FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
Tofaş’ta risk yönetimi süreçleri Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır. Tofaş, risk yönetimini ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda kapsayıcı bir şekilde ele almakta ve “şirket varlıklarının ve değerlerinin korunması”, “ticari, finansal ve operasyonel güvenin sağlanması” ve “kurumsal risk yönetiminde sürdürülebilirlik” esasları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik bölümü Sayfa 70,71
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Tofaş’ın uygulamaya koyduğu sürdürülebilirlik ile ilgili politikalarına şirket internet sitesinden ulaşılabilmektedir
Kurumsal Web Sayfası - Politikalar
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Çevre ve sürdürülebilirlik konularındaki hedeflerini tüm paydaşlarının bilgisine sunan Tofaş, kurumsal internet sitesinde ve sürdürülebilirlik raporlarında, bu alanlardaki faaliyetlerinden elde ettiği sonuçları şeffaf olarak yayınlamaktadır
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik bölümü (sayfa: 68-100)
oda_ImplementationMonitoringSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2. Uygulama/İzleme
oda_CommitteesUnitsResponsibleForImplementationOfEsgPoliciesAndSeniorOfficialsAndDutiesIdentified|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik yaklaşımı ve uygulamaları Tofaş’ın tüm paydaşları da dâhil edilerek, bir bütün olarak ele alınmaktadır. CEO ve Şirket üst yönetimi; • stratejik eğilimlerin tespit edilmesi ve yönetilmesinden, • risk yönetimi, erken uyarı ve kontrol sistemlerinin işlerliğinin sağlanmasından, • kurumsal hedeflerin belirlenmesinden, • kurumsal yönetim ilkelerine uyumun sağlanmasından ve bu alanda beklenen performans ve sonuçların elde edilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesinden sorumludur
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik bölümü (sayfa: 68-100)
oda_ActivitiesCarriedOutByResponsibleCommitteeUnitReportedToTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X
Tofaş Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası Yönetim Kurulu düzeyinde takip edilmekte, ilgili konular Yönetim Kurulu sorumluluğundaki komiteler bünyesinde değerlendirilerek raporlanmakta, her yıl düzenli Sürdürülebilirlik Raporu yayınlanmaktadır.
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik bölümü (sayfa: 68-100)
oda_EsgTargetsImplementationAndActionPlansCreatedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Tofaş faaliyetlerinin devamlılığını sağlayan kurumsal sürdürülebilirlik stratejisi ve bu alandaki uygulamalarını, hayata geçirdiği eylemler sonucunda elde edilen performans değerlerini kamuoyu ve paydaşlarıyla şeffaf bir şekilde paylaşmaktadır. İklim hedefleri, çeşitlilik ve kapsayıcılık hedefleri ve diğer tüm ÇSY eylem planları kamu ile paylaşılmaktadır
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik bölümü (sayfa: 68-100)
oda_EsgKeyPerformanceIndicatorsAndLevelOfReachingTheseIndicatorsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X
Tofaş 2013 yılından bu yana ÇSY Kilit performans göstergelerini takip etmektedir. Kurumsal internet sayfası, yıllık faaliyet ve sürdürülebilirlik raporlarında 5 yıllık trend halinde paylaşılmaktadır.
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik bölümü (sayfa: 68-100)
oda_ActivitiesToImproveSustainabilityPerformanceDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Tofaş tüm faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere tam uyum sağlamakta; sürekli iyileştirme araçları ve uygun teknolojilerin kullanımıyla üretiminin, ürünlerinin ve hizmetlerinin yol açtığı etkileri sürekli olarak azaltmaya çalışmakta ve performansını iyileştirici faaliyetleri hayata geçirmektedir. Bu alanlardaki faaliyetlerinden elde ettiği sonuçları şeffaf olarak yayınlamaktadır
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik bölümü (sayfa: 68-100)
oda_ReportingSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3. Raporlama
oda_InformationAboutTheSustainabilityPerformanceTargetsAndActionsGivenInAnnualReports|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik bölümü
oda_InformationAboutActivitiesWhichAreRelatedToUnDevelopmentGoalsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
SKA’lar ve Tofaş Neler Yapıyor? Tablosunda detaylandırılmıştır
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik bölümü (sayfa: 73)
oda_LawsuitsFiledConcludedAboutEsgIssuesMaterialInTermsOfEsgPoliciesWillSignificantlyAffectCompanyActivitiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındakiler dâhil olmak üzere Şirket’in mali durumu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava açılmamış olup, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya mali yaptırım yoktur
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik bölümü (sayfa: 83)
oda_VerificationSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4. Doğrulama
oda_CompanyKeyEsgPerformanceMetricsVerifiedByIndependentThirdpartyAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Doğrulama sertifikaları sürdürülebilirlik raporunda paylaşılmaktadır.
