FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
Akfen GYO olarak kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarımızı 4 ana başlık altında belirlemiş olduğumuz politikalar ile yürütmekte olup tüm politikalarımız Yönetim Kurulu seviyesinde onaylıdır.
Sürdürülebilirlik Yönetimi (Sf.106)
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Akfen GYO olarak kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarımızı 4 ana başlık altında belirlemiş olduğumuz politikalar ile yürütmekte olup tüm politikalarımız Yönetim Kurulu seviyesinde onaylıdır.
Sürdürülebilirlik Politikalarımız (Sf.108)
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik hedefleri ve hedefe dair ilerlemeler raporda paylaşılmıştır.
Stratejik Sürdürülebilirlik Hedefleri (Sf.110)
oda_ImplementationMonitoringSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2. Uygulama/İzleme
oda_CommitteesUnitsResponsibleForImplementationOfEsgPoliciesAndSeniorOfficialsAndDutiesIdentified|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
Akfen GYO olarak çevresel, sosyal ve yönetim konularımızı belirlediğimiz sürdürülebilirlik stratejisine uygun olarak Sürdürülebilirlik Yönetim Komitesi öncülüğünde Yönetim Kurulu’na bağlı olarak yönetiyoruz.
Sürdürülebilirlik Yönetimi (Sf.106)
oda_ActivitiesCarriedOutByResponsibleCommitteeUnitReportedToTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X
Akfen GYO olarak çevresel, sosyal ve yönetim konularımızı belirlediğimiz sürdürülebilirlik stratejisine uygun olarak Sürdürülebilirlik Yönetim Komitesi öncülüğünde Yönetim Kurulu’na bağlı olarak yönetiyoruz.
Sürdürülebilirlik Yönetimi (Sf.106)
oda_EsgTargetsImplementationAndActionPlansCreatedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Akfen Holding tarafından belirlenen ve Akfen GYO'nun var olan kısa ve uzun vadeli hedefleri Stratejik Sürdürülebilirlik Hedefleri başlığı altında paylaşılmaktadır.
Stratejik Sürdürülebilirlik Hedefleri (Sf.110)
oda_EsgKeyPerformanceIndicatorsAndLevelOfReachingTheseIndicatorsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X
Akfen Holding tarafından belirlenen ve Akfen GYO'nun var olan kısa ve uzun vadeli hedefleri Stratejik Sürdürülebilirlik Hedefleri başlığı altında paylaşılmaktadır.
Stratejik Sürdürülebilirlik Hedefleri (Sf.110)
oda_ActivitiesToImproveSustainabilityPerformanceDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
İş süreçlerimize ve hizmetlerimize yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler Sürdürülebilirlik Raporunda açıklanmaktadır.
Stratejik Sürdürülebilirlik Hedefleri (Sf.110)
oda_ReportingSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3. Raporlama
oda_InformationAboutTheSustainabilityPerformanceTargetsAndActionsGivenInAnnualReports|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X
Şirketimizin sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerine ilişkin; sürdürülebilirlik performansı, hedefler ve eylemlere ilişkin raporlama, Akfen Holding Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu ve Akfen GYO Faaliyet raporlarında açıklanmaktadır. Ayrıca Kamuoyu Aydınlatma Platformu bilgilendirmelerimiz, özel durum açıklamaları, genel kurul bilgileri gibi açıklamalar tüm paydaşlarımız ile düzenli olarak internet sitemizin “Yatırımcı İlişkileri” sekmesinden paylaşılmaktadır.
Rapor Hakkında (Sf.102)
oda_InformationAboutActivitiesWhichAreRelatedToUnDevelopmentGoalsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimizin sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerine ilişkin; sürdürülebilirlik performansı, hedefler ve eylemlere ilişkin raporlama, Akfen Holding Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu ve Akfen GYO Faaliyet raporlarında açıklanmaktadır. Ayrıca Kamuoyu Aydınlatma Platformu bilgilendirmelerimiz, özel durum açıklamaları, genel kurul bilgileri gibi açıklamalar tüm paydaşlarımız ile düzenli olarak internet sitemizin “Yatırımcı İlişkileri” sekmesinden paylaşılmaktadır.
