FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 

1. Şirketimizin 300.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının, Şirketimizin 31 Aralık 2023 tarihli bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarındaki özsermaye toplamının 5 katı olan üst limit dahilinde kalacak şekilde 6.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2024-2028 yılları arasında geçerli olacak şekilde yenilenmesi ve ilgili mevzuata uyum amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye, Payların Nev'i ve Devri" başlıklı         6'ıncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, 

2. Şirketimiz uhdesindeki, "Tarihler Hidroelektrik Santrali Projesine" ilişkin 7 Mayıs 2009 tarihli ve EÜ/2086-5/1475 sayılı elektrik üretim lisansının 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun geçici 29'uncu maddesi uyarınca Şirketimizin talebi üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ("EPDK") 11 Şubat 2021 tarihli ve 10021/24 sayılı kararı uyarınca sona erdirilmesi akabinde, mevcut durum itibarıyla Şirketimiz tüzel kişiliğinin EPDK mevzuatı kapsamında herhangi bir faaliyeti olmaması nedeniyle mevcut esas sözleşmede yer alan EPDK mevzuatı kaynaklı hükümlerin esas sözleşmeden çıkarılması, esas sözleşmenin ilgili mevzuata uyumu ve sadeleştirilmesi amaçlarıyla "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 3'üncü,            "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 5'inci, "Birleşme Hükümleri" başlıklı 19'uncu ve "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı        20'nci maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesine, 

3. Esas sözleşme değişikliği için uygun görüş alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili diğer mercilere gerekli başvuruların yapılması ve gerekli yasal işlemlerin yürütülmesi amacıyla yönetime yetki verilmesine ve işlemlerin tamamlanmasını müteakip esas sözleşme değişikliklerinin onaya sunulması için Şirket genel kurulunun belirlenecek gündemle toplantıya çağrılmasına

 karar verilmiştir.