FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
21.02.2024
Genel Kurul Tarihi
18.03.2024
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 İç Kapı No:50 Sarıyer / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması.
3 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Uzertaş 2024 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı.pdf - İlan Metni
EK: 2
Uzertaş 2024 Olağanüstü Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Uzertaş 2024 Olağanüstü Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Uzertaş SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 18 Mart 2024 Pazartesi günü, saat 13:00'de Maslak Mah. Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Blok No:9 İç Kapı No:50 Sarıyer/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na "MKK''dan sağlanan ‘'pay sahipleri listesi'' dikkate alınarak oluşturulan hazır bulananlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.uzertas.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde" öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU