FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
19.04.2023
Genel Kurul Tarihi
24.05.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYKOZ
Adres
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp çıkmazı no:4 34805 Beykoz/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi
3 - 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi
4 - Bağımsız Dış Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması
5 - 2022 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
6 - Kazançların dağıtılmasına ilişkin teklifin aynen ya da değiştirilerek kabul veya reddi
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri
8 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini
9 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur hakkına ilişkin tutarın tespiti
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
11 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2024 yılında 2023 yılı olağan genel kurulu yapılıncaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesini 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması
14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi
15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi
16 - Dilek ve temenniler
17 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME BELGESİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Yönetim Kurulu başkanlığından Genel kurula çağrı 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
VEKALETNAME gündem maddeli 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin, 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun II-14.1 sayılı tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetçi denetiminden geçmiş olan Finansal Tablolarına göre, 2022 Yılı net dönem karından geçmiş yıl zararları ve yasal yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutardan 200.000.000 TL'sinin birinci ve ikinci temettü olarak dağıtılması ve dağıtım sonrası kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması Genel Kurul da onaylanmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
31.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazır bulunanlar listesi .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3
kar dağıtım tablosu 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 24.05.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 31.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Tescil, 31 Mayıs 2023 tarihli 10842 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.