FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2021-23.01.2024-21.02.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/03/2024
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Günhan Ostim Alüminyum Döküm Dövme Makina İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Alüminyum döküm
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
4.700.000 TL
oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Devralma (Takeover)
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
07/03/2024
oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları
4 Taksit
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.572.299,29 TL
oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
0,07311 TL
oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
11.500.000 TL
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
33,47
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,111
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
5,338
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Güngör YILDIZ, Turan YILDIZ
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Günhan Ostim A.Ş. Ortaklığı
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
07/03/2024
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İNA ve Çarpan Analizleri (%50-%50)
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
22/02/2024 - 2024/2
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
43.750.829 (%100'ü)
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bağlı ortaklığımız Günhan Ostim Alüminyum Döküm, Dövme Makine İmalat San. ve Tic. A.Ş.‘de Güngör Yıldız'a ait olan 149.166.250 adet pay (%31,74) ve Turhan Yıldız'a ait olan 8.133.044 adet pay (%1,73) yapılan görüşmeler sonucunda toplam 11.500.000 TL bedel mukabilinde devralınmıştır.

Devir bedeli olarak Güngör Yıldız'a 149.166.250 adet pay (%31,74) karşılığı 08/03/2024 tarihinde 6.650.000 TL, 26/03/2024 tarihinde 1.400.000 TL, 26/04/2024 vadeli 1.400.000 TL ve 26/05/2024 vadeli 1.455.400 TL olmak üzere düzenlenen toplam 10.905.400 TL bono karşılığı ödeme yapılacaktır. 

Diğer ortak Turhan Yıldız'a 8.133.044 adet pay (%1,73) karşılığı 08/03/2024 tarihinde 350.000 TL, 26/03/2024 tarihinde 81.500 TL, 26/04/2024 vadeli 81.500 TL ve 26/05/2024 vadeli 81.600 TL olmak üzere düzenlenen toplam 594.600 TL bono karşılığı ödeme yapılacaktır. 

07.03.2024 tarihli devir sözleşmeleriyle birlikte Şirketimizin Günhan Ostim Alüminyum Döküm Dövme Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki payı %100 oranına ulaşmıştır.