FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
Şirketimizin (ÇSY) konuları “Sürdürülebilirlik Politika ve Stratejimiz” dökümanında ele alınmaktadır.
Sürdürülebilirlik ve Metemtur İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası – METEMTUR
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
ÇSY politikalarımız yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve kamuya açıklanan “Sürdürülebilirlik Politika ve Stratejimiz” dökümanında ele alınmaktadır
Sürdürülebilirlik ve Metemtur İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası – METEMTUR
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
ÇSY politikaları kapsamında bazı hedefler belirlenmiş olmakla beraber kısa ve uzun vadeli hedefler olarak bir ayrıma gidilmemiştir
Sürdürülebilirlik ve Metemtur İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası – METEMTUR
oda_ImplementationMonitoringSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2. Uygulama/İzleme
oda_CommitteesUnitsResponsibleForImplementationOfEsgPoliciesAndSeniorOfficialsAndDutiesIdentified|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
ÇSY Politikalarında raporlama Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılmaktadır. Sorumluluk yönetim kurulundadır.
Sürdürülebilirlik ve Metemtur İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası – METEMTUR
oda_ActivitiesCarriedOutByResponsibleCommitteeUnitReportedToTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X
Kurumsal Yönetim Komitesi’nin hazırladığı 29.12.2022 tarihli “Metemtur Sürdürülebilirlik Raporu 2022” başlığıyla internet sitesinde yayınlanmıştır.
oda_EsgTargetsImplementationAndActionPlansCreatedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları henüz oluşturulmamıştır. Önümüzdeki dönemlerde bu konuyla ilgili çalışmalar yapılması hedeflenmektedir
oda_EsgKeyPerformanceIndicatorsAndLevelOfReachingTheseIndicatorsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X
ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) henüz oluşturulmamıştır. Önümüzdeki dönemlerde bu konuyla ilgili çalışmalar yapılması hedeflenmektedir
oda_ActivitiesToImproveSustainabilityPerformanceDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetlerin kamuya açıklanması ile ilgili bir çalışma yapılmamıştır. Önümüzdeki dönemlerde bu konuyla ilgili çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.
oda_ReportingSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3. Raporlama
oda_InformationAboutTheSustainabilityPerformanceTargetsAndActionsGivenInAnnualReports|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X
Şirketin, sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgilere faaliyet raporunda kısmen yer verilmiştir. 2023 yılı faaliyet raporu sayfa 16-19
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261188
oda_InformationAboutActivitiesWhichAreRelatedToUnDevelopmentGoalsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
“Şirketimizin faaliyetleri BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan “7. Erişilebilir ve Temiz Enerji” ve “11. Sürdürülebilir Şehir ve Topluluklar” ile ilgilidir.” İfadesi 2022 yılı faaliyet raporunun 22. sayfasında yer almaktadır. 2023 yılı için de aynı durum söz konusudur. Sayfa 17
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261188
oda_LawsuitsFiledConcludedAboutEsgIssuesMaterialInTermsOfEsgPoliciesWillSignificantlyAffectCompanyActivitiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
“Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan dava olmamıştır.” İfadesi 2022 yılı faaliyet raporunun 21. sayfasında yer almaktadır. 2023 yılı için de aynı durum söz konusudur. Sayfa 17
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261188
oda_VerificationSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4. Doğrulama
oda_CompanyKeyEsgPerformanceMetricsVerifiedByIndependentThirdpartyAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklığımızın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmamıştır. Ölçümlere başlanması halinde bu konu değerlendirilecektir.
oda_EnvironmentalPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
B. ÇEVRESEL İLKELER
oda_PoliciesAndPracticesActionPlansEnvironmentalManagementSystemsAndProgramsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X
Ortaklığımız, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamarını, çevresel yönetim sistemlerini ve programlarını kamuya açıklamamıştır. Önümüzdeki dönemlerde bu kapsamda çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.
oda_EnvironmentalReportsDisclosedToThePublicInculidingScopeReportingPeriodReportingDateAndLimitationsAboutReportingConditions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde kapsamlı bir rapo hazırlanmamaktadır.
oda_EnvironmentalTargetsWithinTheScopeOfPerformanceIncentiveSystemsWhichIncludedInTheRewardingCriteriaDisclosedOnTheBasisOfStakeholders|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler bulunmamaktadır.
oda_HowPrioritisedEnvironmentalIssuesIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
ncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmamıştır. Önümüzdeki dönemlerde bu kapsamında çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.
