FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 yılına ait olağan genel kurul gerçekleştirilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
24.04.2024
Genel Kurul Tarihi
23.05.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
22.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
MENEMEN
Adres
29 EKİM MAHALLESİ 10001 SOKAK NO:56 ULUKENT SAN. BÖLG.
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2023 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Yönetim kurulu seçimi.
7 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması.
10 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması.
11 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin gündemin birinci maddesinde, Divan Başkanlığına Mustafa Toğan TOPRAK, Katip üyelikliğine Abdulcabbar ERBAKAN'ın seçilmeleri 216 red oyuna karşılık 71.649.104,52 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

2. Yönetim kurulunca hazırlanan 2023 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresine ilişkin gündemin ikinci maddesinde, Faaliyet Raporu'nun, toplantı öncesi paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak adına, yeniden okunmasına gerek olmadığı hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş, okunmamasına 71.649.320,52 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3. 2023 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasına ilişkin gündemin üçüncü maddesinde, Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı öncesi paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak adına, yeniden okunmasına gerek olmadığı hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş, okunmuş kabul edilmesi 71.649.320,52 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi ve takip eden gündem maddesine geçilmiştir.

4. Sermaye Piyasası mevzuatınca hazırlanan 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdikine ilişkin gündemin dördüncü maddesinde, 2023 hesap dönemine ait finansal durum tablosu, kâr ve zarar hesaplarının, toplantı öncesi paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak adına, yeniden okunmasına gerek olmadığı hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş, okunmamasına 71.649.320,52 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 2023 yılına ait finansal tabloların tasdikine 71.649.320,52 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrasına ilişkin gündemin beşinci maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu;

Abdi MERTTÜRK'ün ibrası için yapılan oylamada 71.649.320,52 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile

Mustafa Toğan TOPRAK'ın ibrası için yapılan oylamada 71.649.320,52 kabul oyu neticesinde oy birliği ile

Abdulcabbar ERBAKAN'ın ibrası için yapılan oylamada 216 adet red oyuna karşılık %99,99 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile

Aynur Çilem MERTTÜRK'ün ibrası için yapılan oylamada 216 adet red oyuna karşılık %99,99 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile

Selçuk YILMAZ'ın ibrası için yapılan oylamada 216 adet red oyuna karşılık %99,99 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile

Mustafa Şatim KIRKALI'nın ibrası için yapılan oylamada 216 adet red oyuna karşılık %99,99 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi. Şirkette pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Yönetim Kurulu Seçimi; 3 yıl süre için yönetim kurulu üyeliğine Abdi MERTTÜRK, Mustafa Toğan TOPRAK, Abdulcabbar ERBAKAN ile Aynur Çilem MERTTÜRK'ün ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süre için Selçuk YILMAZ ve Mustafa Şatim KIRKALI'nın seçimesi önerisi 61.922 red oyuna karşılık %99,91 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine ilişkin gündemin altıncı maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 24.04.2023 tarihli önerisi olan "* Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2023 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2023 yılı ana ortaklığa ait vergi öncesi dönem karı 62.943.336-TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 51.650 TL'dir.

Dönem kârından vergi karşılıkları ve yasal yedek akçeler düşüldükten sonra 78.347.736,84-TL dağıtılabilir kar bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak;

* Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca; 2023 yılı kar payı tespit edilirken, kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına, ancak her halükarda dağıtılacak kar payı tutarının enflasyon düzeltmesi sonucunda yasal kayıtlarda yer alan ve dağıtıma konu edilebilecek kar dağıtım kalemleri içinde karşılığının bulunduğunun kontrolünün ilgili ihraççı ve yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğuna karar verilmişti.

* Vergi Usul Kanuna göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş tablolarda 211.147.778,28-TL olağanüstü yedeğe karşılık, 225.899.210,74-TL geçmiş yıllar zararı bulunduğu ve sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayenin korunması amacıyla dağıtıma konu edilmemesine,

* Alınan raylı sistem klima siparişleri dolayısıyla ilk madde malzeme alımları için gereken işletme sermayesi ihtiyacı da göz önüne alınarak,

SPK mevzuatınca dönem karının olağanüstü yedeklere aktarılması,

Vergi Usul Kanununa göre geçmiş yıllar karlarında bulunan tutarın, geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesi" hazirunun onayına sunuldu ve yapılan oylamada 216 red oyuna karşılık 71.649.104,52 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesine ilişkin yedinci maddesinde, Toplantı Başkanlığı'na iletilen yazılı bir önergede Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 110.000,00 TL (Yüzonbin Türk Lirası), diğer Yönetim kurulu üyelerinin her birine ödenecek huzur haklarının net aylık 20.000,00 TL (Yirmibin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesi teklif edildi. Teklif, Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan oylamada 61.922 red oyuna karşılık 71.649.104,52 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin gündemin sekizinci maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 01.02.2024 tarihli kararı ile Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere 2630357089 vergi kimlik numaralı "ÇÖZÜM ÜNLÜER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ"'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada 216 red oyuna karşılık, 71.649.104,52 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınmasına ilişkin gündemin onuncu maddesinde, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 sayılı T.T.K.nun 395 ve 396ncı maddeleri çerçevesinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada 216 adet red oyuna karşılık 71.649.104,52 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Dilekler ve kapanışa ait gündemin on birinci maddesinde FATIH KALAYCIK söz alarak, "Şirketin hangi şartlarda kâr payı ödemesi yapabileceğini" sordu. Abdi MERTTÜRK söz alarak mevcut durumda şirketi büyütmenin öncelik olduğunu, takip eden yıllarda yatırım ihtiyacından büyük nakit yaratıldığında dağıtımın söz konusu olabileceğini, yönetim kurulu kararında belirtildiği üzere alınan raylı sistem siparişleri için şirketin işletme sermayesine ihtiyacı olduğunu ifade etti. Başkaca soru olmayınca toplantı başkanı Mustafa Toğan TOPRAK alınan kararların hayırlı olması dileğiyle Genel Kurul Toplantısı sona erdirdi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
hazirun_1214101716455587602.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
2023 olağan Gen.Kur. Topl.Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

1- Şirketimizin 2023 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısının 23.05.2023 Perşembe günü saat:10:00 da 10001 Sokak No:56 Ulukent Sanayi Bölgesi Menemen / İzmir adresinde TTK 414 uyarınca ilanlı olarak yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine, ayrıca Şirketimiz internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına,

3- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.