FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Şirketimizin 2023 yılı olağan Genel Kurulu 07.05.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
04.04.2024
Genel Kurul Tarihi
07.05.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129/1 Kat: 2B Şişli İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
4 - 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi
5 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2024 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
7 - 2023 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurulun onayına sunulması
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
11 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
14 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
15 - Dilek, temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Körfez GYO - 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ve DİĞER EVRAKLAR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Körfez GYO - 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 07 / 05 / 2024 tarihinde saat 14.00‘da "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129/1 Kat:2B Şişli / İSTANBUL" adresinde Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 06.05.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00096476126 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sezer BEKTAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır.


Toplantıya dair davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.04.2024 tarihli ve 11061 sayılı nüshasında yayınlandığı, Sermaye Piyasası Kanunu 29. Maddede belirtilen süreye uyulduğu ayrıca Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile toplantıda bulundurulacak bakanlık temsilcisi yönetmeliğinin 11. Maddesinde belirtilen vekaletname örneğinin yayınlandığı görüldü.

Şirketimizin www.korfezgyo.com.tr internet sitesinde,04.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.org.tr) ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında (EGKS) Kanuni süresi içerisinde ilan edilerek pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam çıkarılmış 66.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 66.000.000 adet hisseden, 49.500.000-TL'lik sermayeye karşılık 49.500.000 adet payın vekaleten, 52 sermaye karşılık 52 adet payın asaleten toplantıda fiziki olarak temsil edildiği, elektronik ortamda katılım olmadığı ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet KARACA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanlığına Sn. Murat PARMAKÇI katılanların oybirliği ile seçilmiştir. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların 49.500.052 oyu ile oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Sn. Murat PARMAKÇI kısaca oy kullanma usulünü açıklamış ve elektronik ortamda katılanların nasıl oy vereceği ile ilgili bilgi vermiştir. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Toplantıda şirketi temsilen Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ahmet KARACA'nın hazır bulunduğunu belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sn. Gökhan GÖÇMEN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir

Şirketimizin 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına katılanların 49.500.052 kabul oyu ile oy birliği ile karar verilmiş ve ardından 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilmiş, müzakeresinde söz alan olmamıştır.

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına katılanların 49.500.052 kabul oyu ile oy birliği ile karar verilmiştir. Daha sonra müzakereye geçilmiş, müzakeresinde söz alan olmamıştır. Müzakere sonunda 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların 49.500.052 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına katılanların 49.500.052 kabul oyu ile oy birliği ile karar verilmiş ve ardından 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilmiş, müzakeresinde söz alan olmamıştır.

2023 yılında bağış ve yardım yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve Yönetim Kurulumuzun 04.04.2024 tarih ve 07 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2024 yılı için Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 31.12.2023 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların 49.500.052 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından katılanların 49.500.052 kabul oyu ile oy birliği ile ayrı ayrı ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

2023 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın Yönetim Kurulunun 04.04.2024 tarih ve 07 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, devam eden ve yeni yapılacak yatırımlardaki nakit ihtiyacına binaen dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların 49.500.052 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Güven Obalı'nın son on yılda altı yıl süreyle bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almış olması sebebiyle, Sn. Güven Obalı'nın yerine görev yapmak üzere Sn. Erkan ÖMEROĞLU'nun (T.C. ***********) (İkamet Adresi: **********) yerine seçildiği üyenin kalan görev süresi için yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine katılanların 49.500.052 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirketin 29.12.2023 tarih ve 17 nolu Yönetim Kurulu kararı ile kararlaştırılan, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 7. Maddesine ilişkin değişiklik Genel Kurulun onayına sunularak katılanların 49.500.052 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılı Ocak ayından başlamak üzere bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 35.750-TL ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 32.500-TL huzur hakkı ödenmesine, ayrıca Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin birden fazla işverenden ücret almaları dolayısı ile gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekmesi durumunda Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılan ücret ödemelerine isabet eden ilave verginin talep edilmesi halinde Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından karşılanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların 49.500.052 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında 2023 yılı içinde "üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler" bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların 49.500.052 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 04.04.2024 tarih ve 07 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Şirketimizin 30.06.2024 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31.12.2024 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi için Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen "DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların 49.500.052 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

Dilek ve temenniler bölümünde:

Hissedar: Toplantının paydaşlara hayırlı olmasını dilemiştir. Hissede son 5-6 aydır hareket olmadığını beyan etmiştir. Bedelsiz bir sermaye artırımı olabilir mi?

Şirket Yetkilisi: Kayıtlı sermaye tavanı onaylandıktan sonra Yönetim kurulu kararlarını KAP üzerinden takip etmenizi öneririz.

Başkaca söz alan olmadığı için toplantı tamamlanmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanalar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.05.2024 Salı Günü Saat 14:00'da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129/1 Kat: 2B Şişli - İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.