“Şirketimiz çevresel konularda politika oluşturma süreçlerine dahil değildir. Çevresel konularda dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı bir işbirliği veya bunlarda aldığı görev ve desteklediği faaliyet olmamıştır.
oda_HowEnvironmentalIssuesManagedIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesByTheCompanysValueChainIncludingOperationalProcessSuppliersCustomersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimizin Sürdürülebilirlik Politika ve Stratejisinde, şirketimizin tedarikçi seçiminde ve tedarikçileri ile olan ilişkilerinde, tedarikçilerin sürdürülebilirlik ilkelerine uyumunun gözetileceği ifade edilmiştir.
oda_WhetherCompanyInvolvedEnvironmentalRelatedOrganizationsNonGovernmentalOrganizationsPolicyMakingProcessesCollabrationsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
“Şirketimiz çevresel konularda politika oluşturma süreçlerine dahil değildir. Çevresel konularda dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı bir işbirliği veya bunlarda aldığı görev ve desteklediği faaliyet olmamıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261188
oda_CompanyComparativelyReportedInformationEnvironmentalImpactsWithinEnvironmentalIndicatorsPeriodically|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X
Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde kapsamlı bir rapor hazırlanmamaktadır.
oda_DetailsOfTheStandardProtocolMethodologyBaselineYearUsedCollectCalculateDataDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler bulunmamaktadır.
oda_IncreaseDecreaseEnvironmentalIndicatorsComparativelyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
Rapor hazırlanmamıştır
oda_ShortLongTermTargetsReducingEnvironmentalImpactsDeterminedTheProgressComparedToPreviousYearsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
Konuyla ilgili olarak önümüzdeki dönemlerde çalışma yapılması hedeflenmektedir.
oda_StrategyCombatClimateCrisisCreatedPlannedActionsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X
Kamuya açıklanan iklim krizi ile mücadele stratejimiz bulunmamaktadır. Konuyla ilgili olarak önümüzdeki dönemlerde çalışma yapılması hedeflenmektedir.
oda_ProgramsProceduresToPreventMinimizePotentialNegativeImpactOfProductsServicesOnTheEnvironmentEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Ürünler ve/veya hizmetlerimizin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla çalışmalar yürütülmekle beraber bunlar henüz kamuya açıklanmamıştır.
oda_ActionsToReduceGreenhouseGasEmissionsOfThirdPartiesCarriedOutAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
Üçüncü tarafların çevre etkileri ile ilgili olarak önümüzdeki dönemlerde çalışma yapılması hedeflenmektedir.
oda_EnvironmentalBenefitsGainsCostSavingsOfInitiativesProjectsAimsReducingEnvironmentalImpactsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişimlerimizin sağladığı fayda ve maliyet tasarruflarının açıklnması ile ilgili olarak önümüzdeki dönemlerde çalışma yapılması hedeflenmektedir.
oda_DataRelatedToEnergyConsumptionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
Enerji tüketimi verileri kamuya açıklanmamaktadır.
oda_InformationRelatedToProductionOfElectricityHeatSteamCoolingDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
Raporlama yılında üretilen elektrik ile ilgil iaçıklama yapılmıştır ancak ısı, buhar ve soğut yapılmamaktadır.
oda_StudiesRelatedToIncreaseUseOfRenewableEnergyAndTransitionToZeroLowCarbonElectricityConductedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Enerji tüketimimimiz oldukça düşüktür. Kamuya bu yönde yaptığımız açıklamalar bulunmamaktadır.