Sürdürülebilirlik Yaklaşımı (Sf.107)
oda_LawsuitsFiledConcludedAboutEsgIssuesMaterialInTermsOfEsgPoliciesWillSignificantlyAffectCompanyActivitiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimizin sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerine ilişkin; sürdürülebilirlik performansı, hedefler ve eylemlere ilişkin raporlama, Akfen Holding Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu ve Akfen GYO Faaliyet raporlarında açıklanmaktadır. Ayrıca Kamuoyu Aydınlatma Platformu bilgilendirmelerimiz, özel durum açıklamaları, genel kurul bilgileri gibi açıklamalar tüm paydaşlarımız ile düzenli olarak internet sitemizin “Yatırımcı İlişkileri” sekmesinden paylaşılmaktadır.
Etik ve Şeffaf İş Anlayışı (Sf.113)
oda_VerificationSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4. Doğrulama
oda_CompanyKeyEsgPerformanceMetricsVerifiedByIndependentThirdpartyAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Karbon emisyon değeri doğrulanmıştır.
oda_EnvironmentalPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
B. ÇEVRESEL İLKELER
oda_PoliciesAndPracticesActionPlansEnvironmentalManagementSystemsAndProgramsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X
Çevreye saygı, kurumsal değerler içerisinde yer almaktadır. Operasyonların tüm süreçleri planlanırken ve uygulanırken çevreye etkisi değerlendirilir ve gerekli planlama, tedbirler alınır. Çevre ile ilgili düzenlemeler uluslara arası anlaşmalar ve standartlar göre belirlenir ve disipline edilir.
Uyumlulukta Sürdürülebilirlik (Sf.116)
oda_EnvironmentalReportsDisclosedToThePublicInculidingScopeReportingPeriodReportingDateAndLimitationsAboutReportingConditions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
Çevreye saygı, kurumsal değerler içerisinde yer almaktadır. Operasyonların tüm süreçleri planlanırken ve uygulanırken çevreye etkisi değerlendirilir ve gerekli planlama, tedbirler alınır. Çevre ile ilgili düzenlemeler uluslara arası anlaşmalar ve standartlar göre belirlenir ve disipline edilir.
Rapor Hakkında (Sf.102)
oda_EnvironmentalTargetsWithinTheScopeOfPerformanceIncentiveSystemsWhichIncludedInTheRewardingCriteriaDisclosedOnTheBasisOfStakeholders|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik Yönetimi başlığı altında Üst Yönetim ve Yönetici performans teşviki anlatılmıştır.
Sürdürülebilirlik Yönetimi (Sf.106)
oda_HowPrioritisedEnvironmentalIssuesIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Akfen GYO ÇSY hedeflerinin Kilit Performans Göstergelerine işlenerek bireysel performansa kadar takibinin sağlanması yönündeki çalışmalarına “Akfen GYO Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu” devam etmektedir.
Sürdürülebilirlik Öncelikleri (Sf.109)
oda_HowEnvironmentalIssuesManagedIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesByTheCompanysValueChainIncludingOperationalProcessSuppliersCustomersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporunda anlatılmaktadır.
Değer Zinciri Yönetimi (Sf.115) Müşteri Memnuniyeti (Sf. 115)
oda_WhetherCompanyInvolvedEnvironmentalRelatedOrganizationsNonGovernmentalOrganizationsPolicyMakingProcessesCollabrationsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
-
oda_CompanyComparativelyReportedInformationEnvironmentalImpactsWithinEnvironmentalIndicatorsPeriodically|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik raporunun ekler bölümünde "Uyumlulukta Sürdürülebilirlik" başlığı altında açıklanmıştır.
Performans Göstergeleri - Uyumlulukta Sürdürülebilirlik (Sf.130)
oda_DetailsOfTheStandardProtocolMethodologyBaselineYearUsedCollectCalculateDataDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Akfen GYO yapmış olduğu sözleşmeler gereği kiracıları ile atık, su, enerj verimliliği, emisyonların azaltılması kapsamı dahilinde çevresel performanslarını takip eder. Bu doğrultuda; 2023 yılında Akfen GYO’nun sorumluluğu kapsamında yer alan işletmelerde (kiracılar) enerji, su, emisyon ve atık yönetimi ilişkin performans verilerinin takip edilmesine ilişkin çalışmalar yapılmıştır.
