FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
09.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
(*) A Grubu Pay sahibi tüzel kişi olduğundan stopaj hesaplanmamıştır. B Grubu net dağıtılacak temettü hesaplanırken tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi
(*) A Grubu Pay sahibi tüzel kişi olduğundan stopaj hesaplanmamıştır. B Grubu net dağıtılacak temettü hesaplanırken tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLKM00017
Peşin
0,1413043
14,13043
0
0,1413043
14,13043
B Grubu, KLKIM, TREKLKM00025
Peşin
0,1413043
14,13043
10
0,1271738
12,71738
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
12.06.2024
14.06.2024
13.06.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLKM00017
0
0
B Grubu, KLKIM, TREKLKM00025
0
0
Ek Açıklamalar

(*) A Grubu Pay sahibi tüzel kişi olduğundan stopaj hesaplanmamıştır. B Grubu net dağıtılacak temettü hesaplanırken tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Saygılarımızla,KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
460.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
48.143.396,96
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz yoktur.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
652.046.818
656.076.454,43
4. Vergiler ( - )
197.148.247
13.484.786,93
5. Net Dönem Kârı
454.898.571
642.591.667,5
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
642.591.667,5
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
22.744.928,55
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
432.153.642,45
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
18.965.015
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
4.200.000
4.200.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
65.000.000
65.000.000
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
124.347,83
0
0,141304
14,1304
B Grubu
64.875.652,17
0
0,127174
12,7174
TOPLAM
65.000.000
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimiz Yönetim Kurulu 09.05.2024 tarihinde aşağıdaki kararı aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dâhilinde Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan ve enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası yasal kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre 454.898.571 TL net dönem karı olduğu; VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda ise net dönem karı ve zararı olmadığı, mevzuat gereği TFRS ile VUK hesaplarından düşük olana göre kar payı dağıtılması gerektiğinden, VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda dağıtılabilir dönem karı bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bununla beraber, şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında, ortaklarımıza, bilançomuzda yer alan olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere, 1,- TL nominal değerli beher pay için brüt 0,1413 TL (net 0,1272 TL) nakit kâr payına tekabül eden brüt 65.000.000,-TL (altmışbeşmilyon Türk Lirası) tutarındaki tutarın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr payı dağıtım öneri tablosu uyarınca, 12.06.2024 tarihinden itibaren mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasının, ekteki kâr payı dağıtım öneri tablosu ile birlikte yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.