Tofaş Sürdürülebilirlik Raporu Güvence Beyanı sayfası
oda_EnvironmentalPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
B. ÇEVRESEL İLKELER
oda_PoliciesAndPracticesActionPlansEnvironmentalManagementSystemsAndProgramsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X
Tofaş, çevre yönetim sistemi çalışmalarına 1997 yılında başlayarak, 1998 yılında otomotiv sektöründe ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasyonunu gerçekleştiren ilk fabrika olmuştur. Tofaş 2010 yılından itibaren ISO 14064-1 Sera Gazı Yönetimi Sistemini ve yıllık sera gazı raporlarının doğrulanmasını ve 2013 yılından itibaren ise ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemini kullanmaktadır. 2022 yılında bu yönetim sistemlerinde gerçekleştirilen bağımsız denetimler “Sıfır Uygunsuzluk” ile sonuçlanmıştır
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik bölümü (sayfa: 83)
oda_EnvironmentalReportsDisclosedToThePublicInculidingScopeReportingPeriodReportingDateAndLimitationsAboutReportingConditions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
Tofaş 2023 Faaliyet Raporu’nda paylaşılan çevre verileri, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’nin 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Tofaş’ın iştiraklerinden olan Fer Mas Oto Ticaret A.Ş. ve Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. şirketlerine ait çevresel performans ve bayilerine ait çevresel performans aksi belirtilmediği takdirde raporlama kapsamında dâhil değildir. Aynı nedenle 2022 verileri raporun hazırlandığı tarihte üçüncü parti kuruluşlar tarafından doğrulanmamış olup, önceki yıllara ait geçmiş veriler doğrulanmıştır
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik bölümü (sayfa: 82)
oda_EnvironmentalTargetsWithinTheScopeOfPerformanceIncentiveSystemsWhichIncludedInTheRewardingCriteriaDisclosedOnTheBasisOfStakeholders|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Tofaş çalışanların şirket hedef ve stratejilerine uygun olarak amaç ve kilit sonuçlar belirlediği, yıl boyunca değişen önceliklere göre hedeflerin dinamik bir yapıda uyum sağladığı OKR (Objectives and Key Results - Amaç ve Kilit Sonuçlar) yöntemi kullanılmaktadır. Tofaş CEO, Fabrika Direktörü, Sürdürülebilirlik Komite üyeleri ve çalışanlarının OKR’ları arasında iklimle bağlantılı hedefler bulunmaktadır. Çevresel yönetimi konusu, yıllık hedef yayılımı ve performans değerlendirme sisteminin de bir parçasıdır.
