FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
ÇSY konuları kapsamındaki riskler ve fırsatlar belirlenmiştir.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
ÇSY konuları kapsamındaki politikalarımız oluşturulmuş ve şirket web sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.
https://www.erdemir.com.tr/storage/uploads/2023/05/055d4a41951dbad860ecbd50a72a011d.pdf
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Entegre faaliyet raporumuzun Stratejik Yaklaşım bölümünde strateji ve hedefler açıklanmıştır.
2022 Entegre Faaliyet Raporu / Stratejik Yaklaşım (Sayfa 24)
oda_ImplementationMonitoringSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2. Uygulama/İzleme
oda_CommitteesUnitsResponsibleForImplementationOfEsgPoliciesAndSeniorOfficialsAndDutiesIdentified|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu birimler olan Stratejik Planlama ve Sürdürülebilirlik Müdürlüğü, İş Güvenliği ve Çevre Müdürlükleri vb.. Entegre faaliyet raporunda ilgili birimlere yer verilmiştir.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
oda_ActivitiesCarriedOutByResponsibleCommitteeUnitReportedToTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X
İlgili bölümlerin görev tanımı içinde ÇSY politikaları kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerini yılda en az bir kez Yönetim Kurulu'na raporlamak vardır.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
oda_EsgTargetsImplementationAndActionPlansCreatedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Hedefler doğrultusunda planlanan yatırımlar ve çalışmalar entegre faaliyet raporunda açıklanmıştır.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
oda_EsgKeyPerformanceIndicatorsAndLevelOfReachingTheseIndicatorsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X
Kilit performans göstergeleri belirlenmiş olup şirket içerisinde günlük, aylık, yıllık olarak detaylı takipleri yapılmaktadır. Entegre faaliyet raporumuzda özellikle ön plana çıkan göstergeler Sosyal ve Çevresel Performans Göstergeleri bölümünde sunulmaktadır.
2022 Entegre Faaliyet Raporu / Sosyal ve Çevresel Performans Göstergeleri (Sayfa 112)
oda_ActivitiesToImproveSustainabilityPerformanceDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Entegre faaliyet raporunda ve Net Sıfır Yol Haritasında ürün ve hizmetlere yönelik gerçekleştirilen, sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler açıklanmıştır.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf https://www.erdemir.com.tr/storage/uploads/2024/01/7e1a961a047812f2cd9ed9ae73edeb4e.pdf
oda_ReportingSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3. Raporlama
oda_InformationAboutTheSustainabilityPerformanceTargetsAndActionsGivenInAnnualReports|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X
Sürdürülebilirlik performansı sürekli gözden geçirilmekte ve raporlanmaktadır. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgiler Entegre faaliyet raporunun ilgili bölümlerinde açıklanmaktadır.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
oda_InformationAboutActivitiesWhichAreRelatedToUnDevelopmentGoalsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyetlerimizin hangi SKA'lara hizmet ettiği Entegre faaliyet raporumuzda, Stratejik Yaklaşım ve Önceliklendirme Analizi bölümlerinde açıklanmıştır.
2022 Entegre Faaliyet Raporu / Stratejik Yaklaşım (Sayfa 24)
oda_LawsuitsFiledConcludedAboutEsgIssuesMaterialInTermsOfEsgPoliciesWillSignificantlyAffectCompanyActivitiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimize açılan ve/veya sonuçlanan davalardan gerekli olan / önemli görülenler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda açıklanmaktadır.
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/944-eregli-demir-ve-celik-fabrikalari-t-a-s
oda_VerificationSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4. Doğrulama
oda_CompanyKeyEsgPerformanceMetricsVerifiedByIndependentThirdpartyAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlikle ilgili parametrelerden bazıları doğrulayıcı kuruluş tarafından onaylanmakta ve Bakanlık'la paylaşılmaktadır.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
oda_EnvironmentalPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
B. ÇEVRESEL İLKELER
oda_PoliciesAndPracticesActionPlansEnvironmentalManagementSystemsAndProgramsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X
Çevre yönetimi kapsamında oluşturulan politika ve uygulamalar, eylem planları, çevresel yönetim sistemleri ve programlar entegre faaliyet raporunda açıklanmıştır.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
oda_EnvironmentalReportsDisclosedToThePublicInculidingScopeReportingPeriodReportingDateAndLimitationsAboutReportingConditions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
Entegre faaliyet raporumuz içerisinde yer verilen çevresel raporun dönemi, tarihi, sınırları ve kısıtları ile ilgili bilgiler mevcuttur.
2022 Entegre Faaliyet Raporu / Rapor Hakkında (Sayfa 3)
oda_EnvironmentalTargetsWithinTheScopeOfPerformanceIncentiveSystemsWhichIncludedInTheRewardingCriteriaDisclosedOnTheBasisOfStakeholders|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Çalışanların hedefleri çevresel hedefleri de kapsamaktadır. Hedef gerçekleşmeleri teşviklerle desteklenmekte olup, Entegre faaliyet raporunda açıklanmaktadır.
2022 Entegre Faaliyet Raporu / Çalışanlar (Sayfa 92)
oda_HowPrioritisedEnvironmentalIssuesIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Hedef ve stratejiler belirlenirken yapılan analiz ve çalışmalarda çevresel sorunlar ve riskler dikkate anılmış olup Entegre faaliyet raporunun Riskleri Nasıl Yönetiyoruz bölümünde açıklanmıştır.
2022 Entegre Faaliyet Raporu / Risk Yönetimi (Sayfa 105)
oda_HowEnvironmentalIssuesManagedIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesByTheCompanysValueChainIncludingOperationalProcessSuppliersCustomersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Entegre faaliyet raporumuzda paydaş ilişkilerimiz açıklanmıştır.
2022 Entegre Faaliyet Raporu / Risk Yönetimi (Sayfa 105)
oda_WhetherCompanyInvolvedEnvironmentalRelatedOrganizationsNonGovernmentalOrganizationsPolicyMakingProcessesCollabrationsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Entegre faaliyet raporumuzun Kurumsal Üyelikler bölümünde açıklanmaktadır.
2022 Entegre Faaliyet Raporu / Kurumsal Üyelikler (Sayfa 116)
oda_CompanyComparativelyReportedInformationEnvironmentalImpactsWithinEnvironmentalIndicatorsPeriodically|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel göstergeler entegre faaliyet raporumuzda ve net sıfır yol haritasında açıklanmaktadır.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf https://www.erdemir.com.tr/storage/uploads/2024/01/7e1a961a047812f2cd9ed9ae73edeb4e.pdf
oda_DetailsOfTheStandardProtocolMethodologyBaselineYearUsedCollectCalculateDataDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Entegre faaliyet raporunda kullanılan standart ve metodojiye genel anlamda değinilmektedir.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
oda_IncreaseDecreaseEnvironmentalIndicatorsComparativelyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
Entegre faaliyet raporumuzda özellikle ön plana çıkan göstergeler Çevresel Performans Göstergeleri bölümünde önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.
2022 Entegre Faaliyet Raporu / Çevresel Performans Göstergeleri (Sayfa 114)
oda_ShortLongTermTargetsReducingEnvironmentalImpactsDeterminedTheProgressComparedToPreviousYearsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
Hedefler şirket içinde takip edilmekle birlikte entegre faaliyet raporunda sayısal hedeflere yer verilmemiştir.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
oda_StrategyCombatClimateCrisisCreatedPlannedActionsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X
Net sıfır yol haritasında iklim krizi ile mücadele stratejisine ve planlanan eylemlere yer verilmiştir.
https://www.erdemir.com.tr/storage/uploads/2024/01/7e1a961a047812f2cd9ed9ae73edeb4e.pdf
oda_ProgramsProceduresToPreventMinimizePotentialNegativeImpactOfProductsServicesOnTheEnvironmentEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Entegre faaliyet raporumuzda ürünlerimizin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla yürütülen çalışmalar açıklanmıştır.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
oda_ActionsToReduceGreenhouseGasEmissionsOfThirdPartiesCarriedOutAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
Üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar yürütülmekte olup, henüz kamuya açıklanmamıştır.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
oda_EnvironmentalBenefitsGainsCostSavingsOfInitiativesProjectsAimsReducingEnvironmentalImpactsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
Önemli projeler ve aksiyonlara entegre faaliyet raporumuzda yer verilmiştir. Özellikle enerji verimliliği kapsamındaki enerji tasarrufları açıklanmıştır.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
oda_DataRelatedToEnergyConsumptionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
Toplam enerji tüketimimiz Entegre faaliyet raporunda verilmektedir.
