FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/04/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2024/18
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULUNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

 KARAR TARİHİ : 9.04.2024 

KARAR SAYISI : 2024/18 

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL  RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ  SORUMLULUK BEYANI

 Şirketimizin 29.02.2024 tarihinde sona eren Dokuz Aylık Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar  ve Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal  Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim  Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal  Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış olup;

 a) Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun, tarafımızca incelendiğini, 

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

 c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, 

    Beyan ederiz.

Yönetim Kurulumuz ‘un 9.04.2024 tarih ve 2024/18 no'lu kararı ile de kabul edilmiştir. 

Saygılarımızla,

Dursun Aydın Özbek                                                              Erden Timur

Yönetim Kurulu Başkanı                                                      Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Nihat Kırmızı                                                                          Fatih Demircan

        

Denetim Komitesi Başkanı                                                    Denetim Komitesi Üyesi