FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
4
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği?nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ?de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
Fon portföy sınırlamaları itibariyle; Tebliğ?in 6. maddesi çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan ?Serbest Fon? niteliğindedir. Fon yönetiminde; Tebliğ?in 17 ila 24?üncü maddelerinde portföye alınacak varlıklara ilişkin oransal sınırlamalara ve diğer şartlara tabi olmaksızın, 25?inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara tabidir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğin 4. maddesinde belirtilen varlık ve işlemlerin yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dışındakiler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ile işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlıklar ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul?un ilgili diğer düzenlemelerine ve izahnamede yer alan esaslara uyulur. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli olarak sadece TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon, söz konusu işlemleri Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası ve bankalar arası tezgah üstü piyasalarda gerçekleştirebilir. Bu çerçevede; fon yöneticisi kamu borçlanma araçları (TL) ve/veya özel sektör borçlanma araçlarını (TL) kullanarak verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı oluşturabilir. Fon portföyüne TL cinsi olarak; repo, ters repo, Takasbank para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye?de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör sermaye piyasası araçları (Ortaklık Payları ve borçlanma araçları), TCMB, Hazine ve İpotek Finansmanı Kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile varlığa/ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve/veya ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışı ihraççıların çıkarmış olduğu TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar alınabilir. Fon portföyünün tamamının, Kurucu tarafından uygun görüldüğü durumlarda TL cinsi vadeli mevduatta değerlendirilmesi mümkündür. Ayrıca fon portföyünde, sözü geçen tüm varlıklara ve/veya bu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara; yurt içinde kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonları ile unvanında (TL) ibaresi bulunan borsa yatırım fonları ve para piyasası fonu, kısa vadeli borçlanma araçları fonu, kısa vadeli kira sertifikaları fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı paylarına da yer verilecektir. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda, TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, borsa dışı sözleşmelere, vadeli işlem sözleşmelerine, opsiyon, saklı türev araç, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemlerine, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlayarak portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Portföyde arbitraj olanaklarını TL cinsi türev enstrümanlarında alınan korunma veya yatırım amaçlı pozisyonlarla destekleyerek, mutlak getiri yaratmak hedeflenmektedir. Fonun vade veya likidite açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon Tebliğ?in 4. maddesinde yer alan varlıklara ve/veya işlemlere (yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dışındakiler) dayalı forward işlemi yapabilir. Vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon satın alabilir. Ayrıca VİOP?ta işlem gören vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve/veya borsa dışı türev araçlar da portföye dahil edebilir. Ancak, türev işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Fon yatırımlarında, açığa satış işlemleri aracılığı ile diğer fonların tabi olduğu sınırlamalara tabi olmaksızın daha yüksek oranda kaldıraç yaratabilmesi mümkündür. Fon uygulayacağı stratejide, beklenen getiriyi artırmak veya riskten koruma sağlama amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono işlemlerini, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış yatırım araçlarını, dayanak varlığı hisse senedi ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri ve diğer her hangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığı ile hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir. Fon Portföyü Repo/Ters Repo pazarındaki işlemlerin yanı sıra Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ve/veya Pay Senedi Repo Pazarı?nda işlem yapabilecektir. Fon kredi alabilir, ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemleri ve açığa satış gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm ortaklık payları ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ `in 22. maddesi?ndeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber?in 4.2.5. maddesi?nde belirtilmiştir.
Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlerin TL cinsi varlıklar olabileceğine dair bir sınırlama getirilmiş olup, fon portföyünde yabancı para cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Tebliğ ve Rehber hükümleri çerçevesinde bu kapsamda yatırım yapılabilecek tüm varlık ve işlemlere yatırım yapılabilmektedir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla burada detaylı olarak açıklanan yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dâhil edilebilir. Fon portföyüne alınan ve burada tanımlanan kaldıraç yaratan işlemlerin fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. İşbu araç, sözleşme ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.
Portföye borsa dışından repo, ters repo ve yabancı para birimi cinsinden varlıklar ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar dışındaki türev araç (forward ve opsiyon) sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilebilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç sözleşmeleri ile repo-ters repo sözleşmeleri karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. İşbu araç, sözleşme ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.
Fon hesabına kredi alınması mümkündür.
Fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilebilecek olup, yapılandırılmış yatırım araçlarının; Fon?un yatırım stratejisine ve risk yapısına uygun olması, Türkiye?de ihraç edilmiş olması, ihraç belgesinin Kurulca onaylanmış olması, fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi, ihraççısının ve/veya varsa derecelendirme notunu içeren belgelerin Kurucu nezdinde bulundurulması, fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir nitelikte likiditeye sahip olması ve tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması gereklidir. Yapılandırılmış yatırım araçlarının dayanak varlıkları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, ortaklık payları, faiz, ve finansal endekslerden oluşabilmekte olup, söz konusu dayanak varlıkların getirisi ile birlikte bir türev aracın kombinasyonundan oluşan yapılandırılmış yatırım araçları da portföye dahil edilebilecektir. Diğer taraftan, sadece Türkiye?de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçlarının fon portföyüne alınabilecek olması sebebiyle, Kurul?un borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu kabul edilen sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Portföye yapılandırılmış yatırım aracı alınması halinde söz konusu yapılandırılmış yatırım araçlarının genel özelliklerine ilişkin bilgiler ve içerdiği muhtemel riskler ayrıca KAP?ta açıklanır.