FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
x
Kalekim, Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını Genel Müdür liderliğindeki sürdürülebilirlik komitesi aracılığı ve Kale Holding yaklaşımını temel alarak yönetmektedir. Bu kapsamda ikinci sürdürülebilirlik raporunu 2024 yılı içerisinde çıkaracaktır. Risk ve fırsatlardan ayrıca 2023 faaliyet raporunda bahsedilmiştir.
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü/ Sürdürülebilirlikte Risk ve Fırsat Analizi
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x
Kalekim yönetim sistemlerini entegre bakış açısıyla yönetmektedir. İlgili politikalara, şirket internet sitesinden ulaşılabilir.
https://kalekim.com/surdurulebilirlik https://kalekim.com/yonetim-sistemlerimiz https://kalekim.com/insan-kaynaklari
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
x
Stratejik yaklaşıma uyumun sağlanması için belirlenen hedefler 2022 sürdürülebilirlik raporunda verilmiştir. Ayrıca 2023 yılı sürdürülebilirlik raporunda da yer verilecektir.
https://kalekim.com/surdurulebilirlik https://kalekim.com/surdurulebilirlik-raporu
oda_ImplementationMonitoringSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2. Uygulama/İzleme
oda_CommitteesUnitsResponsibleForImplementationOfEsgPoliciesAndSeniorOfficialsAndDutiesIdentified|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
x
İyi Bak Dünyana hareketi çerçevesinde sürdürülebilirlik bakış açısının tüm Grup şirketleri ve paydaşları tarafından benimsenmesi ve hedefler doğrultusunda ilerlenmesi amacıyla yönetişim mekanizması oluşturulmuştur. Bu yönetişim mekanizması; Grup Sürdürülebilirlik Komitesi, Sürdürülebilirlik Müdürü, Grup İnsan Kaynakları Direktörü, Kurumsal İletişim ve Etki Yatırımları Direktörü, Tematik Çalışma Grupları, Kalekim Sürdürülebilirlik Komitesi, Kalekim Sürdürülebilirlik Liderleri, Kalekim Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları, Kale Seramik Vakfı KSV, İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik İBSG, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi KTSM, Kale Gönüllüler Platformundan oluşmaktadır.
2023 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik Yönetimi
oda_ActivitiesCarriedOutByResponsibleCommitteeUnitReportedToTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
x
Sürdürülebilirlik kapsamında yapılan çalışmalar sürdürülebilirlik komitesi tarafından yönetim kuruluna düzenli olarak raporlanır.
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu/ Sürdürülebilirlik
oda_EsgTargetsImplementationAndActionPlansCreatedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x
Öncelikli konular ve bu kapsamda hazırlanan eylem planları 2024 yılında yayınlanması planlanan Sürdürülebilirlik Raporunda da detaylı olarak anlatılmıştır.
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu/ Sürdürülebilirlik
oda_EsgKeyPerformanceIndicatorsAndLevelOfReachingTheseIndicatorsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
x
Kalekim olarak tüm ÇSY kilit performans göstergeleri takip edilmekte olup her yıl gözden geçirilmektedir. Yıllara göre detaylı dağılım 2024 yılında çıkacak olan sürdürülebilirlik raporunda paydaşlar ile paylaşılacaktır.
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu/ Sürdürülebilirlik
oda_ActivitiesToImproveSustainabilityPerformanceDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
x
İnovasyon ve Ar -Ge çalışmaları detaylı olarak faaliyet raporunda anlatılmıştır.
Faaliyet raporu Ürün, Hizmet ve Çözümlerimiz, Ar-Ge Faaliyetleri ve Kalekim hakkında kısmında detaylı bilgi verilmiştir.
oda_ReportingSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3. Raporlama
oda_InformationAboutTheSustainabilityPerformanceTargetsAndActionsGivenInAnnualReports|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
x
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
oda_InformationAboutActivitiesWhichAreRelatedToUnDevelopmentGoalsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
x
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
oda_LawsuitsFiledConcludedAboutEsgIssuesMaterialInTermsOfEsgPoliciesWillSignificantlyAffectCompanyActivitiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
x
Bu tip bir yasal süreç mevcut değildir.
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Bölümü
oda_VerificationSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4. Doğrulama
oda_CompanyKeyEsgPerformanceMetricsVerifiedByIndependentThirdpartyAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
x
Veriler için dış doğrulama alınmamıştır.
oda_EnvironmentalPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
B. ÇEVRESEL İLKELER
oda_PoliciesAndPracticesActionPlansEnvironmentalManagementSystemsAndProgramsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
x
Tüm tesislerde ISO 14001:2015 Sertifikası mevcuttur.
https://www.kalekim.com/yonetim-sistemlerimiz
oda_EnvironmentalReportsDisclosedToThePublicInculidingScopeReportingPeriodReportingDateAndLimitationsAboutReportingConditions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
x
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
oda_EnvironmentalTargetsWithinTheScopeOfPerformanceIncentiveSystemsWhichIncludedInTheRewardingCriteriaDisclosedOnTheBasisOfStakeholders|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
x
Kalekim dengeli kurum karnesinde iklim ile ilgili sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında sürdürülebilirlik endeksi bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik endeksi çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlar bazında oluşturulmuştur. Ayrıca süreç performans göstergelerinde çevresel hedefler yer almaktadır. Dengeli kurum karnesi ve performans göstergeleri bireysel hedef kartlarına kadar indirgenerek çalışanların hedefleri ile ilişkilendirilmiştir.
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu, İnsan Kaynakları Bölümü
oda_HowPrioritisedEnvironmentalIssuesIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
x
Öncelikli konular 2023 Faaliyet raporunda belirtilmiştir.
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
oda_HowEnvironmentalIssuesManagedIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesByTheCompanysValueChainIncludingOperationalProcessSuppliersCustomersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
x
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
oda_WhetherCompanyInvolvedEnvironmentalRelatedOrganizationsNonGovernmentalOrganizationsPolicyMakingProcessesCollabrationsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
x
Yönetim sistemleri kapsamında tüm lokasyonlarda düzenli olarak iç ve dış denetimler (iç tetkikler, saha denetimleri, TSE tetkikleri, Bakanlık ve İl Müdürlükleri denetimleri, çevre bileşik denetimleri, vb.) gerçekleştirilerek sistem işleyişi kontrol edilmektedir.
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu, Çevre Bölümü
oda_CompanyComparativelyReportedInformationEnvironmentalImpactsWithinEnvironmentalIndicatorsPeriodically|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
x
Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 sera gazı emisyonları 2015 yılından itibaren düzenli olarak hesaplanmaktadır. Benzer şekilde enerji tüketimi, su ve atık gibi çevresel göstergeler de düzenli olarak takip edilmektedir.
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
oda_DetailsOfTheStandardProtocolMethodologyBaselineYearUsedCollectCalculateDataDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
x
Hesaplama metodolojisi olarak Greenhouse Gas Protocol (GHG) kullanılmıştır.
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
oda_IncreaseDecreaseEnvironmentalIndicatorsComparativelyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
x
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
oda_ShortLongTermTargetsReducingEnvironmentalImpactsDeterminedTheProgressComparedToPreviousYearsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
x
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
oda_StrategyCombatClimateCrisisCreatedPlannedActionsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
x
İyi Bak Dünyana stratejik çerçevesinde yer almaktadır.
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
oda_ProgramsProceduresToPreventMinimizePotentialNegativeImpactOfProductsServicesOnTheEnvironmentEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Ürün Hizmet ve Çözümlerimiz Ar-Ge Faaliyetleri bölümleri
oda_ActionsToReduceGreenhouseGasEmissionsOfThirdPartiesCarriedOutAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
x
Kalekim tedarikçi geliştirme programları uygulayarak daha yakın lokasyonlardan hammadde temini sağlamakta ve kapsam 3 emisyonlarında azaltım gerçekleşmektedir. Ayrıca Kapsam 3 hesaplamasına tüm değer zinciri katarak tüm etki kaynaklarını kontrol altına almayı planlamaktadır.
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
oda_EnvironmentalBenefitsGainsCostSavingsOfInitiativesProjectsAimsReducingEnvironmentalImpactsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
x
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
oda_DataRelatedToEnergyConsumptionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
x
Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonları düzenli olarak hesaplanmaktadır. Benzer şekilde enerji tüketimi verileri de yıllık olarak hesaplanmaktadır. 2023 yılında çıkması planlanan sürdürülebilirlik raporu ile de tüm verilerin paylaşılması planlanmaktadır.
