FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelli sermaye artırımının %100 oranı olarak güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Sermaye artırım tutarının değiştirilmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
41.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
83.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
CELHA, TRACELHA91G1
41.500.000
41.500.000,000
100,00000
1,00
CELHA, TRACELHA91G1
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
41.500.000
41.500.000,000
100,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yeni pay alma haklarının kullanmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde;Artaş İnş.San.A.Ş. ve BetaTrans Loj.İnş.Tic. A.Ş. 'nin taahüdü bulunmaktadır.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
24.11.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar


21.07.2023 tarihli KAP açıklamamızda aşağıdaki hususlar kamuya duyurulmuştu.

Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde 23.06.2023 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı neticesinde,

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6'ncı maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 300.000.000 (ÜçYüz milyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.500.000 (Kırkıbirmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle % 622,89156 (yüzdealtıyüzyirmiiki virgülseksendokuzbinyüzellialtı) oranında 258.500.000 (ikiyüzellisekizmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası artırılarak 300.000.000 (üçyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına,

2. Nakit olarak artırılan 258.500.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların hamiline yazılı ve "borsada işlem görebilir" nitelikte ihracına; ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına,

3. Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

4. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal bedelin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 (iki) iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilmesine,

5. Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılması ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

6. Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına,

7. Söz konusu bedelli sermaye artırımı sürecinde alınacak hizmetler için aracı kuruluş ve danışmanların belirlenmesi, başvuru ve ilgili diğer dokümanların imzalanması hususlarında Genel Müdür'ün yetkili kılınmasına

katılanların oybirliğiyle karar vermişti.

Söz konusu karar çerçevesinde 21.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu 'na başvuru yapılmıştır.

Bu defa Yönetim Kurulumuzun 24.11.2023 2023/31 sayılı kararı ile sermaye artırım tutarımızın yeniden belirlenmesine karar verilmiş olup;

1. Yönetim Kurulumuzun 23.06.2023 tarih ve 2023/24 sayılı kararında yer alan sermaye artırım tutar ve oranın aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

2. Bu kapsamda;

a. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6'ncı maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 300.000.000 (ÜçYüzmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.500.000 (Kırkbirmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle % 100,00 (yüzdeyüz) oranında 41.500.000 (Kırkbirmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası artırılarak 83.000.000 (seksenüçmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına,

b. Nakit olarak artırılan 41.500.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların hamiline yazılı ve "borsada işlem görebilir" nitelikte ihracına; ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına,

c. Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

d. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal bedelin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.' de oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 (iki) iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilmesine,

e. Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılması ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

f. Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ. (Takasbank) ile diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına, yapılan başvuruların revize edilmesine ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına,

g. Söz konusu bedelli sermaye artırımı sürecine ilişkin başvuru ve ilgili diğer dokümanların hazırlanması, revize edilmesi ve imzalanması hususlarında Şirket Genel Müdür'ünün yetkili kılınmasına

katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Bu çerçevede güncellenen başvurumuz 24.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna iletilmiştir.Güncellenen taslak izahname ektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
CELHA 2023 İzahname.pdf

Kredi Hesaplama