FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
x
Koç Holding sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını Koç Holding Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve kamuya açıklanan “Geleceğe. Birlikte” ortaklık stratejisi çerçevesinde yönetmektedir.
https://www.koc.com.tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlari-ve-politikalar Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 43-44, 48-49, 51-53
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x
Koç Holding’in “Geleceğe. Birlikte” ortaklık stratejisi kapsamında uygulamaya koyduğu sürdürülebilirlik ile ilgili politikalarına Şirket internet sitesinden ulaşılabilir.
https://www.koc.com.tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlari-ve-politikalar, sayfa 41 Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı, sayfa 172
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
x
Koç Holding 2050 karbon nötr hedefi doğrultusunda Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını 2017 referans yılına göre 2030 yılında %27, 2040 yılında %49 oranında azaltmayı hedeflemektedir. Koç Holding, Mart 2021’de kabul edilen Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranını her zaman en az %30 seviyesinde tutmayı hedeflemektedir
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 42, 47 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009191 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914140
oda_ImplementationMonitoringSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2. Uygulama/İzleme
oda_CommitteesUnitsResponsibleForImplementationOfEsgPoliciesAndSeniorOfficialsAndDutiesIdentified|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik çalışmalarını en üst düzeyde yönetmeye odaklanan Koç Holding, “Geleceğe. Birlikte” stratejisine ve öncelikli konulara ilişkin ilerlemeyi “SPK Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum” raporlaması kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu’na raporlamaktadır. İklimle bağlantılı risk ve fırsatlar ise, Karbon Dönüşüm Programı altında takip edilmekte ve yönetilmekte; Yönetim Kurulu bünyesinde bulunan Risk Komitesi’ne iklimle bağlantılı risk ve fırsatlar kapsamında düzenli olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Stratejinin uygulanması ve şirket içerisinde farklı birimlerle koordinasyonun sağlanması Koç Holding CEO’suna bağlı Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörlüğü bünyesindeki Sürdürülebilirlik Birimi tarafından yürütülmektedir
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 42, 47
oda_ActivitiesCarriedOutByResponsibleCommitteeUnitReportedToTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X
Yönetim Kurulu, Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum çalışmaları hakkında bünyesinde yer alan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk Komitesi vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 42
oda_EsgTargetsImplementationAndActionPlansCreatedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Koç Holding, iklim krizi ile mücadele konusunun paydaşlar nezdinde önem kazanması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefini ortaya koymuştur. Bu hedefe ulaşmak için gereken düşük karbon ekonomisine geçiş yol haritası ve eylem planlarını oluşturmak için ise Topluluk genelinde Karbon Dönüşüm Programı başlatılmıştır.
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 60
oda_EsgKeyPerformanceIndicatorsAndLevelOfReachingTheseIndicatorsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X
Koç Holding olarak 10 yılı aşkın süredir ÇSY kilit performans göstergeleri izlenmekte olup, yurt içi ve yurt dışı en iyi uygulamalar araştırılarak yaygın eğilimler doğrultusunda gösterge seti her yıl gözden geçirilmektedir. Bu kapsamda, Topluluk düzeyinde takip edilen veri seti içerisinden kamuoyu ile paylaşılan göstergelerde ise son üç yıllık değişime yer verilmektedir.
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 56-58, 61-63
oda_ActivitiesToImproveSustainabilityPerformanceDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 65 Koç Holding Faaliyet Raporu, AR-GE bölümü sayfa 74-75
oda_ReportingSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3. Raporlama
oda_InformationAboutTheSustainabilityPerformanceTargetsAndActionsGivenInAnnualReports|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 41-67
oda_InformationAboutActivitiesWhichAreRelatedToUnDevelopmentGoalsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 46
oda_LawsuitsFiledConcludedAboutEsgIssuesMaterialInTermsOfEsgPoliciesWillSignificantlyAffectCompanyActivitiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
Koç Holding Faaliyet Raporu, Hukuki Açıklamalar Bölümü, sayfa 167 Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü sayfa 58
oda_VerificationSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4. Doğrulama
oda_CompanyKeyEsgPerformanceMetricsVerifiedByIndependentThirdpartyAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
2021 yılında Koç Topluluğu şirketlerinde Kapsam 1 ve 2 sera gazı salımları doğrulatma çalışmaları yürütülmüş ve ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Raporlanması Standardı çerçevesinde üçüncü taraf bağımsız bir kuruluşa doğrulatılmıştır. 2022 yılına ait Koç Holding konsolide Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonu doğrulama süreci ISO14064-1 uyarınca tamamlanmış olup, veriler 2023 yılı içerisinde yayınlanmış 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda açıklanmıştır. Holding konsolide Kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyonu, atık, ve su verilerinin doğrulanma süreci yürütülmekte olup, AA1000AS uyarınca doğrulanmış veriler, 2024 yılı içerisinde yayınlanacak olan 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanacaktır. Önümüzdeki yıllarda Topluluk düzeyinde konsolide olarak izleme ve azaltımına yönelik stratejilerin geliştirilmesi planlanmaktadır. Buna paralel olarak, ilgili Koç Topluluğu şirketleri düzeyinde de bilim temelli hedef belirleme çalışmaları yürütülmektedir.