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik bölümü (sayfa: 84)
oda_HowPrioritisedEnvironmentalIssuesIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
AA1000 Paydaş Katılım Standardına uygun olarak Tofaş, sürdürülebilirlik alanındaki öncelikli konularını hem iç hem de dış paydaşların katıldığı anket sonuçlarına göre düşük, orta ve yüksek öncelikli konular olmak üzere belirlemiştir
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik bölümü (sayfa: 72)
oda_HowEnvironmentalIssuesManagedIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesByTheCompanysValueChainIncludingOperationalProcessSuppliersCustomersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Tofaş sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde, çalışanları ve etki alanında bulunan tüm paydaşları için çevresel, sosyal ve ekonomik değerleri bütüncül bir şekilde ön planda tutmaktadır. Şirket, çevre üzerindeki doğrudan etkilerinin yanı sıra değer zincirinin bütününde oluşan dolaylı çevre etkilerinin de kontrol altına alınmasına ve mümkün olan en düşük düzeye çekilmesine odaklanmıştır
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik/çevre bölümü (sayfa: 82-89)
oda_WhetherCompanyInvolvedEnvironmentalRelatedOrganizationsNonGovernmentalOrganizationsPolicyMakingProcessesCollabrationsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel boyutta politika oluşturulması ve çevresel etkilerin azaltılması için sivil toplum kuruluşları, dernekler ve yasal merciler ile iş birlikleri oluşturulmaktadır. OSD üyeliği ve TÜSİAD çalışma grubu üyelikleri ile yapılan çalışmaların yanı sıra üniversite iş birlikleri, dernekler ve odalar ile ortaklıklar vasıtasıyla değer zincirine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik/çevre bölümü (sayfa: 82-89)
oda_CompanyComparativelyReportedInformationEnvironmentalImpactsWithinEnvironmentalIndicatorsPeriodically|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonları düzenli olarak hesaplanmakta, ISO 14064-1 uyarınca bağımsız üçüncü taraf kuruluşça doğrulanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Benzer şekilde enerji tüketimi, su ve atık gibi çevresel göstergeler de düzenli olarak takip edilmekte ve raporlanmaktadır.
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik/çevre bölümü (sayfa: 82-89)
oda_DetailsOfTheStandardProtocolMethodologyBaselineYearUsedCollectCalculateDataDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet raporu ilgili sayfalarda her göstergenin açıklamasında detaylı bilgiler paylaşılmaktadır.
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik/çevre bölümü (sayfa: 82-89)
oda_IncreaseDecreaseEnvironmentalIndicatorsComparativelyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
5 yıllık paylaşılmaktadır.
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik/çevre bölümü (sayfa: 82-89)
oda_ShortLongTermTargetsReducingEnvironmentalImpactsDeterminedTheProgressComparedToPreviousYearsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler ve gerçekleşen durum paylaşılmaktadır.
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik/çevre bölümü (sayfa: 82-89)
oda_StrategyCombatClimateCrisisCreatedPlannedActionsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X
Tofaş, 2022 yılı itibarıyla yenilenebilir enerji yatırımlarını devreye alarak, sadece bu yatırımlar yardımı ile üretimden kaynaklı sera gazı emisyonlarını 2026 yılında %22,6 oranında azaltmayı hedeflemektedir
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik/çevre bölümü (sayfa: 82-89)
oda_ProgramsProceduresToPreventMinimizePotentialNegativeImpactOfProductsServicesOnTheEnvironmentEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Tofaş, ürün ve hizmetlerini hayat boyu bakış açısıyla değerlendirmekte ve yarattığı olumlu veya olumsuz etkileri yönetmektedir. Şirket, araçlarının üretimi ve kullanımından kaynaklanan çevresel etkiyi düşürmek için çalışırken, araçlarını da daha çevre dostu hale getirmek için sürekli projeler geliştirmektedir
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik/çevre bölümü (sayfa: 82-89)
oda_ActionsToReduceGreenhouseGasEmissionsOfThirdPartiesCarriedOutAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
Tofaş’ın yeşil satınalma çalışmalarının temelinde sürdürülebilirlik kültürünün tedarik zincirine de yayılması ve çevresel etkisi düşürülmüş ürün ve hizmetlerin öne çıkarılması felsefesi yer almaktadır. Tofaş, yeşil satınalma hareketi ile tedarikçilerinin üretim süreçlerinden ve ürettikleri hizmetten kaynaklanan çevresel etkilerinin düşürülmesini, genel çevresel performanslarının iyileştirilmesini, çevresel risklerin azaltılmasını amaçlamaktadır.
