FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/05/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2024/13
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA

FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN

9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 08.05.2024

KARAR SAYISI : 2024/13

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak Şirketimizce hazırlanan ve 08/05/2024 tarih ve 2024/13 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, bağımsız denetim kuruluşunun sınırlı denetiminden geçmemiş 01.01.2024 – 31.03.2024 ara hesap dönemine ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

a.      Tarafımızca incelendiğini,

b.     Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c.      Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz.

Saygılarımızla,

ALİYE SULTAN ALPTEKİN

Denetim Komitesi Başkanı

TURGUT GÜRSOY

Denetim Komitesi Üyesi

Sezer TUĞ ÖZMUTLU

Mali İşler & Satınalma Genel Müdür Yardımcısı