FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Arena Bilgisayar 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
21.03.2024
Genel Kurul Tarihi
17.04.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
EYÜP
Adres
Merkez Mahallesi - Göktürk Caddesi No:4 - 34077 Göktürk - Eyüp - İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2 - Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3 - 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - Şirket'in 2023 yılına ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" gereğince, Şirketimizin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulunun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden 2024 yılı için Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2023 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler ve ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. maddesi gereğince imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve görüşülmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Arena - Olağan Genel Kurul - İlan Metni_17.04.2024.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

17 Nisan 2024 tarihinde Şirketimiz 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup; toplantıda alınan kararların ve toplantı sonucunun bildirilmesi amacıyla Genel Kurul Toplantı Tutanağına ve toplantıya katılanlara ilişkin Hazirun Listesine ekte yer verilmektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Arena - 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 17.04.2024.pdf - Tutanak
EK: 2
Genel Kurul Katılanlar Listesi 17.04.2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar