FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
09.05.2024
Genel Kurul Tarihi
05.06.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanının belirlenmesi;
2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
3 - 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun ve bağımsız denetim kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin ve 2023 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ile Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun ve 2023 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun müzakeresi ve tasdiki;
4 - Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri;
5 - Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
6 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yıl içinde yapılan ödemeler hakkında genel kurula bilgi verilmesi;
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kuruluna sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi;
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
10 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;
11 - 2023 yılı içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
12 - Enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararının öz varlık kalemleri enflasyon düzeltmesi fark hesaplarından mahsup edilmesinin onaya sunulması;
13 - Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Ilan Metni re. KAP e-GKS Internet Sitesi.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.2024 günü saat 11:00'de, 2023 yılı hesaplarını ve aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz.