FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
Anadolu Grubu’nun sürdürülebilirlik alanında odaklanması gereken öncelikli konuları belirlemek üzere 2020 yılında kapsamlı ve katılımcı bir paydaş analizi süreci yürütülmüştür. Paydaşların öncelikleri belirlenirken iç paydaşlar olan çalışanlara ve stratejik dış paydaşlar olan tedarikçiler, iş ortakları, yatırımcılar, analistler, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları, medya, üniversite ve uluslararası örgütlerden temsilcilere çevrim içi soru formuyla ulaşılmıştır. Anadolu Grubu, hedeflerini bu öncelikler doğrultusunda belirlemektedir. Ayrıca, Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 42, 43 , 110 - 115 İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Politika ve Prosedürler Alt Menüsü: Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Anadolu Grubu sürdürülebilirlik yönetimi çalışmalarını politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütmektedir. Tüm politikalar halka açık şekilde internet sitesinde yer almaktadır. Politikalar için Yönetim Kurulu karar alır ve kamuya açıklar.
İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Politika ve Prosedürler Alt Menüsü: Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları, sayfa 2 İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Politika ve Prosedürler Alt Menüsü
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket sürdürülebilirlik raporu çerçevesinde Anadolu’dan Yarınlara stratejisi altında ÇSY politikaları doğrultusunda kısa ve uzun vadeli hedeflerini açıklamıştır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 36-41
oda_ImplementationMonitoringSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2. Uygulama/İzleme
oda_CommitteesUnitsResponsibleForImplementationOfEsgPoliciesAndSeniorOfficialsAndDutiesIdentified|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
Anadolu Grubu’nda sürdürülebilirlik yönetimi, Sürdürülebilirlik Komitesi ve ona bağlı Sürdürülebilirlik Yönlendirme Komitesi aracılığıyla yürütülmektedir. Sürdürülebilirlik Komitesi; Grubun çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim alanındaki sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, Grup şirketleri arasındaki koordinasyonu sağlama, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamalarını izleme ve denetleme amacıyla Yönetim Kurulu’na raporlama yapmak üzere faaliyet göstermektedir. Sürdürülebilirlik Komitesi’nin onayı ile oluşturulan Sürdürülebilirlik Yönlendirme Komitesi, Anadolu’dan Yarınlara stratejisi doğrultusunda Grup şirketlerinin hizalanmasını sağlamak ve şirketlerin hedef odaklı performanslarını takip etmek, ÇSY konularındaki risk ve fırsatları belirlemek üzere çalışmaktadır. Sürdürülebilirlik Komitesi Esasları, halka açık bir şekilde raporda paylaşılmaktadır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 42-43 İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Politika ve Prosedürler Alt Menüsü: Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
oda_ActivitiesCarriedOutByResponsibleCommitteeUnitReportedToTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X
Komite, yılda en az iki kez toplanır. Toplantı, Komite üye sayısının en az yarısının katılımı ile gerçekleştirilir. Komite, alınan kararları Komite Başkanı aracılığıyla Yönetim Kurulu’na raporlamakla yükümlüdür. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul’un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kurulu’na raporlar.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 111 İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Politika ve Prosedürler Alt Menüsü: Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları, sayfa 1
oda_EsgTargetsImplementationAndActionPlansCreatedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketin sürdürülebilirlik stratejisi Anadolu’dan Yarınlara, internet sitesinde ve 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda paylaşılmaktadır. Böylelikle, ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 34 - 41 İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü 2023 Faaliyet Raporu, Yönetim Değerlendirme ve Analizi, sayfa 108, 109
oda_EsgKeyPerformanceIndicatorsAndLevelOfReachingTheseIndicatorsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X
Anadolu Grubu'nun ÇSY Kilit Performans Göstergeleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu'nun ilgili bölümlerinde açıklanmış ve Rapor'un ekler bölümünde performans göstergeleri tablolarında paylaşılmıştır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 54-79, 82-121, 124-162, 164-172 İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü
oda_ActivitiesToImproveSustainabilityPerformanceDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
İlgili konulara yönelik performansı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu'nun İşin Yarını başlığı altında yer almaktadır. Şirket, sürdürülebilir iş anlayışıyla teknolojik gelişime öncülük ederek girişimciliği desteklediğini beyan etmektedir. Sorumlu ürün ve hizmet geliştirmeyle, sorumlu değer zincirine katkı sağlamaktadır. Müşteri odaklı çözümlerle, fark yaratan deneyimler sunmakta ve paydaşları kapsayan kalkınma modelini benimsediğini açıklamaktadır. Ayrıca kurumsal yönetişim anlayışını, etkin risk yönetimi ile güçlendirmektedir.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 82-121
oda_ReportingSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3. Raporlama
oda_InformationAboutTheSustainabilityPerformanceTargetsAndActionsGivenInAnnualReports|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X
Anadolu Grubu, 2023 Faaliyet Raporu'nun, "Anadolu Grubu'nda Sürdürülebilirlik" bölümünde sürdürülebilirlik hedeflerine dair açıklamalara yer vermiştir. "Stratejik Değer Alanları & Odak Alanları" başlığında sürdürülebilirlik eylemlerine ilişkin bilgi sunulmaktadır. Ek olarak 2022 Sürdürülebilirlik Raporu'nda Performans Göstergeleri tablosunda sürdürülebilirlik performansına dair açıklamalar bulunmaktadır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 164-172 2023 Faaliyet Raporu, Anadolu Grubu’nda Sürdürülebilirlik, sayfa 68-77
oda_InformationAboutActivitiesWhichAreRelatedToUnDevelopmentGoalsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda, öncelikli konular, öncelikli konulara ilişkin başlıklarda paylaşılan faaliyetler ve sürdürülebilirlik çalışmalarının hangi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’ları)’na referans verildiği Sürdürülebilirlik Öncelikleri bölümünde sunulmaktadır. Anadolu’dan Yarınlara stratejisinde yer alan odak alanlar da hizmet ettiği SKA’lar ile eşleştirilmiştir. Ayrıca, kurumsal internet sitesinde yayımlanan Anadolu’dan Yarınlara: Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu’nda da detaylı SKA uyum çalışması bulunmaktadır. Faaliyetlerinin BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’yla nasıl ilişkili olduğu Uyumluluk raporunda detaylı olarak verilmiştir.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 46, 47, 55, 82, 124 İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Raporlar Alt Menüsü: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporları 2023 Faaliyet Raporu, Anadolu Grubu’nda Sürdürülebilirlik, sayfa 68-77
oda_LawsuitsFiledConcludedAboutEsgIssuesMaterialInTermsOfEsgPoliciesWillSignificantlyAffectCompanyActivitiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
Şirkete açılan ve/veya sonuçlanan davalardan gerekli olan / önemli görülenler KAP’ta açıklanmaktadır.
2023 Faaliyet Raporu, sayfa 90
oda_VerificationSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4. Doğrulama
oda_CompanyKeyEsgPerformanceMetricsVerifiedByIndependentThirdpartyAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Grup şirketlerinden Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek ve Migros, ÇSY konusunda kilit performans göstergesi olarak gördükleri karbon emisyonlarını üçüncü taraflara doğrulatmış ve kamuya açıklamıştır.
Anadolu Efes 2022 Entegre Rapor, sayfa 113-115 CCI 2022 Entegre Faaliyet Raporu, sayfa 270-271 Migros 2022 Entegre Faaliyet Raporu, sayfa 171-172
oda_EnvironmentalPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
B. ÇEVRESEL İLKELER
oda_PoliciesAndPracticesActionPlansEnvironmentalManagementSystemsAndProgramsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X
Şirketin ISO 14001 belgesi bulunmaktadır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda Anadolu’dan Yarınlara çerçevesinde öncelikli konular ve eylem planını detaylı bir şekilde açıklamaktadır.
İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Politika ve Prosedürler Alt Menüsü: Çevre Politikası İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Politika ve Prosedürler Alt Menüsü: Çevre Yönetim Sistemi ISO 140001:2015 İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Politika ve Prosedürler Alt Menüsü: Çevre Yönetim Sistemine İlişkin Özet Bilgi 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 54, 55
oda_EnvironmentalReportsDisclosedToThePublicInculidingScopeReportingPeriodReportingDateAndLimitationsAboutReportingConditions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
AG Anadolu Grubu Holding ile yurt içi ve yurt dışındaki tüm Grup şirketlerinin 1 Ocak - 31 Aralık 2022 faaliyet yılını içeren konsolide sürdürülebilirlik performansı verilerini kapsamaktadır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 4
oda_EnvironmentalTargetsWithinTheScopeOfPerformanceIncentiveSystemsWhichIncludedInTheRewardingCriteriaDisclosedOnTheBasisOfStakeholders|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketin Sürdürülebilirlik Komitesi çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim alanındaki sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamalarını izleme ve denetleme amacıyla Yönetim Kurulu’na raporlama yapmak üzere faaliyet göstermektedir.
İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Politika ve Prosedürler Alt Menüsü: Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları, sayfa 2
oda_HowPrioritisedEnvironmentalIssuesIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket, sürdürülebilirlik alanındaki çevresel, sosyal ve ekonomik önceliklerini, odak konularını ve yol haritasını “Anadolu’dan Yarınlara” çerçevesinde takip etmektedir. Operasyonları sonucunda oluşabilecek çevresel etkileri takip ederek kontrol altına almakta ve bu etkileri minimuma indirme hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Çevre yönetimi stratejisi, ana odak konularımız ve yönetim süreçleri Anadolu Grubu Çevre Politikası’nda detaylı bir şekilde sunulmaktadır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 34-37 İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Politika ve Prosedürler Alt Menüsü: Çevre Politikası
oda_HowEnvironmentalIssuesManagedIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesByTheCompanysValueChainIncludingOperationalProcessSuppliersCustomersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket, ürün ve hizmet alınan tüm tedarikçilerin Etik Yönetmeliği’ne uymasını beklemekte ve sözleşmelerinde Etik Yönetmeliği’ne yer vermektedir. AG Anadolu Grubu Holding, İş Etiği İlkeleri ve Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği kapsamında birlikte çalıştığı tedarikçilerine ilgili ilkelere uyum sağlayacaklarına yönelik taahhütname imzalatmaktadır. Böylelikle, tedarikçilerin etik ilkelere uyum göstermeye yönelik niyet beyanları alınmaktadır. AG Anadolu Grubu Holding Satın Alma Prosedürü altında Tedarikçi Belirleme ve Seçim Kriterleri arasında İş Etiği Kurallarına Uyum yer almakta ve bu doküman kapsamında Çevre Sorumluluğu başlığı altında tedarikçilerden bu kapsamda beklenenler belirtilmektedir. Ayrıca, yıl boyunca farklı kanallar aracılığıyla müşterilerle ve tedarikçilerle iletişim kurulmaktadır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 97-107 İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Politika ve Prosedürler Alt Menüsü: İş Etiği İlkeleri ve Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği
oda_WhetherCompanyInvolvedEnvironmentalRelatedOrganizationsNonGovernmentalOrganizationsPolicyMakingProcessesCollabrationsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Çok paydaşlı girişimler ve iş birlikleri şirketin öncelikli konuları arasında yer almaktadır. UN Global Compact imzacısıdır ve Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği'nin kurucu üyesidir. UN Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD iş birliğiyle kurulan plastik kirliliği ile mücadeleyi bir adım öne taşımak için İş Dünyası Plastik Girişimi’ne (İPG) katılmıştır. Hedefler için İş Dünyası Platformu (B4G) iş birliğiyle Türkiye’de iş dünyasının SKA raporlamalarında rehber niteliği taşıyan ortak bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Hatay Tabiatı Koruma Derneği ile Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde tehlikeye yakın kategoride sınıflandırılan Anadolu yersincabının (Spermophilus xanthoprymnus) korunması için bir proje yürütülmüştür.
İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, İş Birlikleri Alt Menüsü: United Nations Global Compact 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 8, 42, 43, 74-79, 163
oda_CompanyComparativelyReportedInformationEnvironmentalImpactsWithinEnvironmentalIndicatorsPeriodically|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel göstergelere ilişkin bilgilere ait 3 yıllık trend ve hedef baz yıllarının da kolayca görülebileceği bir özet tablo raporda verilmektedir (bkz. Performans Göstergeleri).
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 54, 55, 57, 58, 62, 67, 164-172
oda_DetailsOfTheStandardProtocolMethodologyBaselineYearUsedCollectCalculateDataDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Karbon salımlarının hesaplamasında GHG protokolü esas alınmaktadır. Ayrıca, su risklerinin ölçümlenmesi için de WRI Aqueduct aracı kullanılmaktadır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 54, 55, 57, 58, 62, 67, 169-172
oda_IncreaseDecreaseEnvironmentalIndicatorsComparativelyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel sürdürülebilirlik alanındaki performans gelişimi minimum 3 yıllık trend şeklinde verilmektedir. Yıllık olarak hedefler kapsamında durum açıklaması yapılmaktadır (bkz. Performans Göstergeleri).
