FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
09.05.2024
Genel Kurul Tarihi
03.06.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/67 Çukurambar
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2023 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5 - 2023 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2024 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2023 yılı dönemi kâr payı hususunda yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
11 - Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
12 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 15.02.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan ve 21.02.2024 ile 23.02.2024 tarihlerinde revize edilen Payların Geri Alınmasına ilişkin kararın genel kurulun bilgisine sunulmasına,
15 - Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Kar Payı Avansı başlıklı 17'nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2024 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanmasına,
16 - 2024 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanmasına,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması.
18 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
MAGEN Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
MAGEN Davet Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3
MAGEN Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
MAGEN Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Margün Davet Metni EN.pdf - İlan Metni
EK: 6
Margün Gündem EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7
Margün Vekaletname EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8
Margün Bilgilendirme Dökümanı EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuzun yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3 Haziran 2024 Pazartesi Günü Saat 11.00 'da 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/67 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.