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Bölümü, sayfa 172 , Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü sayfa 44
oda_EnvironmentalPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
B. ÇEVRESEL İLKELER
oda_PoliciesAndPracticesActionPlansEnvironmentalManagementSystemsAndProgramsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 46
oda_EnvironmentalReportsDisclosedToThePublicInculidingScopeReportingPeriodReportingDateAndLimitationsAboutReportingConditions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 46-47
oda_EnvironmentalTargetsWithinTheScopeOfPerformanceIncentiveSystemsWhichIncludedInTheRewardingCriteriaDisclosedOnTheBasisOfStakeholders|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Koç Holding performans yönetim sistemi olan Koç Diyalog’da çalışanların Şirket hedef ve stratejilerine uygun olarak amaç ve kilit sonuçlar belirlediği, yıl boyunca değişen önceliklere göre hedeflerin dinamik bir yapıda uyum sağladığı OKR (Objectives and Key Results - Amaç ve Kilit Sonuçlar) yöntemi kullanılmaktadır. Koç Holding CEO, CFO, Sürdürülebilirlik Yöneticileri ve çalışanlarının OKR’ları arasında iklimle bağlantılı hedefler bulunmaktadır
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 47
oda_HowPrioritisedEnvironmentalIssuesIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 47-58
oda_HowEnvironmentalIssuesManagedIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesByTheCompanysValueChainIncludingOperationalProcessSuppliersCustomersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 47-58
oda_WhetherCompanyInvolvedEnvironmentalRelatedOrganizationsNonGovernmentalOrganizationsPolicyMakingProcessesCollabrationsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 43-58
oda_CompanyComparativelyReportedInformationEnvironmentalImpactsWithinEnvironmentalIndicatorsPeriodically|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X
Holding konsolide Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonu doğrulama süreci AA1000AS uyarınca tamamlanmış olup, veriler 2023 yılı içerisinde yayınlanmış 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda açıklanmıştır. Koç Holding 2023 yılı önceliklendirme analizi, AA1000AS ilkelerine uygun olarak doğrulanmıştır. . Holding konsolide Kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyonu, atık, ve su verilerinin doğrulanma süreci yürütülmekte olup, doğrulanmış veriler, 2024 yılı içerisinde yayınlanacak olan 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanacaktır. Önümüzdeki yıllarda Topluluk düzeyinde konsolide olarak izleme ve azaltımına yönelik stratejilerin geliştirilmesi planlanmaktadır. Buna paralel olarak, ilgili Koç Topluluğu şirketleri düzeyinde de bilim temelli hedef belirleme çalışmaları yürütülmektedir.
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Bölümü, sayfa 172
oda_DetailsOfTheStandardProtocolMethodologyBaselineYearUsedCollectCalculateDataDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 50-58
oda_IncreaseDecreaseEnvironmentalIndicatorsComparativelyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 56-58
oda_ShortLongTermTargetsReducingEnvironmentalImpactsDeterminedTheProgressComparedToPreviousYearsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 50-58
oda_StrategyCombatClimateCrisisCreatedPlannedActionsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 50-58
oda_ProgramsProceduresToPreventMinimizePotentialNegativeImpactOfProductsServicesOnTheEnvironmentEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Koç Holding holding olarak yatırım faaliyetleri yürütmekte olup, yatırım yapılan şirketlerin ürün ve/veya hizmetlerine ilişkin bilgilere Koç Holding Faaliyet Raporu’nun ilgili bölümlerinden ve şirketlerin sürdürülebilirlik raporlarından ulaşılabilir.