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik/çevre bölümü (sayfa: 82-89)
oda_EnvironmentalBenefitsGainsCostSavingsOfInitiativesProjectsAimsReducingEnvironmentalImpactsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik/çevre bölümü (sayfa: 82-89)
oda_DataRelatedToEnergyConsumptionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonları düzenli olarak hesaplanmakta, ISO 14064-1 uyarınca bağımsız üçüncü taraf kuruluşça doğrulanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Benzer şekilde enerji tüketimi verileri de uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinin beklentileriyle örtüşecek şekilde “yenilenebilir/yenilenebilir olmayan” kırılımında raporlanmaktadır
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik/çevre bölümü (sayfa: 82-89)
oda_InformationRelatedToProductionOfElectricityHeatSteamCoolingDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik/çevre bölümü (sayfa: 82-89)
oda_StudiesRelatedToIncreaseUseOfRenewableEnergyAndTransitionToZeroLowCarbonElectricityConductedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Tofaş, karbon nötr tesis olma yolunda çalışmalarını sürdürmektedir. Tofaş, gerçekleştirilen yüzlerce enerji verimliliği projesi sayesinde, enerji yoğunluğunu azaltma trendini sürdürmektedir.
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik/çevre bölümü (sayfa: 82-89)
oda_RenewableEnergyProductionAndUsageDataPubliclyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik/çevre bölümü (sayfa: 82-89)
oda_CompanyConductedProjectsAboutEnergyEfficiencyAndAmountOfReductionOnEnergyConsumptionEmissionAchievedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X
2022 yılında Tofaş, World Class Manufacturing-Energy metodolojisi ile belirlenen ve enerji tüketimi ve CO2 emisyonlarının azaltılmasını hedefleyen faaliyetler gerçekleştirmiştir. Bu faaliyetler kapsamında 194 enerji verimlilik projesini hayata geçirmiştir. Bu projeler sayesinde toplam 99.224 GJ enerji tasarrufu ve buna bağlı olarak 8.751 ton CO2 azaltımı sağlanmıştır
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik/çevre bölümü (sayfa: 82-89)
oda_WaterConsumptionTheAmountProceduresSourcesOfRecycledAndDischargedWaterFromUndergroundOrAboveGroundDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik/çevre bölümü (sayfa: 82-89)
oda_InformationRelatedCompanysOperationsActivitiesAreIncludedInCarbonPricingSystemDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
Bu rapor hazırlandığı dönemde Tofaş operasyonları ve diğer faaliyetleri herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dâhil olmamıştır, karbon kredisi satın alınmamıştır, ortaklık yapısı içinde ise herhangi bir karbon fiyatlandırma mekanizması uygulanmamaktadır
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik/çevre bölümü (sayfa: 82-89)
oda_InformationRelatedToAccumulatedPurchasedCarbonCreditDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
Bu rapor hazırlandığı dönemde Tofaş operasyonları ve diğer faaliyetleri herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dâhil olmamıştır, karbon kredisi satın alınmamıştır, ortaklık yapısı içinde ise herhangi bir karbon fiyatlandırma mekanizması uygulanmamaktadır.
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik/çevre bölümü (sayfa: 82-89)
oda_IfCarbonPricingAppliedDetailsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Bu rapor hazırlandığı dönemde Tofaş operasyonları ve diğer faaliyetleri herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dâhil olmamıştır, karbon kredisi satın alınmamıştır, ortaklık yapısı içinde ise herhangi bir karbon fiyatlandırma mekanizması uygulanmamaktadır.
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik/çevre bölümü (sayfa: 82-89)
oda_ThePlatformsWhereTheCompanyDisclosesEnvironmentalInformationDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
Çevre ve sürdürülebilirlik konularındaki hedeflerini tüm paydaşlarının bilgisine sunan Tofaş, kurumsal internet sitesinde ve sürdürülebilirlik raporlarında, bu alanlardaki faaliyetlerinden elde ettiği sonuçları şeffaf olarak yayınlamaktadır.
