FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurulun Sonuçlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
04.05.2023
Genel Kurul Tarihi
01.06.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
31.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KEMALPAŞA
Adres
Ramada Hotel & Suites by Wyndham İzmir – Ankara Asfaltı 24. Km. 44/6 35735 Ulucak, Kemalpaşa – İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Toplantının açılması, Toplantı Başkanlığının oluşturularak Toplantı Başkanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
2 - 2022 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - 2022 Yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 4 Mayıs 2023 tarih ve 2023/31 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen kar dağıtım önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması (Türk Ticaret Kanunu'nun 436'ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmayacaktır.),
6 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler, görevlerine ilişkin masrafların karşılanması ve diğer hakları konusunda karar oluşturulması,
8 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişki taraf işlemlerine ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2022 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen depremleri takiben 2023/9 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan Kurul Karar Organı'nın 9 Şubat 2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı uyarınca yapılan Duyuru kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için Genel Kurul tarafından üst sınır belirlenmesi
12 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2023 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması ve denetçi seçiminin yapılması
13 - T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 24 Mart 2023 tarih ve E-29833736- 110.04.04-35144 sayılı yazıları ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11 Nisan 2023 tarih ve E-50035491-431.02-00084507665 sayılı yazıları vasıtasıyla alınan izinler doğrultusunda Şirket'in esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi,
14 - Yönetim Kurulu tarafından 4 Mayıs 2023 tarih ve 2023/26 sayılı Kararı ile kabul edilen yeni Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu tarafından 27 Şubat 2023 tarih ve 2023/10 sayılı Karar aracılığıyla kabul edilen geri alım programı ve bu program kapsamında yapılan işlemlere ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Hazır bulunanlardan dilek ve temennilerinin sorulması, kapanış yapılması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Say 2022 OGK Davet Mektubu TR.pdf - İlan Metni
EK: 2
Say 2022 OGK Letter Of Invitation EN.pdf - İlan Metni
EK: 3
Say 2022 Bilgilendirme Dokümanı TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Say 2022 INFORMATION MEMORANDUM EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul sonuçları ekli toplantı tutanağında yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı Tutanağı 2022.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar


Kredi Hesaplama