oda_ActionsToReduceGreenhouseGasEmissionsOfThirdPartiesCarriedOutAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
Koç Holding holding olarak yatırım faaliyetleri yürütmekte olup, yatırım yapılan şirketlerin ürün ve/veya hizmetlerine ilişkin bilgilere Koç Holding Faaliyet Raporu’nun ilgili bölümlerinden ve şirketlerin sürdürülebilirlik raporlarından ulaşılabilir.
oda_EnvironmentalBenefitsGainsCostSavingsOfInitiativesProjectsAimsReducingEnvironmentalImpactsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 56-58
oda_DataRelatedToEnergyConsumptionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonları düzenli olarak hesaplanmaktadır. Benzer şekilde enerji tüketimi verileri de uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinin beklentileriyle örtüşecek şekilde “yenilenebilir/yenilenebilir olmayan” kırılımında raporlanmaktadır.
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 56-58
oda_InformationRelatedToProductionOfElectricityHeatSteamCoolingDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 56-58
oda_StudiesRelatedToIncreaseUseOfRenewableEnergyAndTransitionToZeroLowCarbonElectricityConductedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 56-58
oda_RenewableEnergyProductionAndUsageDataPubliclyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 56-58
oda_CompanyConductedProjectsAboutEnergyEfficiencyAndAmountOfReductionOnEnergyConsumptionEmissionAchievedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 56-58
oda_WaterConsumptionTheAmountProceduresSourcesOfRecycledAndDischargedWaterFromUndergroundOrAboveGroundDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 57
oda_InformationRelatedCompanysOperationsActivitiesAreIncludedInCarbonPricingSystemDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
Ülkemizde karbon fiyatlandırma sistemine ilişkin yasal düzenleme süreçleri henüz tamamlanmadığından Şirket’in dâhil olduğu bir karbon fiyatlandırma sistemi bulunmamaktadır. Düşük karbon ekonomisine geçiş için Koç Topluluğu düzeyinde yaygınlaştırılacak farklı araçlar değerlendirilmekte olup, uygun görülenler geliştirilen strateji kapsamında uygulamaya alınabilecektir.
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Bölümü, sayfa 172
oda_InformationRelatedToAccumulatedPurchasedCarbonCreditDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
Koç Topluluğu genelinde raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bulunmamaktadır.
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Bölümü, sayfa 172
oda_IfCarbonPricingAppliedDetailsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Ülkemizde karbon fiyatlandırma sistemine ilişkin yasal düzenleme süreçleri henüz tamamlanmadığından Şirket’in dâhil olduğu bir karbon fiyatlandırma sistemi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bazı Koç Topluluğu şirketlerinde şirket içi karbon fiyatlandırma çalışmaları yürütülmekte olup, henüz Koç Topluluğu genelinde yaygınlaştırılmamıştır. Düşük karbon ekonomisine geçiş için Koç Topluluğu düzeyinde yaygınlaştırılacak farklı araçlar değerlendirilmekte olup, uygun görülenler geliştirilen strateji kapsamında uygulamaya alınabilecektir.
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
oda_ThePlatformsWhereTheCompanyDisclosesEnvironmentalInformationDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 43
oda_SocialPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
C. SOSYAL İLKELER
oda_HumanRightsEmployeeRightsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
oda_InstitutionalHumanRightsAndEmployeeRightsPolicyEstablishedThePolicyAndTheOfficalsDeterminedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
x
Koç Topluluğu İnsan Hakları Politikası https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/01hakkinda/uyum/politikalar/insan-haklari-politikasi.pdf Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 59-63
oda_EmployeeRightsPolicyIncludesFairWorkforceImprovementOfWorkingStandardsWomenEmploymentAndInclusivity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
x
Koç Topluluğu İnsan Hakları Politikası https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/01hakkinda/uyum/politikalar/insan-haklari-politikasi.pdf Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 59-63
oda_MeasuresTakenForMinorityRightsEqualityOfOpportunityOrTheOnesSensitiveAboutCertainEconomicEnvironmentalSocialFactorsAlongTheSupplyChainDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
x
Koç Topluluğu İnsan Hakları Politikası Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 48-54 “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık-Nesiller Boyu Eşitlik Forumu” Faaliyet Raporu Sayfa 49 “İnsan için Birlikte-Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik” Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 59-63
oda_DevelopmentsRegardingPreventiveCorrectivePracticesAgainstDiscriminationInequalityHumanRightsViolationsForcedChildLaborDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
x
