FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
21.02.2024
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
23.02.2024
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin Eski Ortakları Arasında 28.12.2018 Tarihinde Yapılan Hisse Devir Sözleşmesi Hk.
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
MHS Dış Ticaret A.Ş.
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
Belirsiz Alacak Davası
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2024/130 Esas
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
28.05.2024
oda_Decision|
Alınan Karar
-
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bilindiği üzere Şirketimiz, Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. ("Hayri Ögelman") sermayesini temsil eden payların %86,2'sini 2020 yılında Sn. Fatih ÇEVİK ve Sn. Serap ÇEVİK'ten devralmış ve Hayri Ögelman bağlı ortaklığımız haline gelmiştir. Sn. Fatih ÇEVİK tarafından Şirketimize satılan Hayri Ögelman paylarının %10'luk kısmı ise 2018 yılında Sn. Fatih ÇEVİK tarafından MHS Dış Tic. A.Ş.'den devralınmıştır.

Bağlı ortaklığımız Hayri Ögelman'ın eski ortaklarından MHS Dış Tic. A.Ş. ile Sn. Fatih ÇEVİK arasında Hayri Ögelman'ın %10'una karşılık gelen (2.900.000-TL nominal değerli) hisselerin devrinin 28.12.2018 tarihinde yapılması akabinde, hisse bedelinin ödenmediği iddiasıyla MHS Dış Tic. A.Ş. tarafından, Sn. Fatih ÇEVİK aleyhine ve Sn. Fatih ÇEVİK'le  birlikte CVK Maden İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. ("CVK Maden"), Hayri Ögelman ve Sn. Hüseyin ÇEVİK aleyhine öncelikle söz konusu hisse devir sözleşmesinin iptali, Sayın Mahkemenin kabul etmemesi halinde hisse bedelinin ödenmesi talepli İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2024/130 Esas sayılı dava dosyası açılmış olup 23.02.2024 tarihi itibariyle Şirketimize tebligat yapılmıştır.

Yukarıda bahsi geçen dava dosyası ile ilgili olmak üzere;

· Davaya konu 28.12.2018 tarihli hisse devir işleminin Hayri Ögelman'ın eski ortakları MHS Dış Tic. A.Ş. ile Sn. Fatih ÇEVİK arasında gerçekleşmiş olması,

· Şirketimizce, Hayri Ögelman nezdinde yapılan incelemelerde davaya konu 28.12.2018 tarihli hisse devir işleminin tüm hukuki gereklilikleri yerine getirilerek gerçekleştirilmiş olduğu kanaatine ulaşılmış olması,

· Şirketimizin ve dolaylı olarak Şirketimizin bağlı ortaklığı Hayri Ögelman'a ait payların ve yönetim kontrollerinin Sn. Hüseyin ÇEVİK'e geçmiş olduğu 2020 yılından önce gerçekleşen hisse devir işlemi tarihinde (28.12.2018) bağlı ortaklığımız Hayri Ögelman'ın ortaklık yapısında CVK Maden ve/veya Sn. Hüseyin ÇEVİK'in doğrudan/dolaylı pay sahipliğinin bulunmuyor olması,

· 28.12.2018 tarihli hisse devir işleminin tarafı davalı Sn. Fatih ÇEVİK tarafından Şirketimize iletilen 23.02.2024 tarihli taahhütnameyle söz konusu davayla ilgili olarak CVK Maden, Hayri Ögelman ve Sn. Hüseyin ÇEVİK aleyhine hükmedilebilecek olası tüm kararlara istinaden oluşabilecek maddi ve manevi zararları nakden ve def'aten karşılamayı kabul ve taahhüt etmiş olması,

nedenleriyle Şirketimizce yapılan değerlendirmede iş bu davayla ilgili olarak CVK Maden, Hayri Ögelman ve Sn. Hüseyin ÇEVİK açısından herhangi bir riskin söz konusu olmadığı kanaatine ulaşılmıştır.

Konu ile ilgili olarak Şirketimiz, Bağlı Ortaklığımız ve Sn. Hüseyin ÇEVİK'in yasal yollara başvuru hakları saklı olmakla birlikte, hukuki süreç ile ilgili önemli bir gelişme olması halinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar kapsamında kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla