FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul'un Tescil Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
01.04.2024
Genel Kurul Tarihi
25.04.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ATAŞEHİR
Adres
Dedeman Bostancı Otel İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Cad. No: 39B Ataşehir-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, hazır bulunanlar listesi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2 - 2023 Yılı'na ilişkin faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2023 Yılı'na ilişkin bağımsız denetim raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi
4 - Şirketin 2023 Yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - 2023 Yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi
8 - Türk Ticaret Kanunu m. 399 ve Şirket esas sözleşmesi m. 9 uyarınca Şirketin 2024 faaliyetlerini ve hesaplarını denetleyecek bağımsız denetim kuruluşunun seçimi
9 - 2023 yılında yapılmış bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi
10 - "Şirket Kar Dağıtım Politikası" belgesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
11 - Şirket Ücret Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Şirketin 2023 Yılı'nda üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddesinde belirtilen izinlerin verilmesi
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2
Ebebek 31 12 2023 SPK TR Finansal Tablo.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Ebebek 2023 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2023 Yılı'na ilişkin olağan genel kurul toplantısı, daha önce ilan edildiği üzere 25 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup olağan genel kurul toplantı tutanağı ve toplantıda hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
08.05.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
hazirun_25042024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2023 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 25.04.2024 Perşembe günü saat 10:00'da Dedeman Bostancı Otel İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Cad. No: 39B Ataşehir-İstanbul adresinde yapılacaktır.Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları ekte yer almaktadır.