FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.12.2019, 16.07.2020, 14.07.2021 ve 30.06.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
31 Mart İlk Çeyrek Net Satışlarının %70,38'i.
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
31 Mart 2023 İtibariyle Ticari Alacakların %31,76'sı.
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/06/2023
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Bağlı ortaklığımız tarafından 2026 yılı sonuna kadar uygulanması öngörülen ön madencilik planlaması kapsamında 2019 yılının son çeyreğinde başlanan kömür satışları devam ettirilmektedir.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Konya Ilgın) ile ilişkili şirketlerimizden Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim A.Ş. (Eti Soda) arasında 30 Haziran 2022 tarihinde imzalanmış olan yürürlükteki kömür satış sözleşmesi, Eti Soda ile karşılıklı mutabık kalınmak suretiyle sonlandırılarak, mevcut piyasa koşulları gözetilerek revize edilen sözleşme şartlarına ilişkin gerekli onay süreçlerinin tamamlanması kaydıyla 1 Haziran 2023 tarihi itibariyle geçerli olacak 1 yıl süreli yeni bir kömür alım-satım sözleşmesi imzalanmıştır. Yeni sözleşme ile;
- Eti Soda firmasına kömür satışının 1 Haziran 2023 tarihinden geçerli olacak şekilde 1 (bir) yıl daha devam ettirilmesi,
- 240.000 ton kömürün 31 Mayıs 2024 tarihine kadar Eti Soda veya alt yüklenicileri tarafından Konya Ilgın'ın işlettiği maden sahasından ocak başında teslim alınmak suretiyle Eti Soda'ya sevk edilmesi ve nakliye giderlerinin Eti Soda'ya ait olması,
- 240.000 ton olan satın alım hacminin Eti Soda yönetimince gerekli görülmesi durumunda tek taraflı olarak %25 oranında arttırılıp azaltılabilmesi
hüküm altına alınmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.  


Kredi Hesaplama