FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın dağıtımına ilişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
27.03.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
NTGAZ, TRENTGZ00014
Peşin
1,3913043
139,13043
10
1,2521738
125,21738
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
07.05.2024
09.05.2024
08.05.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
NTGAZ, TRENTGZ00014
0
0
Ek Açıklamalar

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı Kararı ile Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan SPK'nın finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının 31.12.2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirketimizin 31.12.2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait yıllık finansal raporlarında enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmiştir.

Şirketimizin 2023 yılına ait finansal tablolarının incelenmesi sonucunda, dönem vergi ve birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarları sonrası, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre 82.857.582,04 TL, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 259.272.802,30 TL net dağıtılabilir dönem karı bulunduğu görülmüş;

1) 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmemizin Karın Tespit ve Tevzii başlıklı 17. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken tüm genel kanuni yedek akçelerinin ayrılmasına ve pay sahiplerine dönem karı ve dağıtılabilir geçmiş yıl karları ile olağanüstü yedeklerden toplam (brüt) 320.000.000 TL'nin kar payı olarak dağıtılmasına,

2) Kar payı ödeme tarihinin 07.05.2024 olarak belirlenmesine,

3) Yukarıda yer verilen hususların yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
230.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
23.000.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
0
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
120.606.070
324.586.385,49
4. Vergiler ( - )
24.102.551
51.667.646,23
5. Net Dönem Kârı
96.503.519
272.918.739,26
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
13.645.936,96
13.645.936,96
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
82.857.582,04
259.272.802,3
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
82.857.582,04
259.272.802,3
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
319.900,63
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
83.177.482,67
259.272.802,3
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
11.500.000
11.500.000
* Nakit
11.500.000
11.500.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
308.500.000
308.500.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
30.850.000
30.850.000
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
288.000.000
0
347
1,25217
125,2173
TOPLAM
288.000.000
0
347
1,25217
125,2173