FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetSaleAbstract|
Finansal Duran Varlık Satışı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/12/2023
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Motilet İletim Çözümleri Gıda Lojistik A.Ş (İletmen)
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü kargo ve kurye hizmetleri verme faaliyetleri
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
62.128
oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
27/12/2023
oda_SalesConditions|
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
oda_NominalValueOfSharesSold|
Satılan Payların Nominal Tutarı
600
oda_SalesPricePerShare|
Beher Pay Fiyatı
4.661,5033
oda_TotalSalesValue|
Toplam Tutar
2.796.902
oda_RatioOfSharesSoldToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
0,97
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetSoldToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,053
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,445
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
oda_ProfitLossArisedAfterTransaction|
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
2.784.367
oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Yoktur
oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yoktur
oda_TitleNameSurnameOfCounterPartyBought|
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
25/12/2023
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık usulü benimsendiği için
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 25.12.2023 tarihli ve 81 sayılı yönetim kurulu kararı gereğince;

Şirketimiz'in girişim yatırımlarından Motilet İletim Çözümleri Gıda Lojistik A.Ş' de sahip olduğumuz 600 adet, 600,00 TL sermaye tutarına tekabül eden payları 96.000 USD karşılığı 2.796.902 TL bedelle, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Startup Burada GSYF'ne pay devrinin yapılmasına ve girişim sermayesi yatırımından çıkılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

İşlem bedeli bugün (27.12.2023) tahsil edilmiştir.