FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13.30
A Grubu katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. B Grubu katılma payları TEFAS'ta işlem görmeyecek olup alım ve satımı yalnızca Kurucu aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
1
Kurucu tarafından alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, alım emrinin gerçekleşeceği güne kadar yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu bölümde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Kurucu'nun kurmuş olduğu yatırım fonları tarafından verilen alım emirleri tutarları, alım emrinin gerçekleştiği gün Fon'a aktarılmaktadır. Diğer fon dağıtım kuruluşları nezdinde ise söz konusu kurumların belirleyeceği esaslar dahilinde nemalandırılır.
Fon'a sadece "Nitelikli Yatırımcı"lar yatırım yapabilir.
Yarım günlerde 09:00 - 10.30
Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.
Katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A grubu katılma payları tüm yatırımcılara, B grubu katılma payları ise sadece Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen emeklilik yatırım fonları ve yatırım fonlarına satılabilir.
Katılma Payı Alım Esasları; BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde, saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma Payı Satım Esasları; Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma payı bedelleri; bozum talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda; ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir.
Türkiye'de resmi tatil olan günlerde katılma payı alım-satım talimatı iletilmez. Ödeme günü Türkiye'de resmi tatil olması halinde, katılmayı payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Fon katılma payı sahiplerine kar payı ödemesinde bulunacaktır. Kar payı ödemesi ile ilgili bilgilere fon izahnamesinde yer verilmiştir.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.yapikrediportfoy.com.tr
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, faiz ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları, varantlar, sertifikalar ile ileri valörlü tahvil/bono ve kira sertifikası işlemleri dahil edilir. Fon portföyüne sadece TL cinsinden Tebliğ'in 4?üncü maddesinde sayılan ve aynı maddenin (j) bendi uyarınca Kurul'ca uygun görülen varlıklara dayalı türev araçlar dahil edilebilir. Şu kadar ki, kaldıraç yaratan işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Ayrıca saklı türev araç ve swap sözleşmeleri ile yukarıda sıralanan varlıklar dışındaki varlıklara dolaylı olarak yatırım yapılması mümkün değildir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
7
Fon'un yatırım stratejisi; yalnızca TL olması koşuluyla fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Bu ortaklık paylarının seçiminde temettü potansiyeli yüksek görülen şirketlerin belirlenmesine yönelik analizler kullanılır. Fon'un Hisse Yoğun Fon olması sebebiyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına yatırılır. Fon ayrıca BIST'te işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve varantlara da yatırım yapabilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
Fon strateji olarak yüksek nakit temettü ödeyen ortaklık paylarına yatırım yaparak, yatırımcısına bu ortaklıkların dağıttığı temettülerden oluşacak düzenli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Söz konusu nakit akışı her yılın Ocak ayının 5. iş günü ile Temmuz ayının 5. iş günü yapılacak kar payı ödemeleri ile sağlanacaktır. Ödeme yapılacak günün BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda kar payı ödemesi takip eden ilk iş günü yapılacaktır. Kar payı ödemesinin oranı; 6 aylık dönemde tahsil edilmiş olan nakit temettülerin toplamının dönem sonu itibariyle fonun dolaşımda bulunan pay adedine bölümü ile bulunur. Fon'un ödeyeceği kar payı, Fon'da oluşan karın tamamının dağıtımı değil, elde edilen nakdin uzun vadeli yatırımcılara yansıtılmasıdır. Bu tutarın ödenmesi ile Fon'un toplam değerinde kar payı tutarı kadar azalış gerçekleşecek ve bu azalış katılma payı fiyatına oransal yansıyacaktır. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlerin TL cinsi varlıklar olacağına dair bir sınırlama getirilmiş olup, fon portföyünde yabancı para cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Fon, Tebliğ ve Rehber hükümleri çerçevesinde bu kapsamda yatırım yapılabilecek tüm enstrümanlara yatırım yapabilecektir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, faiz ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları, varantlar, sertifikalar ile ileri valörlü tahvil/bono ve kira sertifikası işlemleri dahil edilir. Fon portföyüne sadece TL cinsinden Tebliğ'in 4'üncü maddesinde sayılan ve aynı maddenin (j) bendi uyarınca Kurul'ca uygun görülen varlıklara dayalı türev araçlar dahil edilebilir. Şu kadar ki, kaldıraç yaratan işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Ayrıca saklı türev araç ve swap sözleşmeleri ile yukarıda sıralanan varlıklar dışındaki varlıklara dolaylı olarak yatırım yapılması mümkün değildir.
Repo/Ters Repo pazarındaki işlemlerin yanı sıra menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo/ters repo işlemleri yapılabilecektir. Kaldıraç kullanımı; Türev araç sözleşmeleri ve swaplar gibi belirli bir teminat, prim ya da ödeme karşılığı nispi işlem yapılabilmesine imkan tanıyan kaldıraçlı işlemlere yatırım yapılarak, Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ile Pay Senedi Repo Pazarı ve Repo/Ters Repo Pazarı'nda repo yoluyla fon temin edilerek, Kredi kullanılarak kredili menkul kıymet alımı ve açığa satış gibi diğer borçlanma yöntemleriyle gerçekleştirilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin pozisyon hesaplaması yapılırken dayanak varlığın piyasa fiyatı olarak, Finansal Raporlama Tebliği'nde yer alan esaslar çerçevesinde belirlenen fiyat esas alınır.
Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir. Portföye borsa dışında taraf olunan sadece TL cinsinden olması şartı ile türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, repo-ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. İşbu araç, sözleşme ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri, repo-ters repo sözleşmeleri karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
Fon hesabına kredi alınması mümkündür.
Fon portföyüne, yatırım stratejisi ile uyumlu ve risk düzeyine uygun olması kaydıyla TL cinsinden yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları dahil edilebilir. Türkiye'de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçlarına ilişkin olarak borsada işlem görme şartı aranmaz. Bununla birlikte Türkiye'de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçlarının ihraç belgesinin Kurulca onaylanmış olması, fiyatının veri dağıtım kanalları aracılığıyla ilan edilmesi, fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir nitelikte olması zorunludur.
Ayrıca, yurt içinde ihraç edilen yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçlarından, Kurul'un borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu kabul edilen sermaye piyasası araçlarından, yatırımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içeren özellikteki borçlanma araçları da fon portföyüne dahil edilebilecektir.
Fon ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi ve açığa satış gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm ortaklık payları ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ'in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Rehber'in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir.
Fon, taraf olunan ters repo sözleşmelerine konu sermaye piyasası araçlarını, fon portföyündeki sermaye piyasası araçlarının ödünç verilmesi kapsamında teminat olarak alınan varlıkları ve repo işlemleri çerçevesinde fon portföyüne dahil edilen nakdi ilave kaldıraç yaratmak üzere yeniden yatırıma yönlendirebilir. Bu kapsamda Fon yerli borsalara kote menkul kıymetler, borsa yatırım fonları, borçlanma araçları ve borsa içi ve dışı türev araçlara kaldıraçlı yatırım yapabilir.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
İSMİ DURMUŞ
26.05.2010
26
TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
Diğer Hususlar
Açıklama

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlara aracılık işlemleri için uygulanan genel komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.

Fon portföyüne; Fon izahnamesinin II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları bölümünde yer alan varlık ve işlemler dahil edilebilecek ve ilgili varlıklara ilişkin komisyonlar geçerli olacaktır.

1. Yurt İçi Pay Senedi Piyasası ve Varant İşlemleri Komisyonu:

a) Pay Senedi ve Varant Alım Satım İşlemleri: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç 0,00009 ve 0,0005 aralığında değişkenlik göstermektedir.

2. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerlidir.

a) Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu: 0,000015 + BSMV

b) Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00002 + BSMV

c) İleri valörlü Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu: 0,00001 + BSMV

d) Hazine İhalesi İşlem Komisyonu: 0

3. Repo-Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N Repo-Ters Repo: 0,0000075 + BSMV

b) O/N Repo-Ters Repo (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00001 + BSMV

c) Vadeli Repo-Ters Repo: 0,0000075*Gün Sayısı + BSMV

d) Vadeli Repo-Ters Repo (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00001*Gün Sayısı + BSMV

4. Takasbank Para Piyasası İşlem (TPP) Komisyonu:

a) Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): 0 - 0,000005*Gün Sayısı + BSMV (Oranlar değişkenlik göstermektedir)

b) Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli): 0 - 0,00003 + BSMV (Oranlar değişkenlik göstermektedir)

5. Yabancı menkul kıymet işlem komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0,0001 ile 0,0014 aralığında değişkenlik göstermektedir.

6. VİOP komisyonu: 0,0001 - 0,0003 + BSMV (Oranlar değişkenlik göstermektedir)

7. Uluslararası Tahvil Pazarı işlemleri komisyonu: 0,00001 + BSMV

8. Ödünç menkul kıymet işlem komisyonu: İşlemin vadesine göre BSMV hariç 0,0000375 (yüzbinde 3,75) ile 0,0048 (onbinde 48) aralığında değişir.

9. Kıymetli Madenler Piyasası İşlem Komisyonu: BİST Kıymetli Madenler Piyasası'nda gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerlidir.

a) Altın: 0,00010 + BSMV

b) Gümüş: 0,00015 + BSMV

Fon Portföyünün Saklanması Ve Fon Malvarlığının Ayrılığı

Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

Portföy Saklayıcısı'nın, fon portföyünde yer alan ve Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dışında kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbank'ın erişimine imkân sağlanır. Bu durumda dahi Portföy Saklayıcısı?nın yükümlülük ve sorumluluğu devam eder.

Fon'un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi

Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.