FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
DoBur Kar Payı Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
18.04.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DOBUR, TRADOBUR91D3
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DOBUR, TRADOBUR91D3
0
0
Ek Açıklamalar

İşbu Karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası ile SPK'nın 07.03.2024 tarih, 2024/14 sayılı bülteninde yayımlanan 07.03.2024 tarih, 14/382 sayılı kurul kararı da dikkate alınarak;

- SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK'nın 28.12.2023 tarihli İlke Kararı'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Bireysel Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 6.731.957-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 174.886,41.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 2023 yılında yapılan 332.887,60-Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak 6.573.955,81.-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 12.897.629,74.-Türk Lirası cari yıl karını içeren Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabının 584.933.580,34.-Türk Lirası negatif bakiye verdiği

görülerek,

- SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde 12.897.629,74 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesi uyarınca 174.886,41 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 12.722.743,33 TL'nin Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınmasına,

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan bireysel finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra 6.906.843,41.- Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Zararı"'nın "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması,

- VUK'a göre tutulan kayıtlarda, vergi düzenlemeleri gereği, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmamasına,

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan mali tablolarda da, VUK kayıtlarına parallel olarak, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmamasına

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
DB 2023 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
19.559.175
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
8.331.672
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
-945.162
20.592.787,2
4. Vergiler ( - )
5.786.795
7.695.157,46
5. Net Dönem Kârı
-6.731.957
12.897.629,74
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
174.886,41
174.886,41
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-6.906.843,41
12.722.743,33
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
332.887,6
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-6.573.955,81
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0