FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
14.05.2024
Genel Kurul Tarihi
06.06.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
05.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Eski Büyükdere Caddesi, İz Plaza Giz, N:9, 34485, Maslak, Sarıyer / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
4 - 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde eksilmeler neticesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Özgür ALTAN'ın Genel Kurul onayına sunulması,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesindeki işlemler için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - 2024-2028 yılları arası için kayıtlı sermaye süresinin uzatılması ve tavanının artırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması amacıyla başvuru yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Tera Yatirim 2023 GenelKurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Tera Yatirim 2023 GenelKurul Çağrı Dokümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 14 Mayıs 2024 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 11:00'de Eski Büyükdere Caddesi, İz Plaza Giz, N:9, 34485, Maslak, Sarıyer / İstanbul adresinde gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanmasına karar verilmiştir.

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni, Vekaletname Örneği ve Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.