Rapor Hakkında (Sf.102) Uyumlulukta Sürdürülebilirlik (Sf.116)
oda_IncreaseDecreaseEnvironmentalIndicatorsComparativelyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik raporunun ekler bölümünde "Uyumlulukta Sürdürülebilirlik" başlığı altında açıklanmıştır.
Performans Göstergeleri - Uyumlulukta Sürdürülebilirlik (Sf.130)
oda_ShortLongTermTargetsReducingEnvironmentalImpactsDeterminedTheProgressComparedToPreviousYearsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik hedefleri ve hedefe dair ilerlemeler raporda paylaşılmıştır.
Stratejik Sürdürülebilirlik Hedefleri (Sf.111)
oda_StrategyCombatClimateCrisisCreatedPlannedActionsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X
Akfen GYO'da gezegen politikaların altında ana iklim politikası oluşturulmuştur.
Risk ve Fırsat Yönetimi (Sf.104) Enerji Yönetimi (Sf.117) Emisyon Yönetimi (Sf.118)
oda_ProgramsProceduresToPreventMinimizePotentialNegativeImpactOfProductsServicesOnTheEnvironmentEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Akfen GYO yapmış olduğu sözleşmeler gereği kiracıları ile atık, su, enerj verimliliği, emisyonların azaltılması kapsamı dahilinde çevresel performanslarını takip eder. Bu doğrultuda; 2023 yılında Akfen GYO’nun sorumluluğu kapsamında yer alan işletmelerde (kiracılar) enerji, su, emisyon ve atık yönetimi ilişkin performans verilerinin takip edilmesine ilişkin çalışmalar yapılmıştır.
Uyumlulukta Sürdürülebilirlik (Sf.116)
oda_ActionsToReduceGreenhouseGasEmissionsOfThirdPartiesCarriedOutAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
Akfen GYO yapmış olduğu sözleşmeler gereği kiracıları ile atık, su, enerj verimliliği, emisyonların azaltılması kapsamı dahilinde çevresel performanslarını takip eder. Bu doğrultuda; 2023 yılında Akfen GYO’nun sorumluluğu kapsamında yer alan işletmelerde (kiracılar) enerji, su, emisyon ve atık yönetimi ilişkin performans verilerinin takip edilmesine ilişkin çalışmalar yapılmıştır.
Stratejik Sürdürülebilirlik Hedefleri (Sf.111)
oda_EnvironmentalBenefitsGainsCostSavingsOfInitiativesProjectsAimsReducingEnvironmentalImpactsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
Akfen GYO'da çevresel sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla farklı uygulama örnekleri devam etmektedir.
Akfen Hatıra Ormanı Projesi (Sf.121)
oda_DataRelatedToEnergyConsumptionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik raporunun ekler bölümünde "Uyumlulukta Sürdürülebilirlik" başlığı altında açıklanmıştır.
Performans Göstergeleri - Uyumlulukta Sürdürülebilirlik (Sf.130)
oda_InformationRelatedToProductionOfElectricityHeatSteamCoolingDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
-
oda_StudiesRelatedToIncreaseUseOfRenewableEnergyAndTransitionToZeroLowCarbonElectricityConductedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Akfen GYO yapmış olduğu sözleşmeler gereği kiracıları ile atık, su, enerj verimliliği, emisyonların azaltılması kapsamı dahilinde çevresel performanslarını takip eder. Bu doğrultuda; 2023 yılında Akfen GYO’nun sorumluluğu kapsamında yer alan işletmelerde (kiracılar) enerji, su, emisyon ve atık yönetimi ilişkin performans verilerinin takip edilmesine ilişkin çalışmalar yapılmıştır.
Enerji Yönetimi (Sf.117) Emisyon Yönetimi (Sf.118)
oda_RenewableEnergyProductionAndUsageDataPubliclyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X
Akfen GYO yapmış olduğu sözleşmeler gereği kiracıları ile atık, su, enerj verimliliği, emisyonların azaltılması kapsamı dahilinde çevresel performanslarını takip eder. Bu doğrultuda; 2023 yılında Akfen GYO’nun sorumluluğu kapsamında yer alan işletmelerde (kiracılar) enerji, su, emisyon ve atık yönetimi ilişkin performans verilerinin takip edilmesine ilişkin çalışmalar yapılmıştır.