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 54, 55, 57, 58, 62, 67, 169-172
oda_ShortLongTermTargetsReducingEnvironmentalImpactsDeterminedTheProgressComparedToPreviousYearsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiştir. Ayrıca 2022 Gelişmeleri bölümünde çevresel hedeflerine yönelik sağlanan tasarrufları, azaltımları ve diğer ÇSY’e ilişkin olumlu etkileri paylaşmaktadır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 24, 25, 41, 54, 169-172
oda_StrategyCombatClimateCrisisCreatedPlannedActionsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketin GRI standartlarında hazırlanan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda iklim krizine ilişkin hedefleri yer almaktadır. Ayrıca, şirket emisyonlarını kademeli olarak azaltacağını ifade ederek 2030 için kapsam 1 ve 2'de %50 azaltım, 2050 için net sıfır şirket olma vizyonu ile çalışmayı beyan etmiştir.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 34-37, 41, 54-79
oda_ProgramsProceduresToPreventMinimizePotentialNegativeImpactOfProductsServicesOnTheEnvironmentEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
2022 Sürdürülebilirlik Raporu’ndaki Doğanın Yarını başlığı altında bu konuya ilişkin çalışmalar açıklanmıştır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 54-79
oda_ActionsToReduceGreenhouseGasEmissionsOfThirdPartiesCarriedOutAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
2022 Sürdürülebilirlik Raporu’ndaki İşin Yarını başlığı altında bu konuya ilişkin çalışmalar açıklanmıştır. Şirket, tedarikçilerinin, belirlenen çevresel ve sosyal standartlara uyum sağlamasına öncelik vermekte, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki gelişimlerini desteklemektedir. Tedarik zincirinde standartların sağlanmasını, sorumlu ürün ve hizmetlerin oranını artırmayı da amaçlamaktadır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 97-101
oda_EnvironmentalBenefitsGainsCostSavingsOfInitiativesProjectsAimsReducingEnvironmentalImpactsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket, çevresel etkileri azaltmaya yönelik çalışmalarının sonuçlarını 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’ndaki 2022 Gelişmeleri başlığı altında paylaşmaktadır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 24, 25
oda_DataRelatedToEnergyConsumptionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
GRI standartlarına uygun hazırlanan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’ndaki Çevresel Performans Göstergeleri’nde kapsam 1 ve 2 emisyonları açıklanmıştır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 170
oda_InformationRelatedToProductionOfElectricityHeatSteamCoolingDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
Şirket, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda üretilen enerji bilgisini kamuya açıklamıştır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 169
oda_StudiesRelatedToIncreaseUseOfRenewableEnergyAndTransitionToZeroLowCarbonElectricityConductedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket, bu alandaki çalışmalarını ve hedeflerini 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’ndaki Doğanın Yarını başlığı altında paylaşmıştır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 52-61 2023 Faaliyet Raporu, Yönetim Değerlendirme ve Analizi, sayfa 108, 109
oda_RenewableEnergyProductionAndUsageDataPubliclyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket, yenilenebilir enerji üretim, kullanım ve satış verilerini "Yarın için Net Sıfır" bölümünde ve Performans Göstergeleri tablolarında açıklamıştır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 58, 169
oda_CompanyConductedProjectsAboutEnergyEfficiencyAndAmountOfReductionOnEnergyConsumptionEmissionAchievedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket, bu alanda yaptığı çalışmaları GRI standartlarına uygun şekilde hazırlanan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’ndaki Doğanın Yarını başlığı altında ve raporun genelinde detaylı şekilde açıklamaktadır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 54-61, 169, 170
oda_WaterConsumptionTheAmountProceduresSourcesOfRecycledAndDischargedWaterFromUndergroundOrAboveGroundDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket, ilgili bilgileri GRI standartlarına uygun şekilde hazırlanan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda Performans Göstergeleri tablolarında beyan etmiştir.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 170, 171
oda_InformationRelatedCompanysOperationsActivitiesAreIncludedInCarbonPricingSystemDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nun “Yarın için Net Sıfır” bölümünde Türkiye’de henüz bir Emisyon Ticaret Sistemi olmadığını ve ülkenin bir karbon fiyatlandırma sistemine dahil olmasına rağmen, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (PMR) programı çalışmaları çerçevesinde belirlenen fiyatlandırma yaklaşımlarını yasal uygunluk değerlendirmelerinde göz önünde bulunuyor.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 56
oda_InformationRelatedToAccumulatedPurchasedCarbonCreditDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
Karbon kredisi alınmamıştır.
oda_IfCarbonPricingAppliedDetailsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket, karbon fiyatlarında meydana gelebilecek yasal değişikliklerin paydaşlarına ve operasyonlarına risk oluşturmaması ve yatırım tercihlerine emisyon değerlerini dahil etmek için kurum içi karbon fiyatlandırma çalışmaları gerçekleştiriyor.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 56
oda_ThePlatformsWhereTheCompanyDisclosesEnvironmentalInformationDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket, GRI uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile çevresel bilgilerini açıklamaktadır. Grup şirketlerinden Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek ve Migros, Anadolu Isuzu Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği programına yanıt vermektedir.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 26-27, 173-176 2023 Faaliyet Raporu, Anadolu Grubu’nda Sürdürülebilirlik, sayfa 68-77
oda_SocialPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
C. SOSYAL İLKELER
oda_HumanRightsEmployeeRightsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
oda_InstitutionalHumanRightsAndEmployeeRightsPolicyEstablishedThePolicyAndTheOfficalsDeterminedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket, İş Etiği İlkeleri ve Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği kapsamında İnsan Hakları ve Çalışan Hakları politikasını oluşturmuştur. Ayrıca, UNGC imzacısıdır.
İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Politika ve Prosedürler Alt Menüsü: İş Etiği İlkeleri ve Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği, sayfa 1, 10-13 İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, İş Birlikleri Alt Menüsü: United Nations Global Compact
oda_EmployeeRightsPolicyIncludesFairWorkforceImprovementOfWorkingStandardsWomenEmploymentAndInclusivity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
2022 Sürdürülebilirlik Raporu'nun İnsanın Yarını başlığı altında işe alım süreçlerinde ayrımcılık yapılmayacağı beyan edilmiştir. İşe alım dahil çalışma süresince yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, cinsel yönelim, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu açısından ayrımcılık yapmama ilkesini benimsemektedir. Ayrıca, UNGC imzacısıdır. Bu kapsamda değer zincirindeki tüm paydaşlarını ve tedarikçilerini kapsayan bir prensibe sahiptir.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 103-107, 124-141 İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Politika ve Prosedürler Alt Menüsü: Fırsat Eşitliği Politikası İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, İş Birlikleri Alt Menüsü: United Nations Global Compact
oda_MeasuresTakenForMinorityRightsEqualityOfOpportunityOrTheOnesSensitiveAboutCertainEconomicEnvironmentalSocialFactorsAlongTheSupplyChainDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket, duyarlı kesimlerin veya azınlık haklarına ilişkin bilgileri İnsanın Yarını başlığı altında paylaşmıştır. Bu kapsamda Holding’in Fırsat Eşitliği politikası bulunmaktadır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 124-127, 150-162 İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Politika ve Prosedürler Alt Menüsü: Fırsat Eşitliği Politikası
oda_DevelopmentsRegardingPreventiveCorrectivePracticesAgainstDiscriminationInequalityHumanRightsViolationsForcedChildLaborDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket, etik konulara ilişkin çalışma prensiplerini paylaşmaktadır. Ayrıca bu konudaki ilerlemelerini 2022 Sürdürülebilirlik Raporu'nun İnsanın Yarını başlığı altında detaylandırmaktadır. İnsan kaynakları uygulamalarını ve süreçlerini AG Anadolu Grubu Holding Fırsat Eşitliği ve İş Etiği İlkeleri ve Uygunsuzluk Bildirimi Yönetmeliği çerçevesinde sürdürmektedir. Ayrıca, UNGC imzacısıdır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 102, 124-127, 142 İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Politika ve Prosedürler Alt Menüsü: Fırsat Eşitliği Politikası İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Politika ve Prosedürler Alt Menüsü: İş Etiği İlkeleri ve Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği, sayfa 3-4 İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, İş Birlikleri Alt Menüsü: United Nations Global Compact
oda_EmployeeRightPolicyIncludesInvestmentsInEmployeesCompensationFringeBenefitsRightToUnionizeWorkLifeBalanceSolutionsTalentManagement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Çalışanlara yapılan yatırım, çalışan hakları ve memnuniyetine ilişkin bilgiler 2023 Faaliyet Raporu ve 2022 Sürdürülebilirlik Raporu İnsanın Yarını başlığı altında açıklanmıştır. Stratejik hedeflerini gerçekleştirmekte kilit rol oynayan çalışanların gelişimini desteklemektedir. Mevcut yeteneklerin, çağın gerekliliklerine uyum sağlamakta destek olacak yeni yetkinlikler kazanmalarına katkı sağlamaktadır. Çalışanların ailelerini de dahil edebilecekleri özel sağlık sigortası, hediye çekleri gibi yan haklar sunulmaktadır.
