FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
150.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
33.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
66.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
568.965,52
568.965,520
100,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
Hamiline
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
32.431.034,48
32.431.034,480
100,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
33.000.000
33.000.000,000
100,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 13.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,

Şirket Esas Sözleşmesinin 7 nci maddesinin Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetkiye istinaden, büyüme süreci içerisinde sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla;

1. Şirketimizin 150.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 33.000.000,-TL (%100) artırılarak 66.000.000,-TL‘ye çıkarılmasına,


2. Artırılan 33.000.000,-TL tutarındaki payların tamamının mevcut ortakların yeni pay alma hakları (rüçhan hakkı) kısıtlanmaksızın artırılmasına ve yeni pay alma haklarının beheri 1,-TL nominal değerli bir payın (1 lot) fiyatının nominal değeri (1,-TL) üzerinden kullandırılmasına,

3. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

4. Artırılan 33.000.000,-TL nominal değerli sermayeyi temsilen 568.965,52 adet (A) Grubu hamiline yazılı ve 32.431.034,48 adet (B) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 33.000.000 adet pay ihracına, (A) Grubu imtiyazlı payların Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa)'nde işlem görmeyen, (B) Grubu imtiyazsız payların ise Borsada işlem gören nitelikte ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak çıkarılmasına,

5. Mevcut ortaklarımızın sahibi oldukları pay grupları karşılığında aynı pay gruplarından yeni pay alma haklarını kullanmalarına, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan (A) Grubu payların Yönetim Kurulunca diğer (A) Grubu pay sahibi ortaklara teklif edilmesine, bu tekliften sonra dahi satılamayan (A) Grubu pay kalması durumunda kalan (A) Grubu payların (A) Grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere satılmasına, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan (B) Grubu payların ise Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

6. Borsa Birincil Piyasa'da halka arz süresi içinde satılamayan (B) Grubu payların mevcudiyeti halinde, Kurulun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğ'inin 25 inci maddesi çerçevesinde satılamayan söz konusu payların 6 iş günü içinde iptal edilmesine,

7. Sermaye artırımı işlemleri kapsamında süreçlerin yürütülmesi ve aracılık faaliyetlerinin yerine getirilmesi konusunda Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,

8. Kurulun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ile II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği hükümleri çerçevesinde, sermaye artırımı nedeniyle düzenlenecek İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunun onaylanması talebiyle Kurula başvurulmasına,

9. İşbu karar kapsamında Kurul, Borsa, MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili diğer tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması, izin veya onayların alınması ve izahname, duyuru, sözleşme, beyan ve benzeri evrakların imzalanması dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü işlemin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa TUTAR ile Mali ve İdari İşler Müdürü Gökhan MERT'in yetkili kılınmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.


Kamuoyunun bilgisine sunarız.


Saygılarımızla,


Kredi Hesaplama