FİNANS

Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Arttırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
402.942.765,175
Ulaşılacak Sermaye (TL)
805.885.530,35
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027
52.327.253,694
52.327.253,694
100,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027
Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035
88.647.408,339
88.647.408,339
100,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035
Nâma
C Grubu, KAREL, TREKREL00019
261.968.103,142
261.968.103,142
100,00000
1,00
C Grubu
C Grubu, KAREL, TREKREL00019
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
402.942.765,175
402.942.765,175
100,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yeni pay alma haklarının kullanmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde; ana hissedarımız Öncü Girişim'in satın alma taahhüdü bulunmaktadır.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz'un 11.9.2023 tarihli (bugün) toplantısında;

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Sermaye' başlığı taşıyan 6 ncı maddesinin Yönetim Kuruluna verdiği yetkiye istinaden; 2.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 402.942.765,175 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 402.942.765,175 Türk Lirası (% 100,00 oranında) arttırılarak 805.885.530,35 Türk Lirası'na çıkarılmasına,

2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Sermaye' başlığı taşıyan 6 ncı maddesinin ‘Sermayenin teşekkülü, payların nevi ve grupları' başlıklı (b) bendinde belirtilen pay adetleri dikkate alınarak; artırılan 402.942.765,175 Türk Lirası sermayeyi temsil eden 1,00 Türk Lirası itibari değerli ve

- 52.327.253,694 adet A Grubu nama yazılı pay,

- 88.647.408,339 adet B Grubu nama yazılı pay ve

- 261.968.103,142 adet C Grubu hamiline yazılı pay

olmak üzere toplam 402.942.765,175 adet payın, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri gereğince ve bu düzenlemelere uygun olarak kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine,

3. Nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, mezkûr sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket iş, işlem ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere; işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibarıyla;

- Şirket'in % 40 oranında ortağı olan Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Öncü GSYO) tarafından Şirket hesaplarına intikal ettirilen 161.177.105,25 Türk Lirası,

- Şirket'in % 9,01 oranında ortağı olan Şakir Yaman TUNAOĞLU tarafından Şirket hesaplarına intikal ettirilen 36.315.734,80 Türk Lirası,

- Şirket'in % 9,01 oranında ortağı olan Serdar Nuri TUNAOĞLU tarafından Şirket hesaplarına intikal ettirilen 36.315.712,65 Türk Lirası ve

- Şirket'in % 8,97 oranında ortağı olan Ali Sinan TUNAOĞLU tarafından Şirket hesaplarına intikal ettirilen 36.151.376,64 Türk Lirası

olmak üzere Şirket hesaplarına intikal ettirilen toplam 269.959.929,34- Türk Lirası tutarındaki ‘sermaye avansı'nın tamamının yapılacak sermaye artırımında kullanılmasına,

4. İşbu sermaye artırımında ihraç edilerek paylardan C grubu payların, 'borsada işlem gören' nitelikte oluşturulmasına,

5. Yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1,00 Türk Lirası itibari değerli bir payın satış fiyatının 1,00 Türk Lirası olarak belirlenmesine,

6. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

7. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların, tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

8. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kullanılmasından sonra kalan payların, Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) Birincil Piyasa'da halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde, söz konusu payların, Borsa'da halka arz süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde, Borsa'da halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, Şirket hâkim ortağı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından verilen 11/9/2023 tarihli ‘Satınalma Taahhütnamesi' kapsamında, Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın alınmasına,

9. İhraç edilecek payların; kar elde edilmesi ve dağıtılmasına karar verilmesi halinde (mevzuat ile kar payı dağıtımı zorunlu kılınan haller hariç) dağıtım tarihi itibarıyla, dağıtılmasına karar verilen karın mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına,

10. İşbu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı ‘Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi gereğince hazırlanmış olan işbu Karar eki ‘Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu'nun onaylamasına ve kamuya açıklamasına,

11. İşbu sermaye artırımından elde edilecek fonun Şirket'in mevcut sermayesini aşmaması; işbu Karar eki ‘Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor' tarihi itibarıyla Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflara nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan herhangi bir borcunun bulunmaması ve bu itibarla mezkûr sermaye artırımından sağlanacak fonun Şirket'in ilişkili taraflara nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan herhangi bir borcunun ödenmesinde kullanılmayacak olması nedenleriyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı ‘Pay Tebliği'nin 12 nci maddesinin 6 ncı fıkrası kapsamında "önemli nitelikte işlem" mahiyetinde bir işlemin söz konusu olmadığına,

12. Gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile Şirket Yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Sermaye Arttırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu.pdf

Kredi Hesaplama