2022 Entegre Faaliyet Raporu / Çevresel Performans Göstergeleri (Sayfa 114)
oda_InformationRelatedToProductionOfElectricityHeatSteamCoolingDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
5627 Sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” kapsamında her yıl bir önceki yılın enerji üretim ve tüketim verileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenmiş kriterlere göre “Enerji Verimliliği Portalı” na veri olarak girilmektedir.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
oda_StudiesRelatedToIncreaseUseOfRenewableEnergyAndTransitionToZeroLowCarbonElectricityConductedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Yenilenebilir enerji çalışmalarımız Entegre faaliyet raporunda ve Net sıfır yol haritasında açıklanmıştır.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf https://www.erdemir.com.tr/storage/uploads/2024/01/7e1a961a047812f2cd9ed9ae73edeb4e.pdf
oda_RenewableEnergyProductionAndUsageDataPubliclyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X
İlgili veriler Entegre faaliyet raporunda açıklanmıştır.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
oda_CompanyConductedProjectsAboutEnergyEfficiencyAndAmountOfReductionOnEnergyConsumptionEmissionAchievedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X
Entegre faaliyet raporunda ve Net sıfır yol haritasında açıklanmıştır.
2022 Entegre Faaliyet Raporu / Çevresel Performans Göstergeleri (Sayfa 114) https://www.erdemir.com.tr/storage/uploads/2024/01/7e1a961a047812f2cd9ed9ae73edeb4e.pdf
oda_WaterConsumptionTheAmountProceduresSourcesOfRecycledAndDischargedWaterFromUndergroundOrAboveGroundDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
Entegre faaliyet raporumuzda Çevresel Performans Göstergeleri bölümünde önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.
2022 Entegre Faaliyet Raporu / Çevresel Performans Göstergeleri (Sayfa 114)
oda_InformationRelatedCompanysOperationsActivitiesAreIncludedInCarbonPricingSystemDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
Ülkemizde herhangi bir vergilendirme sistemi yürürlüğe girmemiştir. Entegre faaliyet raporumuzda ülkemizde yürütülen Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (PMR) çalışmalarına katılım sağladığımız bilgisi verilmiştir. Erdemir Romanya faaliyetleri AB ETS sistemine dahil olup raporlama yapılmaktadır.
oda_InformationRelatedToAccumulatedPurchasedCarbonCreditDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
Ülkemizde herhangi bir vergilendirme sistemi yürürlüğe girmemiştir. Entegre faaliyet raporumuzda ülkemizde yürütülen Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (PMR) çalışmalarına katılım sağladığımız bilgisi verilmiştir. Erdemir Romanya faaliyetleri AB ETS sistemine dahil olup raporlama yapılmaktadır.
oda_IfCarbonPricingAppliedDetailsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Ülkemizde herhangi bir vergilendirme sistemi yürürlüğe girmemiştir. Entegre faaliyet raporumuzda ülkemizde yürütülen Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (PMR) çalışmalarına katılım sağladığımız bilgisi verilmiştir. Erdemir Romanya faaliyetleri AB ETS sistemine dahil olup raporlama yapılmaktadır.
oda_ThePlatformsWhereTheCompanyDisclosesEnvironmentalInformationDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
ÇED halkın katılımı toplantıları, web sitesi, sosyal medya, tedarikçiler ile birebir görüşmeler, sektörel kuruluşlar, dernekler ve STK’lar, iş birlikleri, üyelikler, çalışma gruplarına katılım vb. platformlar entegre faaliyet raporunda açıklanmıştır.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
oda_SocialPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
C. SOSYAL İLKELER
oda_HumanRightsEmployeeRightsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
oda_InstitutionalHumanRightsAndEmployeeRightsPolicyEstablishedThePolicyAndTheOfficalsDeterminedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X
Etik kurallar ve Çalışma İlkelerinde taahhütümüz belirtilmiş olup, web sayfamızda paylaşılmıştır.
https://www.erdemir.com.tr/storage/uploads/2023/05/690017d352c0f8105d64c3d585461fa8.pdf
oda_EmployeeRightsPolicyIncludesFairWorkforceImprovementOfWorkingStandardsWomenEmploymentAndInclusivity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Etik kurallar ve Çalışma İlkelerinde politikamız belirtilmiş olup, web sayfamızda paylaşılmıştır.
https://www.erdemir.com.tr/storage/uploads/2023/05/690017d352c0f8105d64c3d585461fa8.pdf
oda_MeasuresTakenForMinorityRightsEqualityOfOpportunityOrTheOnesSensitiveAboutCertainEconomicEnvironmentalSocialFactorsAlongTheSupplyChainDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X
Entegre faaliyet raporumuzun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
oda_DevelopmentsRegardingPreventiveCorrectivePracticesAgainstDiscriminationInequalityHumanRightsViolationsForcedChildLaborDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket içi raporlamalar bulunmaktadır.
