FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/03/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2024/7
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

1 OCAK 2023 - 31 ARALIK 2023 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR, FAALİYET RAPORU VE KURUMSAL YÖNETİM RAPORLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI

  

KARAR TARİHİ   : 20 Mart 2024

  

KARAR SAYISI    : 2024 / 7

  

Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal raporlama formatları ile uyumlu olarak hazırlanan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG International Cooperative) tarafından denetlenmiş 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ait dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu (Hep birlikte "Finansal Tablolar") ve Faaliyet Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 10.01.2019 tarihli ve 2/49 sayılı kararı gereğince hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'ndan meydana gelen Kurumsal Yönetim Raporları incelememize sunulmuş olup, Tebliğ'in 9'uncu maddesi uyarınca;

  

a)   Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporları'nın tarafımızca incelenmiş olduğunu,

  

b)   İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Raporları'nın önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

c)    İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

  

·     Tebliğ uyarınca TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanmış Finansal Tablolar'ın, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,

  

·     Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun Şirketimizin gelişimi ve performansı ile konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

  

·     Kurumsal Yönetim Raporları'nın, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde ve ilgili düzenlemelerinde belirlenen kriterler doğrultusunda paydaşlarımıza kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında yeterli bilgiyi sağladığını

  

kamuoyunun bilgisine sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

  

Saygılarımızla,

  

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

  

Güngör KAYMAK

  

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

  

Finansal Raporlamadan Sorumlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

  

Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL

  

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

  

Finansal Raporlamadan Sorumlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

  

İbrahim Özgür YILDIRIM

  

Genel Müdür / CEO ( Chief Executive Officer - İcra Kurulu Başkanı )

  

Volkan ÖZKAN

  Genel Müdür Yardımcısı, Finans