FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
18.07.2023
Genel Kurul Tarihi
24.08.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.08.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Nakkaştepe Azizbey Sokak No:1 Kuzguncuk
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
3 - Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde; Aygaz A.Ş. 'nin ("Aygaz") aktifinde kayıtlı Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin ("KFS") sermayesinin %3,93'üne denk gelen toplam 15.001.230,08 TL nominal değerli KFS paylarının, ortaklara pay devri modeliyle kısmî bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte, Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin teklifin ve bu doğrultuda hazırlanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve Kısmi Bölünme Raporunun müzakere edilerek onaylanması veya reddedilmesi,
4 - İlgili Kurumlardan gerekli onayların alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme işlemi kapsamında hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
5 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Bölünme
Kabul edilmedi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
KAP_hazirun_24082023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
KAP_tutanak_24082023.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

30.05.2023 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Koç Topluluğu şirketlerinin yapılandırma alternatiflerinin değerlendirilmesi sonucunda, Aygaz A.Ş. aktifinde kayıtlı Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS) sermayesinin %3,93'üne denk gelen 15.001.230,08 TL nominal değerli KFS paylarının Kısmi Bölünme suretiyle Koç Holding A.Ş. tarafından devralınmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, kısmi bölünme işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Duyuru Metni'nin ve genel kurul davetinin ilanından sonra, işlemin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri kapsamında gerçekleştirilebilmesine yönelik gündeme gelen bazı belirsizlikler nedeniyle ilave yük doğabileceği hususu yatırımcıların bilgisine sunulmuş ve söz konusu işlem pay sahiplerimiz tarafından reddedilmiştir.

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.


İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.