2023 Faaliyet Raporu, Anadolu Grubu’nda Çalışma Hayatı, sayfa 78, 79 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 124, 142 İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Politika ve Prosedürler Alt Menüsü: Fırsat Eşitliği Politikası
oda_MechanismForEmployeeComplaintsAndResolutionOfDisputesEstablishedRelatedSolutionProcessesDetermined|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X
Şirketin uyuşmazlık çözüm süreçleri AG Anadolu Grubu Holding İş Etiği İlkeleri ve Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği’nde detaylı şekilde açıklanmaktadır. Ayrıca etik ilkelerle ilgili uygunsuzluklar farklı kanallardan Anadolu Grubu Etik Hattı’na iletilebilmektedir. Tüm bildirimler anadolugrubu@etikhat.com e-posta adresi, 0(212) 401 3066 telefon hattı ve http://www.anadolugrubuetikhat.com sitesi olmak üzere çeşitli iletişim kanalları üzerinden, dilerlerse anonim olarak Etik Kurulu’na bildirebilir. Bu sürece dair bilgi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer almaktadır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 117, 118 İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Politika ve Prosedürler Alt Menüsü: İş Etiği İlkeleri ve Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği
oda_ActivitiesCarriedOutWithinTheReportingPeriodRelatedToEnsureEmployeeSatisfactionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti şirketin öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Bu kapsamda yapılan faaliyetler, Yetenek Yönetimi ve Çalışan Bağlılığı ve Gönüllülük başlığı altında yer almaktadır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 131-145 İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Politika ve Prosedürler Alt Menüsü: İş Etiği İlkeleri ve Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği
oda_TheOccupationalHealthAndSafetyPoliciesEstablishedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası bulunmaktadır. Ayrıca şirket ISO 45001 sertifikasına sahiptir.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 146, 147 İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Politika ve Prosedürler Alt Menüsü: İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Politika ve Prosedürler Alt Menüsü: ISO 45001:2018 Sertifikası
oda_MeasuresTakenForProtectingHealthPreventingOccupationalAccidentStatisticsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket, ilgili bilgileri İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nda ve GRI standartlarına uygun şekilde hazırlanan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda Performans Göstergeleri tablolarında beyan etmiştir.
İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Politika ve Prosedürler Alt Menüsü: İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 146-149, 168
oda_PersonalDataProtectionAndDataSecurityPoliciesEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket, kişisel verilerin korunması ve güvenliğine dair politikasını kamuya açıklamaktadır. Bu kapsamda gerekli çalışmaları yürütmektedir. Detaylı bilgi 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda ve internet sitesinde paylaşılmaktadır.
İnternet Sitesi, Kişisel Verilerin Korunması Menüsü: Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 119-120
oda_EthicsPolicyEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket, etik kurallarını 2022 Sürdürülebilirlik Raporu'nda Etik ve Uyum bölümünde, İş Etiği İlkeleri ve Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği dokümanında açıklamakta ve internet sitesinde kamuya açık bir şekilde paylaşmaktadır.
İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Politika ve Prosedürler Alt Menüsü: İş Etiği İlkeleri ve Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 117
oda_StudiesRelatedToSocialInvestmentSocialResponsibilityFinansalInclusivityAccessToFinanceExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
Şirket, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer verdiği "Hayırseverlik Harcamaları" tablosu ile toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklamaktadır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 168
oda_InformativeMeetingsTrainingProgramsRelatedToEsgPoliciesPracticesOrganized|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
Şirket, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer verdiği Anadolu’dan Yarınlara Sürdürülebilirlik Eğitimleri bu alana katkıda bulunmuştur. Ayrıca Sürdürülebilirlik Komitesi, Holding sürdürülebilirlik politikası ve hedefleri doğrultusunda tüm Holding ve şirketlerinin çalışanlarının bilgilendirilmesini sağlamak ve çalışanların bu politikaları içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Sürdürülebilirlik Komitesi de Çevre Yönetim Sistemi eğitim ihtiyaçlarını, ilgili düzenlemeleri dikkate alarak belirlemektedir. İnsan Kaynakları birimi, genel çevre bilinci ve riskleri ile Çevre Yönetim Sistemi unsurlarına ilişkin eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 138 İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Politika ve Prosedürler Alt Menüsü: Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları, sayfa 2 İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Politika ve Prosedürler Alt Menüsü: Çevre Yönetim Sistemine İlişkin Özet Bilgi, sayfa 1
oda_StakeholdersInternationalStandardsInitiativesSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
oda_CustomerSatisfactionPolicyRegardingTheManagementAndResolutionOfCustomerComplaintPreparedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Müşteri Memnuniyeti şirketin öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik dijitalleşmenin getirdiği yeniliklerden de faydalanmaktadır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 45, 94-96
oda_InformationAboutTheCommunicationWithStakeholdersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X
Paydaşlarla kurulan iletişim, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu çerçevesinde Paydaşlarımızla İletişim bölümünde detaylı olarak paylaşılmaktadır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 48-49
oda_TheInternationalReportingStandardsThatAdoptedInReportingExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, GRI Standartları ve Dünya Ekonomik Forumu Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri’ne (WEF Stakeholder Capitalism Metrics) ve UNGC'ye uygun olarak hazırlanmıştır. Rapor; ekonomik, sosyal ve çevresel performansın yanı sıra Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na sağlanan katkıyı da ortaya koyuyor. Anadolu Grubu, Hedefler için İş Dünyası Platformu iş birliğinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları raporlamalarında rehber niteliği taşıyacak ortak bir çalışmaya imza atmıştır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 4, 46-47, 173-183 İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, İş Birlikleri Alt Menüsü: Hedefler İçin İş Dünyası İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, İş Birlikleri Alt Menüsü: United Nations Global Compact
oda_PrinciplesAdoptedRegardingSustainabilitySignatoryOrMemberInternationalOrganizationsCommitteesPrinciplesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. ve Grup şirketleri Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Migros, Anadolu Isuzu ve Anadolu Etap ile birlikte Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen dünyanın en büyük ve tek kurumsal sürdürülebilirlik platformu United Nations Global Compact (BM Küresel İlkeler Sözleşmesi) imzacısıdır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 163 İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, İş Birlikleri Alt Menüsü: United Nations Global Compact
oda_ImprovementsMadeStudiesCarriedOutToBeIncludedInTheSustainabilityIndicesOfBorsaIstanbulAndInternationalIndex|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
Anadolu Grubu ve şirketleri, BIST başta olmak üzere birçok sürdürülebilirlik endeksinde yer almaktadır. Bu bilgi 2023 Faaliyet Raporu'nda paylaşılmaktadır.
2023 Faaliyet Raporu, Anadolu Grubu’nda Sürdürülebilirlik, sayfa 68-77
oda_CorporateGovernancePrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
oda_OpinionsOfStakeholdersSoughtInTheDeterminationOfMeasuresAndStrategiesRelatedToSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
Şirketin sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, Grup şirketleri arasındaki koordinasyonu sağlama, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamalarını yürütme, izleme ve denetleme çalışmaları Yönetim Kurulu’na raporlanmak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yürütülür. Sürdürülebilirlik komitesi, Anadolu’dan Yarınlara sürdürülebilirlik stratejisi ve hedefleri doğrultusunda Holding ve şirketlerinin çalışanlarının bilgilendirilmesini sağlamak ve çalışanların bu politikaları içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapılmasını sağlamak ve tüm menfaat sahipleri için paydaş katılımının gerçekleştirilmesini sağlamaktan sorumludur. Bu doğrultuda soru formları aracılığıyla menfaat sahiplerine ulaşılarak görüşleri alınmaktadır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 42, 43 İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü, Politika ve Prosedürler Alt Menüsü: Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
oda_SocialResponsibilityProjectsAwarenessActivitiesTrainingsCarriedOutToRaiseAwarenessAboutSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X
2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda; “Doğanın Yarını, İşin Yarını ve İnsanın Yarını” başlıkları altında 2022 projeleri detaylı bir şekilde verilmiştir. Ayrıca 2022 Gelişmelerimiz başlığı altında yapılan çalışmalar ve hayırseverlik harcamaları paylaşılmaktadır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 24-25, 54-162, 167-168