FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dökümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
14.05.2024
Genel Kurul Tarihi
10.06.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
09.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
AYDIN
İlçe
SÖKE
Adres
Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:109 Söke Aydın
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3 - 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4 - 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
6 - Kar dağıtım politikamız ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi çerçevesinde, kar dağıtımı hakkında karar alınması.
7 - Yönetim Kurulu üye sayısı ile müddetinin tayini, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret tayini.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11 - 2023 yılı içinde Şirket tarafından yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı içerisinde yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
12 - Şirketimiz ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 7 Aralık 2023 tarihinde akdedilen Kredi Sözleşmesi tahtında Şirketimiz'in vermiş olduğu tüm teminatlar hakkında bilgi verilmesi.
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Söktaş Tekstil 2023 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Söktaş Tekstil_İlan_Metni_2023.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Ortaklar Genel Kurul Toplantısı, 2023 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 10 Haziran 2024 Pazartesi günü, saat 10:30'da, Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:109 Söke/Aydın adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır.