FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Sonuçlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
06.03.2024
Genel Kurul Tarihi
29.03.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYOĞLU
Adres
Ömer Avni Mahallesi Karun Çıkmazı Sokak No:2 Fındıklı Beyoğlu İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Toplantı Başkanlığı teşkili, toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket'in 2023 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
3 - Şirket'in 2023 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2023 yılı karının tespit ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması,
5 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,
10 - Yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/2. Maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
TSKB GYO Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
TSKB GYO Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 29.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir:

1-Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları müzakere edilerek oy birliğiyle onaylanmıştır.

3-2023 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı müzakere edilerek oy birliğiyle onaylanmıştır.

4-Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde edilmemesi nedeniyle kar dağıtılmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

5-Genel Kurul toplantı tarihine kadar Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Sayın Hakan Aygen yerine Sayın Dilek Pekcan Mişe'nin TTK'nın 363. maddesi uyarınca, seçilmesi hususu oy birliğiyle kabul edilmiştir.

6-Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılının işlem ve hesaplarından dolayı oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

7-Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca; Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sayın Özlem Bağdatlı, Sayın Seyit Hüseyin Gürel, Sayın Dilek Pekcan Mişe ve Sayın İlkay Güneş 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 1. yılın sonunda yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına kadar oy birliğiyle seçilmişlerdir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Sayın Cemal Hakan Akkuş'un ve Sayın Ali Hepşen'in 1 yıl süre ile 1. yılın sonunda yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına kadar Bağımsız Üye olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından oy birliğiyle onaylanmıştır.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 30.000-TL ücret verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

9-Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak oy birliğiyle seçilmiştir.

10-Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 82.500-TL olması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

11-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

12-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

13-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/2. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

14-Pay sahiplerine dilek ve temennileri sorularak, gündem maddelerinin sona erdiği bildirilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
26.04.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, 26 Nisan 2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.