Kalekim 2023 Sürdürülebilirlik Raporu
oda_InformationRelatedToProductionOfElectricityHeatSteamCoolingDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
x
Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında tüketilen enerji, doğrudan ve dolaylı olarak kırılım bazında (fuel oil, doğalgaz vb.) raporlanmaktadır.
Kalekim 2023 Sürdürülebilirlik Raporu
oda_StudiesRelatedToIncreaseUseOfRenewableEnergyAndTransitionToZeroLowCarbonElectricityConductedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
x
GES’in 2024 yılının ilk yarısında devreye alınması planlanmaktadır.
Kalekim 2023 Sürdürülebilirlik Raporu
oda_RenewableEnergyProductionAndUsageDataPubliclyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
x
GES’in 2024 yılının ilk yarısında devreye alınması planlanmaktadır.
Kalekim 2023 Sürdürülebilirlik Raporu
oda_CompanyConductedProjectsAboutEnergyEfficiencyAndAmountOfReductionOnEnergyConsumptionEmissionAchievedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
x
Kalekim 2023 Sürdürülebilirlik Raporu
oda_WaterConsumptionTheAmountProceduresSourcesOfRecycledAndDischargedWaterFromUndergroundOrAboveGroundDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
x
Su tüketimi ile ilgili detay veriler 2024 yılında yayınlanacak olan sürdürülebilirlik raporunda paydaşlar ile paylaşılacaktır. Su tasarruf çalışmaları sonucunda elde edilen kazanımlar faaliyet raporunda anlatılmıştır.
Kalekim 2023 Sürdürülebilirlik Raporu
oda_InformationRelatedCompanysOperationsActivitiesAreIncludedInCarbonPricingSystemDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
x
Ülkemizde karbon fiyatlandırma sistemine ilişkin yasal düzenleme süreçleri henüz tamamlanmadığından Şirket’in dâhil olduğu bir karbon fiyatlandırma sistemi bulunmamaktadır.
oda_InformationRelatedToAccumulatedPurchasedCarbonCreditDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
x
Ülkemizde karbon fiyatlandırma sistemine ilişkin yasal düzenleme süreçleri henüz tamamlanmadığından Şirket’in dâhil olduğu bir karbon fiyatlandırma sistemi bulunmamaktadır.
oda_IfCarbonPricingAppliedDetailsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
x
Ülkemizde karbon fiyatlandırma sistemine ilişkin yasal düzenleme süreçleri henüz tamamlanmadığından Şirket’in dâhil olduğu bir karbon fiyatlandırma sistemi bulunmamaktadır.
oda_ThePlatformsWhereTheCompanyDisclosesEnvironmentalInformationDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
x
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu
oda_SocialPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
C. SOSYAL İLKELER
oda_HumanRightsEmployeeRightsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
oda_InstitutionalHumanRightsAndEmployeeRightsPolicyEstablishedThePolicyAndTheOfficalsDeterminedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
x
Kale Grubu Etik Kodlar yönetmeliği dahilinde, çalışan hakları açık bir şekilde tanımlanmış, bu ilkelerin ihlaline yönelik olası uygulamalar için Etik Hat İletişim kanalları oluşturulmuş ve bu iletişim kanalları Şirket web sitesinden duyurulmuştur.
https://kalekim.com/etik-kodlar-yonetmeligi https://www.kale.com.tr/etik-hat
oda_EmployeeRightsPolicyIncludesFairWorkforceImprovementOfWorkingStandardsWomenEmploymentAndInclusivity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
x
Kale Grubu Etik Kodlar yönetmeliği dahilinde, çalışan hakları açık bir şekilde tanımlanmış, bu ilkelerin ihlaline yönelik olası uygulamalar için Etik Hat İletişim kanalları oluşturulmuş ve bu iletişim kanalları Şirket web sitesinden duyurulmuştur. Tedarikçi sözleşmelerinde de yer verilmektedir.
