FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Genel Kurul Bilgilendirme Notları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
01.03.2024
Genel Kurul Tarihi
29.03.2024
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu, Levent-Beşiktaş-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin okunması ve 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların müzakere edilerek onaylanması,
3 - Banka'nın 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4 - Banka'nın tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım Banka alacaklarının satış yoluyla tasfiyesi, işlemlerin onaylanması ve Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmesi,
5 - Gerekli yasal izinlerin alınması şartıyla Banka Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ile "Bankanın Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin değişikliği hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
6 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçilmesi,
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Banka'nın kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10 - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298-Ç maddesi kapsamında, yeniden değerleme uygulaması neticesinde ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarım yapılmasının ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298-A ve Geçici 33. maddeleri ile bu kapsamda yayımlanan 165 no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri doğrultusunda, yeniden değerleme artış fonunun olağanüstü yedek hesabına iadesinin onaylanması,
11 - Yönetim Kurulu tarafından alınan pay geri alım kararı ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
12 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
13 - Banka'nın Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
14 - Banka'nın düşük karbon ekonomisine geçiş planı kapsamında 2023 yılında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
YapiKrediGenKurBilgNotlari29032024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
YapiKrediGenAssmbInformationDoc29032024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Gundem ve VekaletanameOrnegi29032024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Agenda and SampleProxy29032024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2023 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 29 Mart 2024 Cuma günü saat 15:00'te, Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu, Levent-Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gündem ve vekaletname örneği ile gündem maddelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları ekte yer almaktadır.