FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
24.04.2024 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
28.03.2024
Genel Kurul Tarihi
24.04.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KONAK
Adres
Gaziosmanpaşa Bulv. No:1 Swissotel Alsancak/Konak/İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.
4 - Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı bilânço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu'nun yerine yeni Yönetim Kurulu seçilmesi,
8 - Yönetim Kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmesi,
9 - Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması
10 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,
12 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023_yili_genelkurul-davetmetni.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1. Toplantı Başkanlığına Sn. FERİT KORA 'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı ihtiyaca binaen tutanak yazmanlığına Funda Eşrefoğlu'nu, oy toplama memurluğuna da Nebahat Şen'in tayin ederek Başkanlık Kurulunu oluşturdu. Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edilmiş olduğunu tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzaladı.

2. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Sn. Ferit Kora tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3. Bağımsız Dış Denetim raporu, Bağımsız denetim firmasını temsilen Sn. Ahenk Etyemez tarafından, toplantı mahallinde okundu, üzerinde söz alan olmadı.

4. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edilmiş olan ve vergi sonrası net dönem kârı 46.459.572,54 TL. olarak kapanan 2023 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları ile, net dönem kârı 42.932.205-TL olarak kapanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar Sn. Umut Samaraz tarafından okunarak müzakere müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bilânço ve kâr/zarar hesaplarının tamamı oybirliği ile tasdik edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları ve imtiyazlı oylar da dahil olmak üzere bütün oylar eşit sayılarak yapılan oylamada, ortakların oybirliği ile, Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oy birliği ile ibra edildiler.

6. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile esas sözleşmenin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alınarak ve ayrıca şirketin kâr dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi görüşüldü;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca; 2023 yılı kar payı tespit edilirken, kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına karar verilmişti.

Bu kapsamda, yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş net dönem karının 46.459.572,54 TL olduğu ve geçmiş yıllar zararları bulunmadığı görülmüştür. TMS/TFRS 'na uygun olarak düzenlenmiş finansal tablolara göre ise net dönem karının 42.932.205,00 TL ve net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınacak enflasyon muhasebesi düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıllar zararlarının ise 152.660.267,00 TL olması dolayısı ile kâr dağıtımı yapılamayacağı görüldü. 2023 yılına ait, temettü dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

7. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine "A" grubu pay sahiplerinin önerileri doğrultusunda 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere "Sn. Ferit KORA (TC no: XXXXXXXXXXX), Sn. Özay KORA (TC no: XXXXXXXXXXX), Sn. Adem Haluk KORA (TC no: XXXXXXXXXXX), Sn. Emine Hale KOSİF (TC no: XXXXXXXXXXX), ve Sn Kerim OYGUR (TC no: XXXXXXXXXXX)'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda Sn. Adil Çetkin tarafından verilen yazılı önergede Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 12.000 TL ücret ödenmesi teklifi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile reddedildi. Yönetim kurulu üyelerinin kendi istekleri doğrultusunda aylık ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9. Şirketin bağımsız dış denetiminin yaptırılacağı kuruluşun seçimi konusunda alınmış olan Yönetim Kurulu kararı görüşüldü ve 2024 yılı denetiminin, RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından yapılması oy birliği ile kabul edildi.

10. 2023 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Yapılan bağışlar oy birliği ile kabul edildi. Kanun ve Sermaye Piyasası mevzuatınca belirlenen esaslar dâhilinde kalmak kaydıyla genel bütçeye dahil dairelere, belediye ve köylere, kamuya yararlı derneklere ve vergi bağışıklığı tanınmış vakıflara, okul ve hastanelere mevzuatın müsaade ettiği azami miktarla sınırlı olmak kaydıyla, Sn.Coşkun Damga'nın 500.000-TL (BeşyüzbinTürkLirası)'ye kadar bağış yapılabileceği konusundaki yazılı önergesi oy birliği ile kabul edilerek Yönetim Kuruluna yetki verildi.

11. Toplantı Başkanı TTK.'nun 395. ve 396. maddeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK 'nun 395. ve 396. Maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Dilek ve Temenniler bölümünde Sayın REHA KORA şirketin 50 yıllık süreçte sağlam duruş gösterdiğini belirterek yönetim, çalışanlar ve ortaklara teşekkür etti. 2024 yılının hayırlı ve kârlı bir yıl olması temennisinde bulunuldu.

Gündem maddelerinde alınan kararlara itiraz eden ortağın olmadığı görüldüğünden Toplantı Başkanı tarafından gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığı belirtilerek toplantıya son verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Sodas_Genel_kurul_toplanti_tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2
sodas_hazir_bulunanlar_listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik olarak;

Anasözleşmemizde şirket sermayesini oluşturan 1.500.000.000 adet hamiline yazılı pay senedinin, 1.455.750.000 adeti "B" grubu olup, bu paylarda herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.

Diğer 44.250.000 adet pay ise "A" grubu pay senedi olup, bu payların her biri genel kurul toplantısında 10 (on) oy olarak sayılmaktadır.