FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
26.03.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Konuya ilişkin detaylı açıklamalar kar dağıtım tablosunda yer almaktadır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi

Konuya ilişkin detaylı açıklamalar kar dağıtım tablosunda yer almaktadır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, AGHOL, TRAYAZIC91Q6
Peşin
2,8743358
287,43358
10
2,5869022
258,69022
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017
Peşin
2,8743358
287,43358
0
2,8743358
287,43358
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
29.05.2024
31.05.2024
30.05.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, AGHOL, TRAYAZIC91Q6
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe Standartları / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında 19.638.480.000,00 TL (ana ortaklık payları) net dönem karı ve yasal kayıtlarında 710.155.384,41 TL net dönem karı bulunmakta olup, Şirketimizin 2023 hesap dönemi sonu itibarıyla bilançosunda yer alan geçmiş yıl karlarından (olağanüstü yedeklerden) karşılanmak üzere, ödenmiş sermaye (243.534.517,96 TL) üzerinden brüt % 287,43 oranında, 700.000.000,- TL kâr payı dağıtılmasına, dağıtıma konu edilmeyen dönem karının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve buna göre;

  1. Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 287,43 oranında olmak üzere 1 TL nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 2,8743359 TL brüt (=net) kâr payının,
  2. Gerçek kişi pay sahiplerine de % 258,69 oranında olmak üzere 1 TL. nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında net 2,5869023 TL kâr payının,

Nakden ödenmesine, kâr dağıtımına 29.05.2024 tarihinden itibaren başlanılmasına yönelik kar dağıtımı teklifimizin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
AGHOL Kar Dağıtım Tablosu TR.pdf
EK: 2
AGHOL Kar Dağıtım Tablosu ENG.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
243.534.517,96
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
89.843.573,57
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOK
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
29.944.565.000
710.155.384,41
4. Vergiler ( - )
10.306.085.000
0
5. Net Dönem Kârı
19.638.480.000
710.155.384,41
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
1.115.222.949,4
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
19.638.480.000
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
261.297.911
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.989.977.911
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
19.638.480.000
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
700.000.000
700.000.000
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
504.000.000
0
0
2,5869022
258,69022
B Grubu
140.000.000
0
0
2,8743358
287,43358
TOPLAM
644.000.000
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

*A grubu hisseler için net temettü tutarı, tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak %10 stopaj oranı kullanılarak hesaplanmıştır.

*B Grubu hisseler tam mükellef tüzel kişilere ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.