FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterForOperatingReviewReportConsolidatedAbstract|
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfOperatingReviewReportAbstract|
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/05/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
8
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN

  

YÖNETİM KURULU'NUN

  

 

  

KARAR TARİHİ: 06.05.2024

  

KARAR SAYISI :  2024 / 08

  

 

  

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  

"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE

  

SORUMLULUK BEYANI

  

 

  

 

  

Şirketimizin 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş Faaliyet Raporunun (Finansal Raporlar) ve 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporunu da içeren yıllık Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

  

  
  -Tarafımızdan incelendiğini,

  

  

  

-Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

  

  

-Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

  

  

  

bilgilerinize sunar yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

  

  

  

Saygılarımızla,

  

 

  

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

  

 

  

 

  

Özlem YEŞİLDERE                                                                  Mine Yıldız GÜNAY

  

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                                         Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Gülden AKDEMİR                                                                        Can ÜNALAN

  Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetici Direktör                             Yönetim Kurulu Başkan Vekili