Enerji Yönetimi (Sf.117)
oda_CompanyConductedProjectsAboutEnergyEfficiencyAndAmountOfReductionOnEnergyConsumptionEmissionAchievedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X
Akfen GYO gerçekleştirdiği enerji verimliliği projelerini Sürdürülebilirlik Raporunda açıklamıştır.
Enerji Yönetimi (Sf.117)
oda_WaterConsumptionTheAmountProceduresSourcesOfRecycledAndDischargedWaterFromUndergroundOrAboveGroundDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
Akfen GYO gerçekleştirdiği enerji verimliliği projelerini Sürdürülebilirlik Raporunda açıklamıştır.
Su Yönetimi (Sf. 119)
oda_InformationRelatedCompanysOperationsActivitiesAreIncludedInCarbonPricingSystemDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
-
oda_InformationRelatedToAccumulatedPurchasedCarbonCreditDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
-
oda_IfCarbonPricingAppliedDetailsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
-
oda_ThePlatformsWhereTheCompanyDisclosesEnvironmentalInformationDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
Akfen GYO, CDP Karbon Saydamlık Projesi üzerinden çevresel verilerini kamuya açıklamaktadır.
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1247503
oda_SocialPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
C. SOSYAL İLKELER
oda_HumanRightsEmployeeRightsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
oda_InstitutionalHumanRightsAndEmployeeRightsPolicyEstablishedThePolicyAndTheOfficalsDeterminedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X
Akfen GYO, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin sorumluluk ve yükümlülüklerini kabul eder, insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyum sağlar. Akfen GYO’da çocuk işçiliği ve zorla veya zorunlu çalıştırmaya izin verilmez. Çalışma ortamının eşitlikçi ve insan odaklı olması sağlanır.
Sürdürülebilirlik Politikalarımız (Sf.108)
oda_EmployeeRightsPolicyIncludesFairWorkforceImprovementOfWorkingStandardsWomenEmploymentAndInclusivity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Akfen GYO, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin sorumluluk ve yükümlülüklerini kabul eder, insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyum sağlar. Akfen GYO’da çocuk işçiliği ve zorla veya zorunlu çalıştırmaya izin verilmez. Çalışma ortamının eşitlikçi ve insan odaklı olması sağlanır.
Sürdürülebilirlik Politikalarımız (Sf.108)
oda_MeasuresTakenForMinorityRightsEqualityOfOpportunityOrTheOnesSensitiveAboutCertainEconomicEnvironmentalSocialFactorsAlongTheSupplyChainDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X
İnsan kaynakları politika ve stratejilerimiz doğrultusunda alınan önlemler ve uygulamalar Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporunda açıklanmıştır.
Değer Zinciri Yönetimi (Sf.115)
oda_DevelopmentsRegardingPreventiveCorrectivePracticesAgainstDiscriminationInequalityHumanRightsViolationsForcedChildLaborDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X
Akfen GYO, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin sorumluluk ve yükümlülüklerini kabul eder, insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyum sağlar. Akfen GYO’da çocuk işçiliği ve zorla veya zorunlu çalıştırmaya izin verilmez. Çalışma ortamının eşitlikçi ve insan odaklı olması sağlanır.
Etik ve Şeffaf İş Anlayışı (Sf.113)
oda_EmployeeRightPolicyIncludesInvestmentsInEmployeesCompensationFringeBenefitsRightToUnionizeWorkLifeBalanceSolutionsTalentManagement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Akfen GYO, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin sorumluluk ve yükümlülüklerini kabul eder, insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyum sağlar. Akfen GYO’da çocuk işçiliği ve zorla veya zorunlu çalıştırmaya izin verilmez. Çalışma ortamının eşitlikçi ve insan odaklı olması sağlanır.
Sürdürülebilirlik Politikalarımız (Sf.108)
oda_MechanismForEmployeeComplaintsAndResolutionOfDisputesEstablishedRelatedSolutionProcessesDetermined|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X
Akfen GYO, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin sorumluluk ve yükümlülüklerini kabul eder, insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyum sağlar. Akfen GYO’da çocuk işçiliği ve zorla veya zorunlu çalıştırmaya izin verilmez. Çalışma ortamının eşitlikçi ve insan odaklı olması sağlanır.