oda_RenewableEnergyProductionAndUsageDataPubliclyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket 2023 yılı faaliyet raporunun 18. sayfasında, yenilenebilir enerji üretim miktarlarını açıklamış kullanımlarının materyal seviyede olmadığını açıklamıştır. Söz konusu bilgiler 2022 faaliyet raporunda da açıklanmıştır. Sayfa 23
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261188
oda_CompanyConductedProjectsAboutEnergyEfficiencyAndAmountOfReductionOnEnergyConsumptionEmissionAchievedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X
Enerji tüketimimimiz oldukça düşüktür. Kamuya bu yönde yaptığımız açıklamalar bulunmamaktadır.
oda_WaterConsumptionTheAmountProceduresSourcesOfRecycledAndDischargedWaterFromUndergroundOrAboveGroundDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket 2022 yılı faaliyet raporunun 23. sayfasında, su tüketimlerinin materyal seviyede olmadığı belirtilmiş, su deşarjı ve geri dönüşümünün olmadığı belirtilmiştir. Söz konusu bilgiler 2023 faaliyet raporunda da açıklanmıştır. Sayfa 18
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261188
oda_InformationRelatedCompanysOperationsActivitiesAreIncludedInCarbonPricingSystemDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimizin operasyon ve faaliyetleri herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dahil değildir. Bu husus 2022 yılı faaliyet raporunda 23. sayfada açıklanmıştır. 2023 yılı faaliyet raporunda da aynı açıklama yer almaktadır. Sayfa 18
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261188
oda_InformationRelatedToAccumulatedPurchasedCarbonCreditDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
2022 yılı faaliyet raporunda 23. sayfada biriken veya satın alınan karbon kredisi olmadığı açıklanmıştır. 2023 yılı faaliyet raporunda da aynı açıklama yer almaktadır. Sayfa 18
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261188
oda_IfCarbonPricingAppliedDetailsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
oda_ThePlatformsWhereTheCompanyDisclosesEnvironmentalInformationDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
oda_SocialPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
C. SOSYAL İLKELER
oda_HumanRightsEmployeeRightsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
oda_InstitutionalHumanRightsAndEmployeeRightsPolicyEstablishedThePolicyAndTheOfficalsDeterminedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından İnsan Hakları ve Çalışan Hakları politikası oluşturulmuştur. Bu politikamız “Metemtur İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası” adıyla internet sitemizde kamuya açıklanmıştır.
Sürdürülebilirlik ve Metemtur İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası – METEMTUR
oda_EmployeeRightsPolicyIncludesFairWorkforceImprovementOfWorkingStandardsWomenEmploymentAndInclusivity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından İnsan Hakları ve Çalışan Hakları politikası oluşturulmuştur. Bu politikamız “Metemtur İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası” adıyla internet sitemizde kamuya açıklanmıştır.
ürdürülebilirlik ve Metemtur İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası – METEMTUR
oda_MeasuresTakenForMinorityRightsEqualityOfOpportunityOrTheOnesSensitiveAboutCertainEconomicEnvironmentalSocialFactorsAlongTheSupplyChainDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X
İnsan hakları konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemlerin kamuya açıklanması konusunda önümüzdeki dönemlerde çalışma yapılması hedeflenmektedir.
oda_DevelopmentsRegardingPreventiveCorrectivePracticesAgainstDiscriminationInequalityHumanRightsViolationsForcedChildLaborDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X
Metemtur İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası’nda çocuklar için zihinsel, fiziksel, toplumsal ya da ahlaki açılardan tehlikeli ve zararlı işler olarak nitelendirilen çocuk işçiliğe izin verilmeyeceği belirtilmiştir. Raporlama ile ilgili olarak henüz uyum sağlanmamıştır
Sürdürülebilirlik ve Metemtur İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası – METEMTUR
oda_EmployeeRightPolicyIncludesInvestmentsInEmployeesCompensationFringeBenefitsRightToUnionizeWorkLifeBalanceSolutionsTalentManagement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Çalışan hakları politikasında bu konularda kapsamlı bir bilgi bulunmamaktadır.
oda_MechanismForEmployeeComplaintsAndResolutionOfDisputesEstablishedRelatedSolutionProcessesDetermined|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X
Önümüzdeki dönemlerde bu konuda çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.
oda_ActivitiesCarriedOutWithinTheReportingPeriodRelatedToEnsureEmployeeSatisfactionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Önümüzdeki dönemlerde bu konuda çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.
oda_TheOccupationalHealthAndSafetyPoliciesEstablishedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Bu konuda kamuya açıklama yapılmamıştır.
oda_MeasuresTakenForProtectingHealthPreventingOccupationalAccidentStatisticsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Bulunduğumuz sektörler itibariyle iş kazası riskimiz ve iş kazası sayılarımız oldukça düşüktür. İş kazası istatistileri kamuya açıklanmamıştır.
oda_PersonalDataProtectionAndDataSecurityPoliciesEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
KVKK kapsamında kişisel verilerin saklanması ile ilgili olarak yükümlülükler yerine getirimektedir. Bu kapsamda ilave bir raporun kamuya açıklanmasına ihtiyaç bulunmadığı değerlendirilmiştir.
oda_EthicsPolicyEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Önümüzdeki dönemlerde bu konuda çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.
oda_StudiesRelatedToSocialInvestmentSocialResponsibilityFinansalInclusivityAccessToFinanceExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
Sosyal sorumluluk kapsamında yaptığımız çalışmalar faaliyet raporları içerisinde kamuya açıklanmakla beraber, bu konudaki açıklamalar ile ilgili olarak uyguladığımız bir politika bulunmamaktadır.
oda_InformativeMeetingsTrainingProgramsRelatedToEsgPoliciesPracticesOrganized|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
Önümüzdeki dönemlerde bu konuda çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.
oda_StakeholdersInternationalStandardsInitiativesSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
oda_CustomerSatisfactionPolicyRegardingTheManagementAndResolutionOfCustomerComplaintPreparedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyetlerimiz kapsamıda çok sayıda müşterimiz bulunmamaktadır.
oda_InformationAboutTheCommunicationWithStakeholdersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X
Belirtilen detayda kamuya yapılan açıklamalarımız bulunmamaktadır.
oda_TheInternationalReportingStandardsThatAdoptedInReportingExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
aporlama ve açıklamalamalarımızda benimsenen standartlara atıf bulunmamaktadır.
oda_PrinciplesAdoptedRegardingSustainabilitySignatoryOrMemberInternationalOrganizationsCommitteesPrinciplesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
Bu kapsamda kamuya açıklama yapılmamaktadır.
oda_ImprovementsMadeStudiesCarriedOutToBeIncludedInTheSustainabilityIndicesOfBorsaIstanbulAndInternationalIndex|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
nüz sürdürülebilirlik endekslerind eyer almak için başlatılan bir çalışma yoktur. Önümüzdeki dönemlerde konu gündemimize gelebilecektir.
oda_CorporateGovernancePrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
oda_OpinionsOfStakeholdersSoughtInTheDeterminationOfMeasuresAndStrategiesRelatedToSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
Şirketimizin Sürdürülebilirlik Politika ve Stratejisinde, faaliyetlerin tüm paydaşlarına olan etkilerini dikkate alarak yürütüleceği belirtilmişti
Sürdürülebilirlik ve Metemtur İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası – METEMTUR
oda_SocialResponsibilityProjectsAwarenessActivitiesTrainingsCarriedOutToRaiseAwarenessAboutSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X
Bu kapsamda farkındalık artırılması amacıyla bir çalışma yürütülmemiştir.