FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan tarafından, Şirketimiz ve Şirketimiz hakim hissedarı Zeynep Tümer aleyhinde pay defterinin düzeltilmesi ve pay defterine işlenme talepli olarak İstanbul 4'ncü Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/ 827 E. sayılı dosyasından açılan davada, Mahkemece yapılan yargılamada adil yargılanma hakkı ve hukuki dinlenilme hakkı ihlal edilmiş, deliller toplanmadan, deliller nazara alınmadan, henüz usul kuralları gereğince yargılama aşamaları tamamlanmadan ve karar aşamasına gelinmemiş olmasına karşın hüküm verilmiştir. Mahkemece " Kervansaray Yatırım Holding A.Ş şirketinde davalı Zeynep Tümer adına kayıtlı 30.477.305.900 adet hissenin davacı Ertan Sayılgan adına, 6.099.623.400 adet hissenin davacı Selim Sayılgan adına Kervansaray Yatırım Holding A.Ş hissedarı oldukları şeklinde pay defterine, Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdindeki sicil kaydına ve merkezi kayıt kuruluşu nezdindeki kayıt sistemine kaydına, Zeynep Tümer'in hisseleri üzerine verilen tedbir kararının devamına.." şeklinde hüküm verilmiştir. Söz konusu karara karşı istinaf başvurusunda bulunulmuş ve istinaf incelemesi neticesinde istinaf taleplerimiz reddedilmiştir. Bunun üzerine, verilen karara karşı temyiz başvurusu yapılmış ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2023/ 4133 sayılı dosyasında temyiz talebimiz kabul edilerek, istinaf mahkemesinin vermiş olduğu karar ortadan kaldırılarak, ilk derece mahkemesinin kararı bozulmuştur.

Yargıtay bozma karar gerekçesinde dosyada yer alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2021/158222 soruşturma numaralı 2023/14852 esas sayılı iddianamesiyle şüpheli Güven Kaya, Mustafa Şahin ve Selim Sayılgan hakkında dava konusu olan 05.06.2015 tarihli hisse devir sözleşmesi ile ilgili olarak sahte düzenlenen belge olduğu değerlendirmesiyle kamu davasının açıldığı açılan davanın İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesinin 2023/468 E. numarasında derdest olduğu ve tensip zaptı ile duruşmasının 06.12.2023 tarihine bırakıldığı nazara alınarak, ilk derece mahkemesince ceza dava dosyasının sonucu beklenilip dosya içinde bulunan tüm deliller hep birlikte değerlendirilerek varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi için bozma kararının verildiği belirtilmiştir. Anılan bozma kararıyla dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olup söz konusu dosya yeniden esas numarası alarak yeniden yargılama sürecine başlanacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.