Etik ve Şeffaf İş Anlayışı (Sf.113)
oda_ActivitiesCarriedOutWithinTheReportingPeriodRelatedToEnsureEmployeeSatisfactionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Akfen GYO, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin sorumluluk ve yükümlülüklerini kabul eder, insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyum sağlar. Akfen GYO’da çocuk işçiliği ve zorla veya zorunlu çalıştırmaya izin verilmez. Çalışma ortamının eşitlikçi ve insan odaklı olması sağlanır.
Çalışan Bağlılığı (Sf.125)
oda_TheOccupationalHealthAndSafetyPoliciesEstablishedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Sürdürülebilirlik Politikalarımız (Sf.108)
oda_MeasuresTakenForProtectingHealthPreventingOccupationalAccidentStatisticsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik raporunun ekler bölümünde "Faaliyette Sürdürülebilirlik" başlığı altında açıklanmıştır.
İş Sağlığı ve Güvenliği (Sf.134)
oda_PersonalDataProtectionAndDataSecurityPoliciesEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Bilgi Güvenliği Politikası
Sürdürülebilirlik Politikalarımız (Sf.108)
oda_EthicsPolicyEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Küresel İlkeler Sözleşmesi Uyum Politikası
Sürdürülebilirlik Politikalarımız (Sf.108)
oda_StudiesRelatedToSocialInvestmentSocialResponsibilityFinansalInclusivityAccessToFinanceExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
Toplumsal Yatırımlar
Sosyal Sürdürülebilirlik (Sf.127) Ürün Sorumluluğu (sf. 128) Spora Destek (Sf.128) Sektöre Katkı (Sf.129)
oda_InformativeMeetingsTrainingProgramsRelatedToEsgPoliciesPracticesOrganized|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
Akfen GYO çalışanlarına sürdürülebilirlik eğitimleri vermiştir.
Sürdürülebilirlik Yönetimi (Sf.106) Çalışan Gelişimi Eğitimleri (Sf.125)
oda_StakeholdersInternationalStandardsInitiativesSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
oda_CustomerSatisfactionPolicyRegardingTheManagementAndResolutionOfCustomerComplaintPreparedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Akfen GYO’da, “Müşteri Memnuniyeti” anlayışı; yatırımcılara ve kiracılara yaşatılan deneyimin sürekli daha iyiye gitmesi ve sunduğumuz değerin sürekli artırılmasıdır. Bu kapsamda yatırımcı memnuniyeti politikası yayınlanmıştır.
Müşteri Memnuniyeti (Sf. 115)
oda_InformationAboutTheCommunicationWithStakeholdersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X
Kilit Paydaşlar ve paydaşlarla diyalog platformları
Paydaş İletişimi (Sf.114)
oda_TheInternationalReportingStandardsThatAdoptedInReportingExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
Akfen GYO 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, GRI Standartları'na uyum sağlamaktadır.
Rapor Hakkında (Sf.102)
oda_PrinciplesAdoptedRegardingSustainabilitySignatoryOrMemberInternationalOrganizationsCommitteesPrinciplesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
Akfen GYO'da politikalar BM.SKA'lar ve UNGC-KİS ile uyumlu hazırlanmıştır
Genel Müdür Mesajı (Sf.101)
oda_ImprovementsMadeStudiesCarriedOutToBeIncludedInTheSustainabilityIndicesOfBorsaIstanbulAndInternationalIndex|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
Akfen GYO BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almaktadır.
Genel Müdür Mesajı (Sf.101)
oda_CorporateGovernancePrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
oda_OpinionsOfStakeholdersSoughtInTheDeterminationOfMeasuresAndStrategiesRelatedToSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
Akfen GYO’nun 2021 yılında hem çalışanlar nezdinde hem de ilişki kurduğu paydaşlar dikkate alınarak sürdürülebilirlik konularının önceliklendirmesi Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nun liderliğinde gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında, 2021 yılında belirlenen öncelikli konularda ilgili çalışmalara devam edilmiştir.
Sürdürülebilirlik Öncelikleri (Sf.109)
oda_SocialResponsibilityProjectsAwarenessActivitiesTrainingsCarriedOutToRaiseAwarenessAboutSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X
Akfen GYO çalışanlarına ve tedarikçilerine sürdürülebilirlik eğitimleri vermiştir.
Sürdürülebilirlik Yönetimi (Sf.106) Değer Zinciri Yönetimi (Sf.115) Çalışan Gelişimi Eğitimleri (Sf.125)