Faaliyet raporu sürdürülebilirlik/çevre bölümü (sayfa: 82-89)
oda_SocialPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
C. SOSYAL İLKELER
oda_HumanRightsEmployeeRightsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
oda_InstitutionalHumanRightsAndEmployeeRightsPolicyEstablishedThePolicyAndTheOfficalsDeterminedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X
Kurumsal Web Sayfası - Politikalar
oda_EmployeeRightsPolicyIncludesFairWorkforceImprovementOfWorkingStandardsWomenEmploymentAndInclusivity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Kurumsal Web Sayfası - Politikalar
oda_MeasuresTakenForMinorityRightsEqualityOfOpportunityOrTheOnesSensitiveAboutCertainEconomicEnvironmentalSocialFactorsAlongTheSupplyChainDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet Raporu sayfa (76-81)
oda_DevelopmentsRegardingPreventiveCorrectivePracticesAgainstDiscriminationInequalityHumanRightsViolationsForcedChildLaborDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet Raporu sayfa (76-81)
oda_EmployeeRightPolicyIncludesInvestmentsInEmployeesCompensationFringeBenefitsRightToUnionizeWorkLifeBalanceSolutionsTalentManagement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Faaliyet Raporu sayfa (76-81)
oda_MechanismForEmployeeComplaintsAndResolutionOfDisputesEstablishedRelatedSolutionProcessesDetermined|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X
Faaliyet Raporu sayfa (76-81)
oda_ActivitiesCarriedOutWithinTheReportingPeriodRelatedToEnsureEmployeeSatisfactionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet Raporu sayfa (76-81)
oda_TheOccupationalHealthAndSafetyPoliciesEstablishedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Kurumsal Web Sayfası - Politikalar
oda_MeasuresTakenForProtectingHealthPreventingOccupationalAccidentStatisticsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet Raporu sayfa 81
oda_PersonalDataProtectionAndDataSecurityPoliciesEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Kurumsal Web Sayfası - Politikalar
oda_EthicsPolicyEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet Raporu sayfa 94
oda_StudiesRelatedToSocialInvestmentSocialResponsibilityFinansalInclusivityAccessToFinanceExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
Faaliyet Raporu sayfa (95-99)
oda_InformativeMeetingsTrainingProgramsRelatedToEsgPoliciesPracticesOrganized|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
Faaliyet Raporu sayfa 80
oda_StakeholdersInternationalStandardsInitiativesSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
oda_CustomerSatisfactionPolicyRegardingTheManagementAndResolutionOfCustomerComplaintPreparedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Kurumsal Web Sayfası - Politikalar
oda_InformationAboutTheCommunicationWithStakeholdersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet Raporu sayfa (74,75)
oda_TheInternationalReportingStandardsThatAdoptedInReportingExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
Faaliyet raporu Sürdürülebilirlik Bölümü
oda_PrinciplesAdoptedRegardingSustainabilitySignatoryOrMemberInternationalOrganizationsCommitteesPrinciplesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet raporu Sürdürülebilirlik Bölümü
oda_ImprovementsMadeStudiesCarriedOutToBeIncludedInTheSustainabilityIndicesOfBorsaIstanbulAndInternationalIndex|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
Borsa İstanbul dahil olmak üzere ülkemizde veya uluslararası ölçekte önde gelen sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak veya buradaki performansını yürütmek üzere çalışmalar yürütmekte, hangi endekslerde yer aldığını kamuoyu ile paylaşmaktadır
Faaliyet raporu Sürdürülebilirlik Bölümü
oda_CorporateGovernancePrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
oda_OpinionsOfStakeholdersSoughtInTheDeterminationOfMeasuresAndStrategiesRelatedToSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
AA1000 Paydaş Katılım Standardına uygun olarak Tofaş, sürdürülebilirlik alanındaki öncelikli konularını hem iç hem de dış paydaşların katıldığı anket sonuçlarına göre düşük, orta ve yüksek öncelikli konular olmak üzere belirlemiştir
Faaliyet Raporu sayfa 72
oda_SocialResponsibilityProjectsAwarenessActivitiesTrainingsCarriedOutToRaiseAwarenessAboutSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X
Faaliyet Raporu sayfa (95-99)