FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
17.04.2024
Genel Kurul Tarihi
13.05.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
12.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent – İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması
6 - Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
8 - SPK düzenlemeleri uyarınca belirlenen bağımsız denetim şirketinin TTK'nın 399. maddesi çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10 - 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, Tekfen Holding AŞ Bağış Politikası'nın güncellenmesi
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, varsa eğer Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2023 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
12 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
TKFEN_2024_GK_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
TKFEN_2023_GA_Information_Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 14:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılacaktır.

01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Faaliyet Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.tekfen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımız, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin http://www.tekfen.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri ve bu tercihlerini Genel Kurul Toplantısı tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri rica olunur. Genel Kurul Toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. Maddesi uyarıca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısına fiilen katılacak;

-Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,

-Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,

-Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri ise, kimlik belgeleri ile noter onaylı vekâletnameleri veya ekte noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanı bulunan imzalı vekâletnamelerini,

-Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini, ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.