FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
BEDELLİ SERMAYE ARTIŞ ORANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETİM KURULU KARARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Bedelli Sermaye Artış Oranında Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
150.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
42.805.539
Ulaşılacak Sermaye (TL)
85.611.078
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRON00022
4.280.556
4.280.556,000
100,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRON00022
Nâma
B Grubu, KRONT, TREKRON00014
38.524.983
38.524.983,000
100,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, KRONT, TREKRON00014
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
42.805.539
42.805.539,000
100,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Satılamayan paylara yönelik bir taahhüt bulunmamaktadır.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
17.07.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte toplanarak, Şirketimiz sermaye ihtiyacının yeniden değerlendirilmesi neticesinde, 14.07.2023 tarihli ve 2023/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen sermaye artış oranının %100 olarak yeniden belirlenmesine ve Şirketimizin büyümesini hızlandırmaya ve küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak Ar-Ge ve ürün geliştirme yatırımları, küresel kanal yapımızı güçlendirecek yatırımları ve Şirket'in artan işletme sermayesi ihtiyaçları için fon gereksinimi de değerlendirerek, bu suretle toplantıya katılanların oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

- Şirketimizin 42.805.539 -TL olan çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 -TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak sureti ile %100 oranında 42.805.539,00 -TL artırılarak 85.611.078,00 -TL ye çıkarılmasına,

- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına,

- Artırılan 42.805.539,00 -TL sermayeyi temsil edecek olan payların yaklaşık %10'luk kısmına isabet eden 4.280.556,00 -TL nominal payın A grubu nama yazılı olarak, yaklaşık %90'lık kısmına isabet eden 38.524.983,00 -TL nominal payın B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,

- Şirketimizin nakit olarak artırılacak olan 42.805.539,00 -TL tutarında sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 -TL den 15 (onbeş) gün süre ile kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine;

- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra pay kalması halinde, kalan B grubu hamiline yazılı payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2 (iki) işgünü süreyle satılmasına; kalan A grubu nama yazılı payların ise, satış fiyatı olarak B Grubu hamiline yazılı paylara ilişkin kullanılmayan rüçhan haklarının nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2 (iki) işgünü süre ile satılması sürecinde oluşacak ağırlıklı ortalama birim fiyat olarak belirlenmesine ve belirlenen bu ağırlıklı ortalama birim fiyat üzerinden şirket merkezinde 2 (iki) gün süre ile talep toplanmasına,


- Kalan B grubu hamiline yazılı payların Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada satılmasını takiben kalan paylar olması halinde, bu payların iptaline ve sermayenin bu şekilde tescil edilmesine,

- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

- Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli her türlü başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ticaret sicil müdürlüğü, noter ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılmasına, gerekli bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin yapılmasına ve izahname, satış duyurusu, sözleşme, taahhütname, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılmasına,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama