FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul toplantı kararlarının tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
01.03.2024
Genel Kurul Tarihi
29.03.2024
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu, Levent-Beşiktaş-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin okunması ve 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların müzakere edilerek onaylanması,
3 - Banka'nın 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4 - Banka'nın tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım Banka alacaklarının satış yoluyla tasfiyesi, işlemlerin onaylanması ve Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmesi,
5 - Gerekli yasal izinlerin alınması şartıyla Banka Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ile "Bankanın Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin değişikliği hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
6 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçilmesi,
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Banka'nın kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10 - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298-Ç maddesi kapsamında, yeniden değerleme uygulaması neticesinde ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarım yapılmasının ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298-A ve Geçici 33. maddeleri ile bu kapsamda yayımlanan 165 no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri doğrultusunda, yeniden değerleme artış fonunun olağanüstü yedek hesabına iadesinin onaylanması,
11 - Yönetim Kurulu tarafından alınan pay geri alım kararı ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
12 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
13 - Banka'nın Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
14 - Banka'nın düşük karbon ekonomisine geçiş planı kapsamında 2023 yılında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Bankamızın 29 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 2023 yılı Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar onaylanmıştır.

- Banka Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmiştir.

- Banka'nın tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım Banka alacaklarının satış yoluyla tasfiyesi işlemleri onaylanmış ve Banka Yönetim Kurulu üyeleri bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmiştir.

- Bankamızın 2024 yılı sonunda dolacak olan Kayıtlı Sermaye Tavanı izin süresinin ilgili düzenlemeler doğrultusunda 2028 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Banka Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ve Bankamız Genel Müdürlük adres bilgisinin Belediye kararı ile Ticaret Sicil kayıtlarında "Levent Mah. Çamlık Cad. Yapı Kredi Genel Müdürlüğü Blok No:1/1 İç Kapı No:1 Beşiktaş-İstanbul" şeklinde güncellenmiş olması nedeniyle Banka Esas Sözleşmesi'nin "Bankanın Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesinin yeni adres bilgisini içerecek şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu üye sayısı bağımsız üye dahil 10 olarak tespit edilmiş ve 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için yönetim kurulu üyeliklerine; Sn. Yıldırım Ali KOÇ, Sn. Levent ÇAKIROĞLU, Sn. Gökhan ERÜN, Sn. Ahmet Fadıl ASHABOĞLU, Sn. Aykut Ümit TAFTALI, Sn. Ahmet ÇİMENOĞLU, Sn. Nevin İPEK, Sn. Polat ŞEN ve Sn. Kemal UZUN ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ise; Sn. Virma SÖKMEN seçilmişlerdir.

- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmesine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek son olarak 16.03.2023 tarihli genel kurul toplantısında onaylanan Bankanın ücretlendirme politikası ve 2023 yılı içinde Banka Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine söz konusu Politika kapsamında konsolide olmayan finansal tablolarda açıklandığı üzere Banka tarafından 496.116 Bin TL tutarında yapılan ödeme Genel Kurul'ca onaylanmıştır.

- Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 2.064.000 TL ücret ödenmesine ve bu ücrete ilişkin ödemenin işbu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına karar verilmiştir.

- Banka Esas Sözleşmesi'nin 20. maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka'nın sektör içindeki büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek, Banka'nın BDDK Düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarındaki 68.008.836.136,80 TL tutarındaki net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibariyle kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2023 yılı için ayrılmamasına, 68.008.836.136,80 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından pay sahiplerimize; 422.352.564,20 TL birinci kar payı, 9.778.647.435,80 TL ikinci kar payı olmak üzere toplam 10.201.000.000,00 TL nakit kar payı ödenmesine, 977.864.743,58 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, 28.696.745,13 TL'lik kısmı gayrimenkul satış kazancından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi çerçevesinde, 2.472.177,20 TL'lik kısmı 5746 Sayılı Arge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3/14 maddesi gereğince ve 25.000.000 TL'lik kısmının ise Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10/g maddesi kapsamında girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla girişim sermayesi yatırım fonuna aktarılmak üzere toplam 56.168.922,33 TL'nin özel yedek olarak ayrılmasına, kalan 56.773.802.470,89 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin 2023 yılı Kâr Dağıtım Tablosu onaylanmış ve kar dağıtım tarihinin 3 Nisan 2024 olarak belirlenmiştir.

- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298-Ç maddesi ve bu maddelere ilişkin 537 no'lu Vergi Usul Kanunu Tebliği çerçevesinde, yeniden değerleme uygulaması kapsamında ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında, 31.12.2023 tarihi itibariyle özkaynak hesapları altında izlenen olağanüstü yedeklerden 3.392.336.763,26 TL'nin özel fon hesabına aktarılarak özel yedek ayrılmasının kabul edilmesi ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298-A ve Geçici 33. maddeleri ile bu kapsamda yayımlanan 165 no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri doğrultusunda yeniden değerleme artış fonunda yer alan 12.551.573.887,32 TL nin olağanüstü yedek hesabına iadesine karar verilmiştir.

- 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin faaliyet gösterdiğimiz sektörlere ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin Bankanın gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup, hissedarlarımızın yatırımlarının değerinin korunması amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli kararı çerçevesinde; Esas sözleşmenin 10'uncu maddesi kapsamında Banka paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına ve geri alım işlemlerinin Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 15.05.2023 tarihine kadar olan sürede gerçekleştirilmesine, Geri alıma konu edilebilecek azami pay adedinin 85.000.000 TL nominal değerde her biri 1 Kuruş 8.500.000.000 adet olarak ve geri alım için ayrılacak fonun, Banka'nın mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 750.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiş olduğu ve geri alım programı süresi (15.02.2023-15.05.2023) içinde geri alınan pay olmadığı ve geri alım programının sona erdiği hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmiştir.

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere; Denetim Komitesinin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen; Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

- Bankamız bağış ve sponsorluk politikası uyarınca 2023 yılı içinde deprem dolayısyla yapılanlar dahil Banka tüzel kişiliği tarafından vakıf ve derneklere toplam 1.024.430.098,06 TL tutarında bağış yapıldığı ve bu bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırının BDDK tarafından belirlenen yasal sınırlara uygun olarak Banka'nın konsolide olmayan özkaynak tutarının %0,4'ü olmasına karar verilmiştir.

- Banka'nın düşük karbon ekonomisine geçiş planı kapsamında 2023 yılında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine karar verilmiştir.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
08.04.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
YapıKrediToplantıTutanağı29032024.pdf - Tutanak
EK: 2
YapıKrediHazırBulunanlarListesi29032024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Bankamızın 29.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.04.2024 tarihinde tescil edilmiştir.