FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
15.11.2023
Genel Kurul Tarihi
14.12.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.12.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ESENLER
Adres
YTÜ Yıldız Teknopark Çiftehavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No:151/E D:2 Blok Z06 Esenler - İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK'nın 363. maddesine göre yapılan atamaların onaylanması ve yönetim kurulu üye sayısının teşkil edilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
7 - Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı hesap dönemi için kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması.
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2022 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. 2023 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaya sunulması.
11 - Şirketin 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12-4 maddesi kapsamında, Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 No'lu Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamında 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Dilekler, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Çağrı.pdf - İlan Metni
EK: 2
Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Erteleme Tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
Hazirun.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları


Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
26.12.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 14.12.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.12.2023 tarihinde tescil edilerek 10987 sayı ve 26.12.2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.