Koç Topluluğu İnsan Hakları Politikası Sayfa 5-6 “Sendikal Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme”; “Çalışma Saatleri”; “Kişisel Gelişim” Faaliyet raporu sayfa 49 İnsan için birlikte - İnsan Hakları ve Adil Çalışma Ortamı Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 59-63
oda_EmployeeRightPolicyIncludesInvestmentsInEmployeesCompensationFringeBenefitsRightToUnionizeWorkLifeBalanceSolutionsTalentManagement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
x
Koç Topluluğu İnsan Hakları Politikası Sayfa 5-6 “Sendikal Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme”; “Çalışma Saatleri”; “Kişisel Gelişim” https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/01hakkinda/uyum/politikalar/insan-haklari-politikasi.pdf
oda_MechanismForEmployeeComplaintsAndResolutionOfDisputesEstablishedRelatedSolutionProcessesDetermined|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
x
İhbar Politikası https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/01hakkinda/uyum/politikalar/koctoplulugu-ihbar-politikasi.pdf
oda_ActivitiesCarriedOutWithinTheReportingPeriodRelatedToEnsureEmployeeSatisfactionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
x
Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 41-50 “İnsan için Birlikte”
oda_TheOccupationalHealthAndSafetyPoliciesEstablishedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/01hakkinda/uyum/politikalar/koc-toplulugu-is-guvenligi-poltikasi.pdf Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 62
oda_MeasuresTakenForProtectingHealthPreventingOccupationalAccidentStatisticsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
x
2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 50,60 “İş Sağlığı ve Güvenliği” Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 62
oda_PersonalDataProtectionAndDataSecurityPoliciesEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x
KVKK Politikası https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/01hakkinda/organizational-chart/kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi.pdf?1412
oda_EthicsPolicyEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x
Etik İlkeler https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/01hakkinda/uyum/politikalar/koc-toplulugu-etik-ilkeleri.pdf
oda_StudiesRelatedToSocialInvestmentSocialResponsibilityFinansalInclusivityAccessToFinanceExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
x
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 64-67
oda_InformativeMeetingsTrainingProgramsRelatedToEsgPoliciesPracticesOrganized|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
x
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 58
oda_StakeholdersInternationalStandardsInitiativesSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
oda_CustomerSatisfactionPolicyRegardingTheManagementAndResolutionOfCustomerComplaintPreparedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
x
Koç Holding holding olarak yatırım faaliyetleri yürütmekte olup, bu nedenle soru ilgisiz olarak cevaplanmıştır.
oda_InformationAboutTheCommunicationWithStakeholdersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
x
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 43-46
oda_TheInternationalReportingStandardsThatAdoptedInReportingExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
x
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 42-43, 48-49
oda_PrinciplesAdoptedRegardingSustainabilitySignatoryOrMemberInternationalOrganizationsCommitteesPrinciplesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
x
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 42-43, 48-49
oda_ImprovementsMadeStudiesCarriedOutToBeIncludedInTheSustainabilityIndicesOfBorsaIstanbulAndInternationalIndex|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
x
Koç Holding Borsa İstanbul dâhil olmak üzere ülkemizde veya uluslararası ölçekte önde gelen sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak veya buradaki performansını yükseltmek üzere çalışmalar yürütmekte; hangi endekslerde yer aldığını kamuoyu ile paylaşmaktadır.
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 42-43, 48-49
oda_CorporateGovernancePrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
oda_OpinionsOfStakeholdersSoughtInTheDeterminationOfMeasuresAndStrategiesRelatedToSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
x
Şirket değişen paydaş beklentileri ve küresel trendlere yanıt vermenin yanı sıra çevresel, sosyal ve kurumsal yönetime ilişkin risk ve fırsatlarını belirlemek amacıyla 2015, 2017 ve 2020 yıllarının ardından 2023 yılında bir stratejik önceliklendirme analizi gerçekleştirmiştir. Hem her kıdem seviyesinden çalışanları içeren iç paydaşlar hem de akademi, sivil toplum, sektör dernekleri mensuplarıyla tedarikçileri, müşterileri ve yatırımcıları içeren dış paydaşlar bu çalışmaya dâhil edilmiştir.
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 43-46
oda_SocialResponsibilityProjectsAwarenessActivitiesTrainingsCarriedOutToRaiseAwarenessAboutSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
x
Koç Holding Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü, sayfa 64-67