FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
13:30 (yarım günlerde 10.30)'ya kadar
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Bahse konu nemalandırma, sadece kurucu tarafından yapılacak işlemlerde geçerli olup; TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde, Saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bozum talimatının, saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Fon, yatırım stratejisi çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile ortaklık paylarına yatırım yaparak , TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla madde 2.4.?te yer alan tablodaki yatırım araçlarını kullanarak değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmektedir. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, getiri potansiyeli yüksek, likit varlıklar tercih edilir. Fon portföyüne dâhil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dâhil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) fon toplam değerinin devamlı olarak %80?i ve fazlası olamaz.
4
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi'dir
100
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
0,00550
2
0,00550
2