FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
200.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029
9.235.583,372
9.235.583,372
100,00000
1,00
A GRUBU Grubu
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029
Nâma
B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011
90.764.416,628
90.764.416,628
100,00000
1,00
B GRUBU Grubu
B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
100.000.000
100.000.000,000
100,00000
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

1. Şirket Esas Sözleşmesi 'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 (Yüzdeyüz) oranında 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası arttırılarak 200.0000.000 (İkiyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına;

2. Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının nominal bedel üzerinden kullandırılmasına;

3. Arttırılan 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası tutarındaki sermayeyi temsil eden, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerli 100.000.000 (Yüzmilyon) adet payın, 9.235.583,372 (Dokuzmilyonikiyüzotuzbeşbinbeşyüzseksenüçüçyüzyetmişiki) adedinin A grubu nama yazılı ve 90.764.416,628 (Doksanmilyonyediyüzaltmışdörtbindörtyüzonaltıaltıyüzyirmisekiz) adedinin B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine;

4. Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (Onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine;

5. Süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan pay sahiplerimize yeni pay alma hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama yazılı pay, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine;

6. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa‘da oluşacak fiyattan borsada satılmasına;

7. Gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sermaye artırımı ile ilgili diğer yasal prosedürün tamamlanmasına,;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama