FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetSaleAbstract|
Finansal Duran Varlık Satışı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/11/2023
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
VAR
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
FER GAYRIMENKUL GELIŞTİRME VE İNŞ.A.Ş.
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
GAYRIMENKUL GELİŞTİRME VE İNŞAAT
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
160.000.000,-
oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
06.11.2023
oda_SalesConditions|
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
oda_NominalValueOfSharesSold|
Satılan Payların Nominal Tutarı
86.153.846,-
oda_SalesPricePerShare|
Beher Pay Fiyatı
3.79
oda_TotalSalesValue|
Toplam Tutar
326.532.441,-
oda_RatioOfSharesSoldToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%53,85
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetSoldToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%19
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%71
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Satışın ortaklığın faaliyetlerıne olumlu yonde etkıleyecği düşünülmektedir.
oda_ProfitLossArisedAfterTransaction|
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
211.915.515,-
oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Hisse alımında kullanılacaktır.
oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
oda_TitleNameSurnameOfCounterPartyBought|
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Ramadan Kumova
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yönetim Kurulu üyesi,imtiyazlı Pay sahibi
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
06/11/2023
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme raporuna istinaden
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
02.11.2023
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
606.375.401,-
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporuna uygun gerçekleştirilmiştir.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Yönetim Kurulu 06.11.2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak;
Yatırım ortamında sinerji ve kapitalizasyon, özellikle gayrimenkul varlık sınıfında, hayati öneme sahiptir. DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş., bu bağlamda, Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş., Denge Investment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ve Fer Investment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ile gerçekleştirdiği hisse işlemleri ile portföy çeşitlendirmesi ve risk-ayarlı getiri hedeflerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır.
Bu amaçla bu şirketlerdeki hissedarlık yapısının revize edilerek idari ve finansal karar mekanizmalarının merkezileştirilmesi, gelir akışı sağlayan gayrimenkul varlıkları ile bu yapının desteklenmesi, borç/özsermaye yapısının iyileştirilmesi, bu sayede sermaye maliyetinin düşürülerek, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin optimizasyonunun sağlanması, sermaye taahhütlerinin likidasyon yoluyla sonlandırılması sermayenin daha yüksek getiri sağlama potansiyeli olan varlıklara yönlendirilmesi uygun olacaktır.
Bu adımlar sermaye yapısının ve risk profilinin daha iyi hale getirilmesine, şirketimizin içsel ve hissedarlar açısından değerinin yükseltilmesini beraberinde getirecektir. 
Bu değerlendirmeler sonucunda;
1.Şirketimizin Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.'de sahip olduğu 86.153.846 TL nominal değerli payların Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan şirket değerleme raporunda takdir edilen değer referans alınarak 326.532.441 TL bedelle Ramadan Kumova'ya satılmasına,
2.Ramadan Kumova'nın Denge Investment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'de sahip olduğu 59.248.261 TL nominal değerli payların Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan şirket değerleme raporunda takdir edilen değer referans alınarak 326.519.494 TL bedelle Ramadan Kumova'dan satın alınmasına,
3.Şirketimizin Fer Investment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'de sahip olduğu 13.867.531 TL nominal değerli payların Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan şirket değerleme raporunda takdir edilen değer referans alınarak 85.433.375 TL bedelle Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.'ye satılmasına,
4.Yukarıda bahsi geçen hisse devirleri için gerekli sözleşmelerin imzalanmasına,
5.Yukarıda belirtilen hisse devirlerinin SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde önemli nitelikteki işlem niteliği taşıması sebebiyle;
a.Söz konusu işlemlerin genel kurulun onayına sunulmasına,
b.Söz konusu işlemlerin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunun işbu karar tarihi ile aynı gün kamuyu duyurulmasına,
c.Ayrılma hakkı kullanım fiyatının 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher pay için işbu karar tarihi olan 06.11.2023 tarihinden önceki altı ay (180 gün) içinde (07.05.2023-03.11.2023 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 2,3722 TL olarak belirlenmesine,
d.Tebliğ'in 8'inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 50.000.000 TL'yi aşması halinde söz konusu işlemlerden vazgeçilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına,
e.Ayrılma hakkına konu payların ortaklık tarafından satın alınmasından önce ayrılma hakkı kullanım fiyatı üzerinden diğer pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesine,
oy birliği ile karar vermiştir.
Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur.
Saygılarımızla,


Kredi Hesaplama