Şirket içi raporlamalar
oda_EmployeeRightPolicyIncludesInvestmentsInEmployeesCompensationFringeBenefitsRightToUnionizeWorkLifeBalanceSolutionsTalentManagement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Entegre faaliyet raporumuzun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
oda_MechanismForEmployeeComplaintsAndResolutionOfDisputesEstablishedRelatedSolutionProcessesDetermined|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X
Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturulmuş ve uyuşmazlık çözüm süreçleri Etik Kurallar ve Çalışma İlkelerinde belirlenmiştir.
https://www.erdemir.com.tr/storage/uploads/2023/05/690017d352c0f8105d64c3d585461fa8.pdf
oda_ActivitiesCarriedOutWithinTheReportingPeriodRelatedToEnsureEmployeeSatisfactionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Entegre faaliyet raporumuzun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
oda_TheOccupationalHealthAndSafetyPoliciesEstablishedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturularak web sayfamızda paylaşılmıştır.
https://www.erdemir.com.tr/storage/uploads/2023/05/055d4a41951dbad860ecbd50a72a011d.pdf
oda_MeasuresTakenForProtectingHealthPreventingOccupationalAccidentStatisticsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Entegre raporda yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde açıklanmıştır.
2022 Entegre Faaliyet Raporu / İş Sağlığı ve Güvenliği (Sayfa 70)
oda_PersonalDataProtectionAndDataSecurityPoliciesEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturularak web sayfamızda paylaşılmıştır.
https://www.erdemir.com.tr/kvkk-bildirimi
oda_EthicsPolicyEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Etik politikası oluşturularak web sayfamızda paylaşılmıştır.
https://www.erdemir.com.tr/storage/uploads/2023/05/690017d352c0f8105d64c3d585461fa8.pdf
oda_StudiesRelatedToSocialInvestmentSocialResponsibilityFinansalInclusivityAccessToFinanceExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
Entegre raporda yer alan Toplumsal Katkı bölümünde açıklanmıştır.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
oda_InformativeMeetingsTrainingProgramsRelatedToEsgPoliciesPracticesOrganized|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
Çalışanlara yapılan planlar çerçevesinde düzenli olarak eğitimler verilmektedir.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
oda_StakeholdersInternationalStandardsInitiativesSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
oda_CustomerSatisfactionPolicyRegardingTheManagementAndResolutionOfCustomerComplaintPreparedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenerek Entegre faaliyet raporumuzda acıklanmıştır.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
oda_InformationAboutTheCommunicationWithStakeholdersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X
Paydaş iletişimi ile ilgili ayrıntılar Entegre faaliyet raporumuzda açıklanmıştır.
2022 Entegre Faaliyet Raporu / Paydaş İlişkileri (Sayfa 34)
oda_TheInternationalReportingStandardsThatAdoptedInReportingExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
Benimsenen uluslararası raporlama standartları Entegre faaliyet raporumuzda açıklanmıştır.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
oda_PrinciplesAdoptedRegardingSustainabilitySignatoryOrMemberInternationalOrganizationsCommitteesPrinciplesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
İmzacısı veya üyesi olunan uluslararası kuruluş veya ilkeler Entegre faaliyet raporumuzda kamuya açıklanmıştır.
2022 Entegre Faaliyet Raporu / Kurumsal Üyelikler (Sayfa 116)
oda_ImprovementsMadeStudiesCarriedOutToBeIncludedInTheSustainabilityIndicesOfBorsaIstanbulAndInternationalIndex|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alınmaktadır.
2022 Entegre Faaliyet Raporu (Sayfa 47)
oda_CorporateGovernancePrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
oda_OpinionsOfStakeholdersSoughtInTheDeterminationOfMeasuresAndStrategiesRelatedToSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmaktadır.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
oda_SocialResponsibilityProjectsAwarenessActivitiesTrainingsCarriedOutToRaiseAwarenessAboutSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X
Eğitimler ve farkındalık artırıcı faaliyet düzenlenmektedir.
https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf