FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
Serbest Şemsiye Fon
Fonun Süresi
SÜRESİZ
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
9:30-13:30
KURUCU
1
REPO- PARA PİYASASI
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.kap.org.tr- www.atlasportfoy.com
Portföye borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, repo ve ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur.Ayrıca, borsa dışı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, repo ve ters repo sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum vb.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve "doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklık payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı paylarına dayalı aracı kuruluş varantları ile ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon, portföyünün kalan kısmında TL cinsi varlıklar ve işlemlerle ilgili olarak; Tebliğ'in 4. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, Türkiye'de kurulan ihraççılara ait özel sektör ve kamu borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı, ipoteğe dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetler, TCMB, Hazine ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, yatırım fonları/borsa yatırım fonları (ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulanlar dışındaki borsa yatırım fonları)/gayrimenkul yatırım fonları/girişim sermayesi yatırım fonları katılma payları, repo/ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar, Takasbank para piyasası ve yurt içi organize para piyasası işlemleri ile Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yapılabilir.Fon, döviz cinsi varlıklar ve işlemler olarak ise; borsa dışı kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (eurobondlar), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve veya özel sektör borçlanma araçlarına, işbu izahnamenin 2.8. no.lu maddesinde belirtilen ülkelerin yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ve B.R.I.C. (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) üyesi ülkelerin borsalarına kote edilmiş yabancı ortaklık paylarına ve bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir.
4
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun eşik değeri %100 BIST 100 Getiri Endeksi'dir
100
15.12.2023
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
0,005479
2
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Adem DEMİRAL
26.07.2022
32
Düzey 3 - Türev Araçlar
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Kübra Ergül
21.02.2024
Yapı Kredi - Portföy Yöneticisi
8
Düzey 3 - Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
Esentepe Mah. Haberler Sok. Aynus Holding Blok No:10 İç Kapı No:3 Şişli-İstanbul
212-385-32-00
212 385 32 01
fon@atlasportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-Posta
Kübra Ergül
Portföy Yöneticisi
212 385 32 00
kubra.altiner@atlasportfoy.com