https://kalekim.com/etik-kodlar-yonetmeligi https://www.kale.com.tr/etik-hat
oda_MeasuresTakenForMinorityRightsEqualityOfOpportunityOrTheOnesSensitiveAboutCertainEconomicEnvironmentalSocialFactorsAlongTheSupplyChainDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
x
https://kalekim.com/etik-kodlar-yonetmeligi https://www.kale.com.tr/etik-hat
oda_DevelopmentsRegardingPreventiveCorrectivePracticesAgainstDiscriminationInequalityHumanRightsViolationsForcedChildLaborDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
x
Kale Grubu Etik Kodlar yönetmeliği dahilinde, çalışan hakları açık bir şekilde tanımlanmış, bu ilkelerin ihlaline yönelik olası uygulamalar için Etik Hat İletişim kanalları oluşturulmuş ve bu iletişim kanalları Şirket web sitesinden duyurulmuştur.
https://kalekim.com/etik-kodlar-yonetmeligi https://www.kale.com.tr/etik-hat
oda_EmployeeRightPolicyIncludesInvestmentsInEmployeesCompensationFringeBenefitsRightToUnionizeWorkLifeBalanceSolutionsTalentManagement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
x
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu, İnsan Kaynakları Bölümü
oda_MechanismForEmployeeComplaintsAndResolutionOfDisputesEstablishedRelatedSolutionProcessesDetermined|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
x
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu, İnsan Kaynakları Bölümü
oda_ActivitiesCarriedOutWithinTheReportingPeriodRelatedToEnsureEmployeeSatisfactionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
x
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu, İnsan Kaynakları Bölümü
oda_TheOccupationalHealthAndSafetyPoliciesEstablishedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü/İş Sağlığı ve Güvenliği
oda_MeasuresTakenForProtectingHealthPreventingOccupationalAccidentStatisticsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
x
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü/İş Sağlığı ve Güvenliği
oda_PersonalDataProtectionAndDataSecurityPoliciesEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x
https://kalekim.com/kalekim-kisisel-verilerin-korunmasi
oda_EthicsPolicyEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x
https://kalekim.com/etik-kodlar-yonetmeligi
oda_StudiesRelatedToSocialInvestmentSocialResponsibilityFinansalInclusivityAccessToFinanceExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
x
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü/Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri
oda_InformativeMeetingsTrainingProgramsRelatedToEsgPoliciesPracticesOrganized|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
x
Kalekim 2023 Faaliyet Raporu, İnsan Kaynakları Bölümü
oda_StakeholdersInternationalStandardsInitiativesSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
oda_CustomerSatisfactionPolicyRegardingTheManagementAndResolutionOfCustomerComplaintPreparedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
x
Kalekim bünyesinde 2010 yılından beri 10002 belgesi mevcuttur.
https://kalekim.com/yonetim-sistemlerimiz https://kalekim.com/musteri-memnuniyet-anayasamiz
oda_InformationAboutTheCommunicationWithStakeholdersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
x
Kalekim 2023 Sürdürülebilirlik Raporu
oda_TheInternationalReportingStandardsThatAdoptedInReportingExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
x
Kalekim 2023 Sürdürülebilirlik Raporu
oda_PrinciplesAdoptedRegardingSustainabilitySignatoryOrMemberInternationalOrganizationsCommitteesPrinciplesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
x
Kalekim 2023 Sürdürülebilirlik Raporu
oda_ImprovementsMadeStudiesCarriedOutToBeIncludedInTheSustainabilityIndicesOfBorsaIstanbulAndInternationalIndex|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
x
Kalekim, Borsa İstanbul sürdürülebilirlik endeksinde yer almak üzere çalışmalar yürütmektedir.
Kalekim 2023 Sürdürülebilirlik Raporu
oda_CorporateGovernancePrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
oda_OpinionsOfStakeholdersSoughtInTheDeterminationOfMeasuresAndStrategiesRelatedToSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
x
Şirket değişen paydaş beklentileri ve küresel trendlere yanıt vermenin yanı sıra çevresel, sosyal ve kurumsal yönetime ilişkin risk ve fırsatlarını belirlemek amacıyla 2022 yılında stratejik önceliklendirme analizi gerçekleştirmiştir.
Kalekim 2023 Sürdürülebilirlik Raporu
oda_SocialResponsibilityProjectsAwarenessActivitiesTrainingsCarriedOutToRaiseAwarenessAboutSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
x
Kalekim 2023 Sürdürülebilirlik Raporu