FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
09.05.2023
Genel Kurul Tarihi
02.06.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
01.06.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:17 1. Levent/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
4 - 2022 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 218.614.609-TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 4.906.522,07-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 245.326-TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 218.369.282,90-TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 4.661.195,97-TL faaliyet karı vardır) kısmın Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,
6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7 - Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2023 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
11 - Şirketimizin 2023 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2022 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2023 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
15 - Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun "III-48.1 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37 ve 40. Maddeleri çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,
18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
19 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ilan metni .pdf - İlan Metni
EK: 2
Kurumsal Yönetim Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 02 Haziran 2023 Cuma günü, saat 11.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/06/2023 tarih ve 85983360 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit GÜNGÖR gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 11 Mayıs 2023 tarih 10829 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 09 Mayıs 2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 111.600.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 11.160.000.000 adet hisseden, 9301,00 TL sermayesine tekabül eden 930.100 adet hissesinin asaleten, 51.440.508,9 TL sermayesine tekabül eden 5.144.050.890 adet hissesinin vekaleten olmak üzere, toplam 51.449.814,55 TL sermayesine tekabül eden 5.144.981.455 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Cihat ŞEN'in genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine,

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Sinem GÜCÜM OKTAY'ın Toplantı Yazmanlığına Hilal ONAR ve Oy Toplama Memurluğuna Şule Kader ADIGÜZEL'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu 100 olumsuz oya karşılık 5.144.981.355 olumlu oy üzerine oy çokluğu ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda Ceren DEŞEN'e yetki verilmesine 100 olumsuz oya karşılık 5.144.981.355 olumlu oy üzerine oy çokluğu ile kabul edilerek karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif okundu müzakere edildi yapılan oylamada 100 olumsuz oya karşılık 5.144.981.355 olumlu oy üzerine oy çokluğu ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Cihat ŞEN tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylamada 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2022 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2022 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan Elektronik ortamda katılan oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.

Bu sırada, bir kısım ortaklar tarafından verilen önerge ile yönetim kurulu üyeliklerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu önerilmiş olup, bu öneri gündemde bulunmamış olmasına rağmen Türk Ticaret Kanununun 413/3 fıkrası ve 28 Kasım 2012 gün ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 25/1-c maddesi uyarınca finansal tabloların görüşülmesine ilişkin gündem maddesinden sayıldığından doğrudan görüşülebilecek bir husus olduğu için öneri müzakereye açıldı. Bu hususun görüşülmesi oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile karar verilerek yönetim kurulu seçimine geçildi.

Buna göre, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, ...... T.C. Kimlik Numaralı Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU, ...... T.C. Kimlik Numaralı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, ......T.C. kimlik numaralı Ceren DEŞEN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ...... T.C. kimlik numaralı Ahmet SERPİL'in ve ........T.C. Kimlik Numaralı Hasan Tuncay EROL'un seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan, Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU, Ceren DEŞEN ve Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nin Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Tuncay EROL'un Upfield Mena Şirketinde Mali İşler ve Finans sorumlusu görevinde bulunduğu, Ahmet SERPİL'in ise 2017 yılından bu yana inşaat ve gayrimenkul sektöründe çeşitli firmalara proje geliştirme ve yatırım danışmanlığı hizmetleri verme faaliyetlerinde bulunduğu bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 09.05.2023 Tarih ve 2023/12 Sayılı Kararı ile alınan 2022 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 218.614.609-TL-TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 4.906.522,07-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 245.326-TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 218.369.282,90-TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 4.661.196,00-TL faaliyet karı vardır) kısmın Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince 2022 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili iken görevinden istifa eden …….TC Kimlik numaralı Nuriye Eftelya TAŞDEMİR'in istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca ……… TC Kimlik numaralı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 21/10/2022 gün ve 2022/37 sayılı kararları ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 24.04.2023 tarih ve 2023/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2023 yılı için seçilen Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediği hususu ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 40. Numaralı sayfasının 24.7. numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, 2022 yılı içerisinde toplam 268.922-TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı

10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Bu gündem maddesi ile ilgili olarak önerge verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 50.000,00-TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususundaki öneri müzakere edildi, Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 50.000,00-TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

11. Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2023 yılında en fazla 1.000.000TL tutarında bağış yapılması ve bu konuda 1.000.000TL'nin üst sınır olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, oybirliği ile kabul edildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince Şirketimizin 2022 yılı içerisinde herhangi bir Hisse Geri Alım işlemi yapmadığı ve bu hususta herhangi bir ödemede bulunulmadığı hususları ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2023 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

13. Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

14. Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

15. Gündemin on beşinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 38, 39 ve 40. Sayfalarının 24 numaralı dipnotuna atıf yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

16. Gündemin on yedinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı

17. Gündemin on yedinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Gayrimenkul Yatırım Ortaklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 37 ve 40. Maddeleri gereği bilgi verilmesi kapsamında, Şirketimizin İstanbul İli, Şişli, Levent İlçesi, Metrocity C Blokta bulunan taşınmazının kira değeri 7409 sayılı Avukatlık Kanunu İle Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da, Konut Kira artış oranına %25 sınırı getirilmiş olması sebebiyle, işbu taşınmazın 2022 yılı kira bedeli, değerlenmiş değerlerinin altında kaldığı bilgisi ortaklara verildi. Bu konuda söz alan olmadı.

18. Gündemin on sekizinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hususu müzakere edildi, 100 olumsuz oya karşılık 5.144.981.355 olumlu oy üzerine oy çokluğu ile kabul edildi.

19. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantıya son verildi. Saat:11:30

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
tutanak..pdf - Tutanak
EK: 2
hazirun_.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar